1.    شرایط مشمولان

 

متقاضیان در صورت احراز شرایط زیر می‌توانند از تسهیلات آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» بهره‌مند شوند:

الف. شرایط دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور:

1.   وضعیت فعلی متقاضی باید دانش‌آموخته باشد.

2.   حداکثر سه سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی متقاضی گذشته باشد.

3.   حد نصاب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جدول 1 و 2 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشد.

ب. شرایط دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور:

1.   وضعیت فعلی متقاضی باید دانش‌آموخته باشد.

2.   حداکثر شش سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی متقاضی گذشته باشد.

3.   حد نصاب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جداول  1 و2 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشد.

جدول 1

تسهیلات

دانش‌آموختة

دکتری تخصصی

دانشجوی

دکتری تخصصی

دانش‌آموختة

کارشناسی‌ارشد

دانش‌آموختة

کارشناسی

جایزة شهید دکتر چمران

350

-

-

-

جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزة دکتر کاظمی آشتیانی)

350

-

-

-

جذب در نهادهای فنّارانه (جایزة شهید تهرانی مقدم)

250

-

200

120

جذب در دستگاه‌های اجرایی

250

-

200

120

تسهیلات فرهنگیرفاهی (وام ساخت یا خرید مسکن)

250

-

200

150

ادامه تحصیل دردورة دکتری(جایزة شهید احدی)

-

-

230

-

نظام وظیفة دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی

180

140

130

-

نظام وظیفة دانش‌آموختگانِ برتر غیر مقیم

400

-

200

-

 

 

 

جدول 2

تسهیلات

مقطع دانش‌آموختگی

حد نصاب امتیاز فعالیت‌های علمی

حد نصاب امتیاز

فعالیت‌های فنّاورانه

حد نصاب امتیاز

مجموع امتیاز مورد نیاز

نظام وظیفة فنّاور

کارشناسی

20

60

100

کارشناسی‌ارشد

30

60

110

دکتری تخصصی

40

60

120

 

 

 

 

 

 

 

یادآوری : چنانچه دانش‌آموخته دارای فعالیت نخبگانی برجسته‌ای است لیکن یکی از شرایط زیر را احراز نکرده‌ است می‌تواند اطلاعات خود را به نشانی research@bmn.ir ارسال کند تا پس از بررسی و درصورت تأیید بنیاد، امکان دسترسی وی به سامانه مهیا شود:
1.  گذشت بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی 
2. عدم کسب حد نصاب میانگین کل