باسمه تعالی

 

آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور[1]

مقدمه

به استناد بند 1 ماده 3 اساسنامة بنیاد ملی نخبگان و در اجرای اقدام‌های ملی 1-1-1 ، 2-1-3 ، 2-1-4 و 2-2-2 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور هدایت هدفمند دانشجویان مستعد تحصیلی1 در دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوری کشور، آیین‌نامة اعطای جایزه‌های تحصیلی مطابق مواد زیر تدوین می‌شود:

 

ماده1. تعریف‌ها

برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این آیین‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. مؤسسه: منظور هریک از مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری کشور است که مطابق ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول هستند.

 

ماده2. هدف

هدف از اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف. هدایت دانشجویان مستعد تحصیلی در زمینه‌های تخصصی فعالیت‌های علمی خود؛

ب. پشتیبانی از فعالیت نخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه‌های‌کشور؛

ج. رفع موانع پیشرفت اجتماعات نخبگانی دانشجویی؛

د. طراحی روند رشد تدریجی و پیوستة دانشجویان مستعد تحصیلی در مسیر نخبگی.

 

ماده3. جایزۀ تحصیلی

بنیاد هرساله به تعدادی از دانشجویان مستعد تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی، اعتبارهایی را برای تسهیل حرکت و رشد آنان در مسیر آموزش ، پژوهش ، فناوری و فرهنگ اعطا می‌کند.1

 

ماده 4. معیارهای شناسایی دانشجویان برگزیده

دانشجویان مشمول آیین‌نامه باید دارای دست‌کم یکی از ویژگی‌های زیر و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی[2] باشند:

الف. دارندگان نشان‌های طلا ، نقره و برنز کشوری از المپیادهای ملی دانش‌آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

 ب. برگزیدگان آزمون‌های سراسری ورود به مؤسسه‌های کشور در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی‌ارشد ناپیوسته و دکتری حرفه‌ای با معرفی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و بر اساس مقررات بنیاد1؛

ج. دارندگان رتبه‌های اول تا سوم کشوری از المپیادهای ملّی دانشجویی (با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)؛

د. برگزیدگان آزمون‌های جامع ، پیش‌کارورزی ، دستیاری در رشته‌های پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی (با معرفی وزارت بهداشت)؛

هـ . دانشجویان ممتاز مؤسسه بر اساس مقررات بنیاد1؛

و. برگزیدگان مرحلة کشوری دانشجویان نمونه در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی‌ارشد و دکتری (با معرفی وزارت علوم  یا وزارت بهداشت و تأیید بنیاد)؛

 ز. برگزیدگان رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد1؛

 ح. برگزیدگان مسابقه‌های قرآنی (مطابق مفاد آیین‌نامة پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی)، مشروط بر ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط؛

 ط. برگزیدگان هنری و ادبی (مطابق مفاد آیین‌نامة پشتیبانی از برگزیدگان هنری و برگزیدگان ادبی کشور)، مشروط بر ادامة تحصیل در رشته‌های مرتبط؛

ی. مخترعان برگزیده (مطابق مفاد آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده).

 

تبصره 1. ارزیابی فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی دانشجویان بر اساس فعالیت‌های فردی و گروهی آنان در حوزه‌های مختلف آموزشی ، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می‌رسد.

تبصره 2 . تعداد برگزیدگان ، نوع ، میزان و شرایط اعطای جایزه‌ها سالانه از سوی ‌بنیاد تعیین می‌شود.

 

ماده 5. فرایند اجرا

بنیاد هرساله اطلاعات اولیة مربوط به دانشجویان مشمول این‌آیین‌نامه را در شش ماهة اول سال از مبادی ذی‌ربط دریافت و پس از بررسی‌و‌تطبیق آن با شرایط نهایی، فهرست برگزیدگان نهایی و جایزه‌های هریک را هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی اعلام می‌کند.

 

تبصره 1. اجرای آیین‌نامه بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب ‌بنیاد می‌رسد.

تبصره 2 . جایزه‌های بنیاد ترجیحاً از طریق مؤسسه‌های متبوع مشمولان آیین‌نامه، به آنان اعطا می‌شود.

 

ماده 6. تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه ، شش ماده و چهار تبصره در تاریخ 31/2/1393 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هیئت‌امنا (تبصرة 1 ماده 3 آیین‌نامة کمیسیون دائمی) در تاریخ 14/3/1393 به تصویب هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامة اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان به دانشجویان نخبه و استعداد برتر»، موضوع مصوبة جلسة سی‌و‌هفتم کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 28/11/1388 شده است.[3]

 

[1] . موضوع اصلاحیة هیئت‌امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 10/5/1397.

[2]. موضوع اصلاحیة هیئت‌امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 10/5/1397.

[3]. اصلاح  بندهایی از آیین‌نامه در تاریخ 10/5/1397 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملی نخبگان رسیده است.