باسمه تعالی

شیوه‌نامة ارزیابی و اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی

مقدمه

این شیوه‌نامه به استناد اقدام­های ملّی اول تا چهارم ذیل راهبرد ملّی 1 از راهبرد کلان 1 سند راهبردی کشور در امور نخبگان و همچنین مادّة 2 آیین‌نامة «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها»، با هدف اعتباردهی و اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی و تحقق اصل تجلیل تدریجی در مسیر رسیدن به نخبگی تدوین شده است.

 

مادّة1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. آیین‌نامه:منظور آیین‌نامة «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» (موضوع مصوّبة هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ­ 14/11/1393) است.

ج. رویداد: منظور هر یک از رخدادهای رقابتی تخصصی با شرایط مذکور در مادّة 2 آیین‌نامه است.

د. نهاد تخصصی ـ حرفه‌ای: منظور هر یک از نهادهای حرفه‌ای در موضوعی تخصصی شامل: انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی، نهادها و دستگاه‌های تخصصی دولتی و غیردولتی است.

هـ .کمیسیون دائمی: منظورکمیسیون‌دائمی هیئت‌امنای بنیاد است.

و. معاونت مسؤول: منظور معاونتی است‌که به تشخیص شورای معاونان بنیاد مسؤولیت بررسی، انجام فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی رویداد را عهده‌دار می‌شود.

ز.کارگروه ارزیابی: منظور «کارگروه ارزیابی و اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی» بنیاد است.

ح. شوراهای شناسایی: منظور شوراهای شناسایی برگزیدگان در ساحت­های مختلف نخبگانی (مانند قرآنی، ادبی، هنری و ...) است.

 

مادّة 2: شناسایی رویدادهای نخبگانی

هریک از رویدادهای نخبگانی بر اساس شاخص‌های زیر و مبتنی بر ارزیابی اطلاعات جدول 1 شناسایی می‌شوند:

2ـ1. در سطح ملّی یا بین‌المللی و به شکل رقابتی برگزار شده باشد.

2ـ2. رویداد در تخصص نهادِ برگزارکننده باشد.

2ـ3. شرایط یکسان برای شرکت همة مخاطبانِ رویداد وجود داشته باشد.

2ـ4. مقررات و فرایندهای شرکت، داوری وگزینش برترین‌های رویداد، مدوّن و مکتوب بوده و از قبل به اطلاع مخاطبان رسیده باشد.

2ـ5. فرایند برگزاریِ آن متناوب (دست‌کم سالانه) بوده و حداقل سه دوره از آن برگزار شده باشد.

2ـ6. بنا به تشخیص بنیاد، تأثیری تحول‌آفرین بر پیشبرد اهداف توسعة کشور در زمینه‌های علمی، مدیریتی، فنّاورانه یا فرهنگی داشته باشد.

 

 

جدول 1: معیارهای ارزیابی رویدادها

ردیف

معیار

وزن (درصد)

1

سطح و تأثیرگذاری رویداد

30

2

فرایند ارزیابی و داوری

20

3

ضوابط و مقررات برگزاری

10

4

سابقه و توالی برگزاری رویداد

10

5

کیفیت فرایند برگزاری

10

6

شرایط نهاد(های) برگزارکننده

10

7

گسترة برگزاری رویداد

5

8

شرایط رقابتی در رویداد

5

مجموع امتیازها

100

 

 

تبصره: چگونگی امتیازدهی معیارها بر اساس پیوست شیوه‌نامه صورت می‌پذیرد.

 

مادّة 3: فرایند اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی

 

3ـ1.  نهادهای تخصصیِ برگزارکنندة رویداد نخبگانی و حائز شرایط مذکور در مادّة 2، شوراهای شناسایی و یا هر یک از معاونت­های بنیاد (به غیر از معاونت توسعه و مدیریت منابع)، درخواست خود را برای ارزیابی و اعتبارسنجیِ رویداد به کارگروه ارزیابی ارسال می‌کنند.

3ـ2.کارگروه ارزیابی (موضوع مادّة 4) پس از بررسی، رویدادها را بر اساس معیارهای جدول 1 امتیازدهی می‌کند.

3ـ3. معاونت مسؤول، رویدادهای نخبگانی مورد نظر را برای تأیید به رئیس بنیاد معرفی می‌کند.

3ـ4. درصورت تأیید رئیس بنیاد، معاون مسؤول، رویدادهای تأیید شده را برای تأیید نهایی به کمیسیون دائمی معرفی می‌کند.

3ـ5. در صورت تأییدِکمیسیون دائمی، رویداد جزء مصادیق رویدادهای معتبر نخبگانی برای دورة زمانیِ بررسی، قرار می‌گیرد.

 

تبصرة 1: اعتبار رویداد نخبگانی از سال تأیید تا زمان بررسیِ مجدد درکمیسیون پابرجا خواهد ماند.

تبصرة 2: در خصوص رویدادهای دارای شورای شناسایی (نظیر قرآنی، ادبی، هنری و ...) ، ابتدا رویداد در شورای مذکور به صورت کیفی بررسی می‌شود و نتیجة آن به منظور طیِ مراحل بند 3ـ2 تا بند 3ـ5 به کارگروه ارزیابی ارائه خواهد شد. نتیجة بررسی رویداد، امتیازات و تسهیلات کسب شده مجدداً به شورای شناسایی مرتبط ارسال می‌شود تا شورا درصورت لزوم مقررات مرتبط را اصلاح و تکمیل کند.

 

مادّة 4: ‌کارگروه ارزیابی

به منظور بررسی رویدادهای نخبگانی، «کارگروه ارزیابی و اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی» با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف. ترکیب: کارگروه ارزیابی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ1. معاون مسؤول (رئیس‌کارگروه)

الف ـ2. یکی از مدیران کل معاونت مسؤول (دبیرکارگروه)

الف ـ3. یکی از مدیران‌کل سایر معاونت‌های بنیاد (به جز معاونت توسعه و مدیریت منابع)

الف‌ـ4. حداقل سه تن از متخصصان و صاحب‌نظران آشنا با رویدادهای نخبگانی و موضوعِ کارگروه با تأیید رئیس بنیاد و حکم معاون مسؤول

الف ـ 5. حداکثر دو نفر از افراد مطلع که در هنگام بررسیِ هر یک از رویدادهای تخصصی به طور موردی و با حق رأی به جلسات دعوت می‌شوند. حضور این افراد باید قبلاً به تصویب کارگروه ارزیابی رسیده باشد.

 

ب. وظایف:  مهم‌ترین وظایف‌کارگروه ارزیابی به شرح زیر است:

ب ـ1. بررسی ویژگی‌های رویدادهای نخبگانیِ برگزار شده و پیشنهاد تأیید آنها به مراجع ذی‌ربط

ب ـ2. تعیین تناسب علمی، تجربی و شغلی برگزیدگان با طرح برگزیده در رویداد نخبگانی

ب ـ3. پیشنهاد تسهیلات اعطایی به رویدادها و برگزیدگان آنها به مراجع ذی‌ربط

ب ـ4. پایش رویدادهای نخبگانی و نظارت عالیه بر عملکرد آنها

 

مادّة 5: فرایند پشتیبانی از برگزیدگان

 

5ـ1.کارگروه ارزیابی بر اساس سطح رویداد تأییدشده، تسهیلاتی را مطابق جدول 2 برای برگزیدگان آنها پیشنهاد می‌کند:

 

 

 

جدول2: تسهیلات اعطایی به برگزیدگان رویدادهای معتبر نخبگانی

ردیف

تسهیلات

توضیحات

1

لوح تقدیر

با امضای رئیس/ معاونان بنیاد حسب سطح اعتبار رویداد

2

جایزة نقدی

با پیشنهاد معاون مسؤول و تأیید رئیس بنیاد

3

تسهیلات تواناسازی طرح برگزیده

برای ارتقای طرح برگزیده در سطوح مختلف

4

لحاظ امتیاز درشیوه­نامه­های بنیاد

مطابق مقررات شیوه­نامة ذی­ربط

 

5ـ2. تسهیلات پیشنهادی پس از تصویب رئیس بنیاد، به برگزیدگان رویداد اعطا می‌شود.

 

تبصرة 1: تسهیلات اعطایی، بر اساس میزان مشارکت برگزیدگان (در خصوص رویدادهایی که در آن طرح یا اثری معرفی و برگزیده می­شود) و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.

تبصرة 2: برگزیدگان هر رویداد، حداکثر ظرف مدت سه سال پس از برگزیده شدن مجازند از تسهیلات مندرج در ردیف 3 جدول 2 بهره‌مند شوند.

 

مادّة 6: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت مسؤول در بنیاد است و لازم است هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه در بخش مربوط به خود را تهیه و ارائه کند. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است.

 

تبصره: در صورت لزوم در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر شاخص‌ها و معیارهای شناسایی و ارزیابی رویدادهای نخبگانی توسط معاون مسؤول در شورای معاونان بنیاد مطرح و پس از تأیید به همراه امتیاز آنها در جدول‌ 1 اعمال ‌می‌گردد.

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و شش تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامة شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» (موضوع ابلاغیة شمارة 43393/5/د مورّخ 30/3/1397) می‌شود و اجرای آن تا زمان بازنگری مجدد، لازم است.

 

پیوست شیوه­نامه

چگونگی امتیازدهی معیارهای شناسایی رویدادهای نخبگانی

(جدول 1 شیوه­نامه)

 

1. سطح تأثیرگذاری رویداد

 1-1. اعتبار و جایگاه رویداد در حوزه و زمینۀ تخصصی برگزاری (بر اساس نظرسنجی از صاحب­نظران) (تا 30 امتیاز)

1-2. سطح علمی طرح­های عرضه شده در رویداد (بر اساس نظرسنجی از صاحب­نظران) (تا 30 امتیاز)

1-3. میزان پیشرفت و ارتقای طرح­ها یا افراد برگزیده در دوره­های قبل (بر اساس گزارش دریافتی از دبیرخانۀ رویداد) (تا 40 امتیاز)

یادآوری:  چنانچه دست­کم بیست درصد از برگزیدگان (طرح­/ فرد) در دوره­های قبل با برنامۀ تواناسازی دبیرخانۀ رویداد به مرحله­ای بالاتر ارتقا یافته باشند، سقف امتیاز بند «1-3» برای آن لحاظ می­شود.

2. شرایط نهادهای برگزارکننده

2-1. اعتبار نهادهای برگزارکننده از نظر اجرایی، علمی و وابستگی به نهادهای معتبر علمی یا نهادهای حرفه­ای ـ تخصصی معتبر (تا 60 امتیاز)

2-2. مشارکت نهادهای تخصصی ـ حرفه­ایِ مرتبط در مراحل مختلف رویداد (برنامه­ریزی، داوری، برگزاری) (تا 40 امتیاز)

 

3. گسترۀ برگزاری رویداد

3-1. سطح برگزاری رویداد در سطح ملّی (تا 50 امتیاز)

3-2. برگزاری رویداد در سطح بین­المللی (تا 70  امتیاز) (حداقل 5 درصد از مشارکت‌‌کنندگان غیر مقیم باشند و رویداد دارای برگزیدۀ غیرمقیم باشد).

3-3. برگزاری رویداد در سطح بین­المللی (تا 100  امتیاز) (حداقل 10 درصد از مشارکت‌کنندگان غیرمقیم باشند و رویداد دارای برگزیدۀ غیرمقیم باشد).

 

4. سابقه و توالی برگزاری

4-1. شرط لازم: باید تاکنون دست‌کم سه دورۀ رویداد در سطح ملّی/ بین­المللی برگزار شده باشد.

4-2. برای رویدادهای با سابقه بیش از 15 سال، تا 100 امتیاز در نظرگرفته می‌شود.

4-3. برای هر دورۀ عدم برگزاری منظم «سالانه»، تا 10 امتیاز به ازای هر دورۀ عدم برگزاری کسر می­شود.

 

 

5. ضوابط و مقررات برگزاری رویداد

5-1. وجود ضوابط و مقررات برگزاری رویداد (شامل اساسنامه، نحوۀ برگزاری، فراخوان و...) به صورت مکتوب، مدّون و مصوّب (تا50 امتیاز).

5-2. ارزیابی‌کیفیت ضوابط و کامل بودن آنها از سوی بنیاد (تا 30 امتیاز)

5-3. شفاف بودن روال­ها و مقررات و دسترس بودن آنها برای شرکت­کنندگان (تا 20 امتیاز)

 

6. فرایند ارزیابی و داوری در رویداد

6-1. وجود ضوابط داوری مدّون و مصوّب و اطلاع­رسانی شفاف آنها (تا 35 امتیاز)

6-2. ملاحظات لازم در خصوص ترکیب داوران و جلوگیری از ذی­نفع بودن داوران یا مسؤولان رویداد (تا 25 امتیاز)

6-3. دارابودن ملاحظاتی برای بررسی تناسب افراد برگزیده (از نظر سنی، علمی و ...) با طرح­های برگزیده (تا 15 امتیاز)

6-4. پیش­بینی ملاحظاتی برای تشخیص و احصای سهم مشارکت افراد در طرح­ها (تا 10 امتیاز)

6-5. تدابیر لازم برای پیش­بینی رعایت اخلاق حرفه­ای (از جمله اخذ تعهد دربارۀ اعلام دقیق ذی­نفعان، عدم مشارکت افراد غیرمؤثر و ...) (تا 15 امتیاز)

 

7. کیفیت فرایند برگزاری

7-1. ارزیابی بنیاد از برگزاری رویداد و میزان انطباق فرایندها با روال­ها و مقررات خودِ رویداد (تا 100 امتیاز)

یادآوری: میزان اصلاح و بهبود شیوۀ برگزاری رویداد بر اساس توصیه­های بنیاد در امتیاز هر دوره مؤثر است.

 

8. شرایط رقابتی در رویداد

8-1. تعداد راه‌یافتگان به مرحلۀ داوری حداکثر 80 درصد تعداد متقاضیان شرکت در رویداد باشد. (تا 50 امتیاز).

8-2. تعداد برگزیدگان کلی رویداد حداکثر 30 درصد تعداد کلّ شرکت‌کنندگان در مرحلۀ داوری باشد. (تا 25 امتیاز).

8-3. تعداد برگزیدگان در هر بخش رویداد حداکثر 20 درصد تعداد شرکت‌کنندگان آن بخش باشد. (تا 25 امتیاز).

دانلود فایل شیوه نامه