باسمه تعالی

آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

مقدمه
به استناد بند 1 مادّه 3 اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان و در اجرای اقدام‌های ملّی 1-1-1، 2-1-3، 2-1-4 و 2-2-2 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز فنّاوری کشور، آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی مطابق مواد زیر تدوین می‌شود:

مادّه1 : تعریف‌ها

برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این آیین‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملی نخبگان است.
ب. وزارت علوم : منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسه: منظور هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری کشوراست که مطابق ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول هستند.

مادّه2: هدف
هدف از اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف. هدایت دانشجویان صاحب استعداد برتر در زمینه‌های تخصصی فعالیت‌های علمی خود
ب. پشتیبانی از فعالیت نخبگانی دانشجویی در سطح مؤسسه‌های‌کشور
ج. رفع موانع پیشرفت اجتماعات نخبگانی دانشجویی
د. طراحی روند رشد تدریجی و پیوسته دانشجویان صاحب استعداد برتر در مسیر نخبگی

مادّه3: جایزۀ تحصیلی
بنیاد هرساله به تعدادی از دانشجویان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصیلی، جایزه‌هایی را در چهار دسته زیر و به نام یکی از دانشمندان اسلامی- ایرانی اعطا می‌کند:
الف. جایزه آموزش: با هدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه آموزش
ب. جایزه پژوهش: با هدف تسهیل مسیر پژوهشی و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه پژوهش
ج. جایزه فنّاوری: با هدف تسهیل مسیر فنّاورانه و نوآورانه و هدایت دانشجویان برای ورود به عرصهکارآفرینی
د. جایزه فرهنگ: با هدف ارتقای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی،‌ تقویت هویت ملّی و رفع نیازهای مادّی و اجتماعی دانشجویان

مادّه 4: معیارهای شناسایی دانشجویان برگزیده
دانشجویان مشمول آیین‌نامه باید دارای دست‌کم یکی از ویژگی‌های زیر و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی باشند:
الف. دارندگان نشان‌های طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای ملّی دانش‌آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)
ب. برگزیدگان آزمون‌های سراسری ورود به مؤسسه های کشور در مقاطع کارشناسی،کارشناسی‌ارشد ناپیوسته و دکتری حرفه‌ای بر اساس نمرۀ تراز آزمون بیش از 5/2 انحراف معیار از میانگین کل شرکت‌کنندگان در آزمون ( با معرفی وزارت علوم، یا وزارت بهداشت یا دانشگاه آزاد اسلامی)
ج. دارندگان رتبه‌های اول تا سوم کشوری از المپیادهای ملّی دانشجویی (با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)
د. برگزیدگان آزمون‌های جامع، پیش‌کارورزی، دستیاری در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی (با معرفی وزارت بهداشت)
ه. دانشجویان ممتاز مؤسسه (مطابق مفاد آیین‌نامه شناسایی دانشجویان ممتاز)
و. برگزیدگان مرحله کشوری دانشجویان نمونه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری (با معرفی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و تأیید بنیاد)
ز. برگزیدگان جشنواره‌های علمی، پژوهشی و فنّاورانه مورد تأیید بنیاد (مطابق مفاد آیین‌نامۀ شناسایی و تأیید جشنواره‌های ملّی)
ح. برگزیدگان مسابقه‌های قرآنی (مطابق مفاد آیین‌نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی)، مشروط بر ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط
ط. برگزیدگان هنری و ادبی (مطابق مفاد آیین‌نامه پشتیبانی از برگزیدگان هنری و برگزیدگان ادبی کشور)، مشروط بر ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط
ی. برگزیدگان مسابقه‌های ملّی مهارت (مطابق مفاد آیین‌نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقه‌های ملی و بین‌المللی مهارت)
ک. مخترعان برگزیده (مطابق مفاد آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده)

تبصره 1: ارزیابی فعالیت‌های نخبگانی دانشجویان بر اساس فعالیت‌های فردی و گروهی آنان در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و فرهنگی مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می‌رسد.
تبصره 2 : تعداد برگزیدگان، نوع، میزان و شرایط اعطای جایزه‌ها سالانه از سوی ‌بنیاد تعیین می‌شود.

مادّه 5: فرایند اجرا
بنیاد هرساله اطلاعات اولیه مربوط به دانشجویان مشمول این‌آیین‌نامه را در شش ماهه اول سال از مبادی ذی‌ربط دریافت و پس از بررسی‌و‌تطبیق آن با شرایط نهایی، فهرست برگزیدگان نهایی و جایزه‌های هریک را هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی اعلام می‌کند.
تبصره 1: اجرای آیین‌نامه بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب ‌بنیاد می‌رسد.
تبصره 2 : جایزه‌های بنیاد ترجیحاً از طریق مؤسسه‌های متبوعِ مشمولان آیین‌نامه، به آنان اعطا می‌شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و چهار تبصره در تاریخ31/2/1393 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسه پنجم هیئت‌امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه کمیسیون دائمی) در تاریخ14/3/1393 به تصویب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامه اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان به دانشجویان نخبه و استعداد برتر»، موضوع مصوبه جلسه سی‌و‌هفتم کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 28/11/1388، می‌شود و اجرای آن از تاریخ 1/7/1393 لازم است.

دانلود فایل آئین نامه