باسمه تعالی

شیوه‌نامة اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
در سال تحصیلی 97-1396


مقدمه
به استناد تبصرة 2 از مادّة 4 آیین‌نامة اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (موضوع مصوبة هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 14/3/1393)، شیوه‌نامة اجرای این آیین‌نامه در سال تحصیلی 97-1396 مطابق مفاد زیر تدوین می‌شود:
مادّة1: تعریف‌ها
برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد ملّی: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب.آیین‌نامه: منظور آیین‌نامة اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر است.
ج. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
د. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
هـ . مؤسسه: منظور هریک از مراکز آموزش عالی یا پژوهشی کشور است‌که بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.
و. بنیاد استانی: منظور هریک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور است.
ز. دانشجو: منظور هریک از دانشجویان صاحب استعداد برتر مطابق مفادآیین‌نامه است.
ح. سال تحصیلی مشمولیت: منظور از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان خردادماه سال بعد است.
ط. سال مشمولیت: منظور از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد است.
مادّة2: معیارهای شناسایی دانشجویان  
دانشجویان باید در سال‌های مجاز تحصیل، دارای دست‌کم یکی از ویژگی‌های مندرج در مادّة 4 آیین‌نامه و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جدول 1 باشند.


جدول 1: امتیاز حاصل از فعالیت های نخبگانی

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

المپیاد علمی

دانش‌آموزی
(صرفاً امتیاز بالاترین المپیاد در نظر گرفته می‌شود)

جهانی

طلا

1000

200

100

امتیاز با ضریب 25 درصد از ابتدای هر دورة تحصیلی، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

نقره

900

150

80

برنز

800

120

60

ملّی

طلا

700

80

40

نقره

500

60

30

برنز

300

50

20

دانشجویی
(وزارت علوم/ وزارت بهداشت)

اول

300

200

100

دوم

200

150

75

سوم

100

75

50

آزمون ورودی دانشگاه‌ها

برگزیدة آزمون ورودی کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته
(صرفاً امتیاز یک آزمون در نظر گرفته می‌شود)

(رتبه ـ 701)

(تا صفر)

(رتبه ـ 101)

(تا صفر)

(رتبه ـ 51)

(تا صفر)

برگزیدة آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته
(صرفاً امتیاز یک آزمون در نظر گرفته می‌شود)

0

(رتبه ×25) ـ 200

(تا صفر)

(رتبه ×15) ـ 120

(تا صفر)

آزمون‌های علوم پزشکی

برگزیدة آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، دام‌پزشکی و داروسازی (برای ده نفر اول)

(رتبه ×70) ـ 770

(رتبه ×50) ـ 550

(رتبه ×10) ـ 110

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

برگزیدة آزمون پیش‌کارورزی پزشکی (برای ده نفر اول)

0

(رتبه ×50) ـ 550

(رتبه ×10) ـ 110

برگزیدة آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی (برای ده نفر اول)

0

0

(رتبه ×80) ـ 880

جشنوارة مورد تأیید

خوارزمی

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70 × سهم مشارکت

70 × سهم مشارکت

70 × سهم مشارکت

رتبه دوم

50 × سهم مشارکت

50 × سهم مشارکت

50 × سهم مشارکت

رتبه سوم

30 × سهم مشارکت

30 × سهم مشارکت

30 × سهم مشارکت

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

120 × سهم مشارکت

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

80 × سهم مشارکت

80 × سهم مشارکت

بین‌المللی

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

350 × سهم مشارکت

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

300 × سهم مشارکت

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

250 × سهم مشارکت

250 × سهم مشارکت

فارابی

جوان

رتبه اول

120× سهم مشارکت

120 × سهم مشارکت

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100× سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

80 × سهم مشارکت

80 × سهم مشارکت

بزرگسال

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

350 × سهم مشارکت

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

300 × سهم مشارکت

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

250 × سهم مشارکت

250 × سهم مشارکت

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

350 × سهم مشارکت

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

300 × سهم مشارکت

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

250 × سهم مشارکت

250 × سهم مشارکت

محقق جوان

120 × سهم مشارکت

120 × سهم مشارکت

120 × سهم مشارکت

محقق دانشجو

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

مستعد برتر هنری/ ادبی/ قرآنی

250

250

250

فعالیت‌های نخبگانی

جدول 1 (ادامه)

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

اختراع‌های برگزیده

اختراع سطح 1

200 × سهم مشارکت

200 × سهم مشارکت

200 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

اختراع سطح 2

150 × سهم مشارکت

150 × سهم مشارکت

150 × سهم مشارکت

اختراع سطح 3

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

اختراع یا ژن دارای ثبت بین‌المللی

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

100 × سهم مشارکت

فعالیت‌های آموزشی

دانشجوی نمونة کشوری

400

300

200

میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی

0

(17 - میانگین کل) × 100

(17 - میانگین کل) × 100

میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی ارشد

0

0

(17 - میانگین کل) × 75

میانگین کل در طول تحصیل

(17 - میانگین کل) × 200

(17 - میانگین کل) × 120

(17 - میانگین کل) × 60

امتیاز در دورة کارشناسی در ضریب «تعداد سال‌های گذرانده تقسیم بر کل سال‌های مجاز» ضرب می‌شود.

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

0

50 (هر مقاله)

50 (هر مقاله)

صرفاً مقاله‌های پنج سال اخیرو مرتبط با رشتة دانشجو لحاظ می‌شود. مقاله‌های بین‌المللی باید در فهرست 1Q و Q2 از نمایة SJR حضور داشته باشند و امتیاز بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة اعضای هیئت‌علمی محاسبه می‌شود.

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی ـ پژوهشی

0

30 (هر مقاله)

30 (هر مقاله)

مقاله‌های منتشر شده در مجامع علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)

0

10 (هر مقالة کامل)

10 (هر مقالة کامل)

سایر فعالیت‌های نخبگانی

100

100

100

به تشخیص بنیاد ملّی

 

تبصرة 1: چنانچه فعالیت نخبگانی دیگری از سوی بنیاد ملّی شناسایی شود، امتیاز آن در جدول 1 لحاظ خواهد شد.

 

تبصرة 2: دانشجویان موضوع بندهای زیر در اولین سال تحصیل در دانشگاه پس از برگزیدگی، بدون محاسبة امتیاز، مشمول جایزه‌های تحصیلی می‌شوند؛ ولی برای سال‌های بعد لازم است در فرایند ارزیابی قرارگیرند:

الف. برگزیدگان دارای مدال طلا ، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملّی دانش‌آموزی؛

ب. برگزیدگان دارای رتبة اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی/ دانشجوی نمونة کشوری مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت (بدون رعایت سال‌های مجاز تحصیل)؛

ج. برگزیدگان دارای رتبة 1 تا 150 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه ریاضی و فنی (در دورة کارشناسی)؛

د. برگزیدگان دارای رتبة 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربی (در دورة کارشناسی)؛

هـ . برگزیدگان دارای رتبة 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی (در دورة کارشناسی)؛

و. برگزیدگان دارای رتبة 1 تا 40  در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر (در دورة کارشناسی)؛

ز. برگزیدگان دارای رتبة 1 تا 20  در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه زبان‌های خارجی (در دورة کارشناسی)؛

ح. برگزیدگان جایزة شهید احدی بنیاد ملّی (دانش‌آموختگان برگزیده برای تحصیل در دورة دکتری تخصصی).

تبصرة 3: سال‌های مجاز تحصیل برای دوره‌های تحصیلی مختلف به شرح زیر است:

الف. دورة کارشناسی: چهارسال

ب. دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته: دوسال

ج. دورة دکتری تخصصی: چهارسال

دانشجویان سال اول تا چهارم دورة دکتری حرفه‌ای معادل با دورة کارشناسی، دانشجویان سال پنجم تا هفتم دورة دکتری حرفه‌ای معادل با دورة کارشناسی ارشد و دانشجویان دورة تخصص و فوق تخصص پزشکی بالینی معادل با دورة دکتری تخصصی محسوب می‌شوند.

 

تبصرة 4: مجموع امتیازهای «امتیاز المپیاد علمی + امتیاز آزمون ورودی + امتیاز فعالیت‌های آموزشی» نباید منفی شود.

 

تبصرة 5: در محاسبة امتیاز ناشی از میانگین کلّ دانشجو، ضرایب هم‌ترازی دانشگاه‌ها در هر رشته مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

تبصرة 6: تعیین امتیاز دقیق هر فعالیتِ مذکور در جدول، بر اساس راستی‌آزمایی اطلاعات و تشخیص بنیاد ملّی صورت می‌پذیرد.

 

تبصرة 7: سایر جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملّی، بر اساس امتیازهای متناظر با جشنواره‌های خوارزمی (دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد، بین‌المللی) از سوی بنیاد ملّی هم‌تراز می‌شود.

 

مادّة3: جایزه‌های تحصیلی

جایزه‌های تحصیلی در سه دورة «کارشناسی» ، «کارشناسی ارشد» و «دکتری تخصصی»، مطابق تعریف آیین‌نامه و بر اساس منابع اعتباری بنیاد ملّی، مطابق بندهای زیر به دانشجویان مشمول اعطا می‌شود.

 

3-1. دورةکارشناسی

جایزه‌های دانشجویان دورة‌کارشناسی مطابق جدول 2 به برگزیدگان اعطا می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2: جایزة دانشجویان دورة‌کارشناسی

 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

حداکثر اعتبار

توضیحات

آموزش

1ـ1

اعتبار توان‌مندی آموزشی

4.000.000 ریال

در سال مشمولیت

پژوهش

2ـ1

اعتبار ارتباطات علمی

4.000.000 ریال

در سال مشمولیت

2ـ2

اعتبار اجرای پایان‌نامة کارشناسی

6.000.000 ریال

بر اساس هزینه‌کرد مورد تأیید استاد راهنما

فنّاوری

3ـ1

اعتبار توان‌مندی کارآفرینی

4.000.000 ریال

در سال مشمولیت

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجویی

2.000.000 ریال (مجرد)

3.500.000 ریال (متأهل)

به طور ماهیانه، به ازای 20 ساعت کار در ماه (در سال تحصیلی مشمولیت)

4ـ2

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

4ـ3

هدیة ازدواج

20.000.000 ریال

در سال مشمولیت

4ـ4

ودیعة اجارة مسکن

250.000.000 ریال (تهران)

150.000.000 ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی

4ـ5

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان

در سال مشمولیت

تبصرة 1: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائة‌گواهی شرکت درکارگاه‌ها/ دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبتة مالی است.

تبصرة 2: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل کمک‌هزینة: «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی و شرکت در مجامع علمی،کارگاه‌ها و جشنواره‌های آنها» ، «عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «خریدکتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبتة مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصرة 3: اعتبار «اجرای پایان‌نامه»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامة دانشجو در مؤسسة متبوع برای رشته‌هایی است که پایان‌نامه دارند و بر اساس فهرست هزینه‌های مورد تأیید استاد راهنما، به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصرة 4: اعتبار «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کاروکسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینة نوآوری وکارآفرینی اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائة گواهی شرکت در کارگاه‌ها / دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبتة مالی است.

تبصرة 5: «راتبة دانشجویی» شامل‌کمک‌هزینة معیشتی است‌که در قبال ماهیانه 20 ساعت‌کار دانشجویی در مؤسسة متبوع به مدت نُه ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد.

تبصرة 6: «بیمة تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گرِ پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن، دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. 70 درصد مبلغ حق بیمة تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و 30 درصد آن از محل جایزة اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصرة 7: «هدیة ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصرة 8: «ودیعة اجارة مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل با ارائة مدارک مربوط به اجارة مسکن، اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این اعتبار پس از دانش‌آموختگیِ دانشجو و مطابق مقررات صندوق وام‌دهنده صورت می‌پذیرد و چنانچه دانشجو بلافاصله به مقطع بالاتر تحصیلی وارد شود، مدت استفاده از این جایزه تا پایان دورة تحصیلیِ بعد تمدید می‌شود.

3ـ2. دورة‌کارشناسی ارشد

جایزه‌های دانشجویان دورةکارشناسی ارشد مطابق جدول 3 به برگزیدگان اعطا می‌شود:


 

جدول 3: جایزه‌های دانشجویان دورةکارشناسی ارشد

 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

حداکثر اعتبار

توضیحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌یاری

5.000.000 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

1ـ2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

5.000.000 ریال

در سال مشمولیت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌یاری

5.000.000 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمی

5.000.000 ریال

در سال مشمولیت

2ـ3

اعتبار اجرای پایان‌نامه

13.000.000 ریال

بر اساس هزینه‌کرد مورد تأیید استاد راهنما

2ـ4

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

3.000.000 ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

20.000.000 ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

2ـ6

اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی

15.000.000 ریال

در سال مشمولیت

2ـ7

اعتبار هستة مسئله محور پژوهشی

5.000.000 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

فنّاوری

3ـ1

اعتبار فن‌یاری

5.000.000 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

3ـ2

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

5.000.000 ریال

در سال مشمولیت

3ـ3

اعتبار هستة مسئله محور فنّاورانه

5.000.000 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجویی

2.000.000 ریال (مجرد)

3.500.000 ریال (متأهل)

به طور ماهیانه، به ازای 20 ساعت کار در ماه (در سال تحصیلی مشمولیت)

4-2
4-3

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

4-4

هدیة ازدواج

20.000.000 ریال

در سال مشمولیت

4-5

ودیعة اجارة مسکن

250.000.000 ریال (تهران)

150.000.000 ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی

4-6

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان

در سال مشمولیت

تبصرة 9: اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی (و برای فعالیت به میزان هشت ساعت در هفته) در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصرة 10: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائة گواهی شرکت در کارگاه‌ها/ دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبتة مالی است.

تبصرة 11: اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی (برای فعالیتی پژوهشی به جز پایان‌نامه و به میزان هشت ساعت در هفته) در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصرة 12: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل کمک‌هزینة: «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «خرید کتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبتة مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصرة 13: اعتبار «اجرای پایان‌نامه»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامة دانشجو در مؤسسة متبوع است و بر اساس تأیید هزینه‌ها از سوی استاد راهنما به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصرة 14: اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی/ پوستر) وکارگاه‌های علمی درون‌کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی اعطا می‌شود‌که برای هر دانشجو دوبار در سال و با تأیید استاد راهنما، ارائة گواهی نام‌نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبتة مالی قابل پرداخت است.

تبصرة 15: «مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی/ پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی، یک‌بار در سال و بر اساس تأیید استاد راهنما واسناد مثبتة نام‌نویسی در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذکور علاوه بر کنفرانس‌های علمی، به منظور شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور با دعوت‌نامة مجمع و تأیید استاد راهنما نیز صادر می‌شود.

تبصرة 16: « اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکة آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود. 60 درصد از هزینة هر بار بهره‌مندی دانشجو از شبکه، تا مبلغ مذکور در جدول 3، قابل پرداخت است.

تبصرة 17: اعتبار «هستة مسئله محور پژوهشی» برای تشکیل هسته‌ای است‌که مطابق مقررات طرح شهید احمدی روشن تشکیل شده باشد. مبلغ پرداختی به دانشجو مطابق حق «پژوهش‌یاری» است و حداکثر معادل یک چهارم اعتبار پرداختی به هر فرد در هسته، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد تا برای پیشبرد امور هسته هزینه شود.

تبصرة 18: اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فنّاوری دانشجو در شرکت زایشیِ یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی (و برای فعالیت به میزان هشت ساعت در هفته) در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصرة 19: اعتبار «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینة نوآوری و کارآفرینی است. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائة گواهی شرکت در کارگاه‌ها/ دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبتة مالی است.

تبصرة 20: اعتبار «هستة مسئله محور فنّاورانه»، برای تشکیل هسته‌ای است که مطابق مقررات طرح شهید احمدی روشن تشکیل شده باشد. مبلغ پرداختی به دانشجو مطابق حق «فن‌یاری» است و حداکثر معادل یک چهارم اعتبار پرداختی به هر فرد در هسته، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد تا برای پیشبرد امور هسته هزینه شود.

تبصرة 21: دانشجو مجاز است از بین اعتبارهای «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» یا «هستة مسئله محور پژوهشی/ فنّاورانه» فقط از یکی بهره‌مند شود.


تتبصرة 23: «راتبة دانشجویی» شامل کمک‌هزینة معیشتی است‌که در قبال ماهیانه 20 ساعت کار دانشجویی در مؤسسة متبوع به مدّت ن‍ُه‌ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» باشد، این راتبه به او تعلق نمی‌یابد.

تبصرة 24: «بیمة تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن، دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. 70 درصد مبلغ حق بیمة تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و 30 درصد آن از محل جایزة اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصرة 25: «هدیة ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصرة 26: «ودیعة اجارة مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل با ارائة مدارک مربوط به اجارة مسکن، اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این اعتبار پس از دانش‌آموختگیِ دانشجو و مطابق مقررات صندوق وام‌دهنده صورت می‌پذیرد و چنانچه دانشجو بلافاصله به مقطع بالاتر تحصیلی وارد شود، مدت استفاده از این جایزه تا پایان دورة تحصیلیِ بعد تمدید می‌شود.

 

3ـ3. دورة دکتری تخصصی

جایزه‌های دانشجویان دورة دکتری تخصصی مطابق جدول 4 به برگزیدگان اعطا می‌شود:


 

جدول 4: جایزه‌های دانشجویان دورة دکتری تخصصی

 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

حداکثر اعتبار

توضیحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌یاری

9.000.000 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

1ـ2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

6.000.000 ریال

در سال مشمولیت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌یاری

9.000.000 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمی

7.000.000 ریال

در سال مشمولیت

2ـ3

اعتبار اجرای رسالة دکتری

20.000.000 ریال

بر اساس هزینه‌کرد مورد تأیید استاد راهنما

2ـ4

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

3.000.000 ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

25.000.000 ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

2ـ6

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

12.000.000 ریال (مجرد)

16.000.000 ریال (متأهل)

به طور ماهیانه به مدت نُه ماه (در سال مشمولیت)

2ـ7

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

معادل ریالی 1000 دلار (مجرد)

معادل ریالی 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهیانه به مدت شش ماه (در سال مشمولیت)

2ـ8

اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی

15.000.000 ریال

در سال مشمولیت

2ـ9

اعتبار هستة مسئله محور پژوهشی

9.000.000 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

فنّاوری

3ـ1

اعتبار فن‌یاری

9.000.000 ریال

به طور ماهیانه (در سال تحصیلی مشمولیت)

3ـ2

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

6.000.000 ریال

در سال مشمولیت

3ـ3

اعتبار هستة مسئله محور فنّاورانه

9.000.000 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجویی

2.000.000 ریال (مجرد)

3.500.000 ریال (متأهل)

به طور ماهیانه، در ازای 20 ساعت کار در ماه (در سال تحصیلی مشمولیت)

4ـ2
4ـ3

بیمة تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمة پایه باشد.

4ـ4

هدیة ازدواج

20.000.000 ریال

در سال مشمولیت

4ـ5

ودیعة اجارة مسکن

250.000.000 ریال (تهران)

150.000.000 ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش‌آموختگی

4-6

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات معاونت فرهنگی نخبگان

در سال مشمولیت

 

تبصرة 27: اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی (و برای فعالیت به میزان هشت ساعت در هفته) در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصرة 28: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائة گواهی شرکت در کارگاه‌ها/ دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبتة مالی است.

تبصرة 29: اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی (برای فعالیتی پژوهشی به جز پایان‌نامه و به میزان هشت ساعت در هفته) در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصرة 30: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل کمک‌هزینة: «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «خرید کتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبتة مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصرة 31: اعتبار «اجرای رساله» منوط به تصویب طرح پیشنهادی رسالة دکتری تخصصیِ دانشجو در مؤسسة متبوع است و بر اساس تأیید هزینه‌ها از سوی استاد راهنما به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصرة 32: اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی/ پوستر) وکارگاه‌های علمی درون‌کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی اعطا می‌شود‌که برای هر دانشجو دوبار در سال و با تأیید استاد راهنما، ارائة گواهی نام‌نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبتة مالی قابل پرداخت است.

تبصرة 33: «مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی/ پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی، یک‌بار در سال و بر اساس تأیید استاد راهنما واسناد مثبتة نام‌نویسی در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذکور علاوه بر کنفرانس‌های علمی، به منظور شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور با دعوت‌نامة مجمع و تأیید استاد راهنما نیز صادر می‌شود.

تبصرة 34: اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانة کشور است‌که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداکثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود.

تبصرة 35: «مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانة خارج ازکشور است که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد ملّی، بر اساس نرخ ارز رسمیِ مصوّب بانک مرکزی محاسبه و به طور ماهیانه حداکثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. نهاد مقصد باید یکی از مؤسسه‌های علمی با رتبة کمتر از200 در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی باشد. اولویت با فرصت‌هایی است که موضوع آنها مرتبط با اولویت‌های علم و فنّاوری کشور باشد.

تبصرة 36: پرداخت اضافه مبلغ مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی در صورتی ممکن است که همسر دانشجو در سفر او را همراهی‌کند.

تبصرة 37: در صورت بهره‌مندی دانشجو از اعتبار فرصت مطالعاتی (داخلی/ خارجی)، دانشجو مجاز نیست در دورة فرصت از اعتبارات «راتبة دانشجویی»، «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» یا «هستة مسئله محور پژوهشی/ فنّاورانه» استفاده کند.

 تبصرة 38: «اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکة آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود. 60 درصد از هزینة هر بار بهره‌مندیِ دانشجو از شبکه، تا مبلغ مذکور در جدول 4 قابل پرداخت است.

تبصرة 39: اعتبار «هستة مسئله محور پژوهشی» برای تشکیل هسته‌ای است‌که مطابق مقررات طرح شهید احمدی روشن تشکیل شده باشد. مبلغ پرداختی به دانشجو مطابق حق «پژوهش‌یاری» است و حداکثر معادل یک چهارم اعتبار پرداختی به هر فرد در هسته، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد تا برای پیشبرد امور هسته هزینه شود.

تبصرة 40: اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فنّاوری دانشجو در شرکت زایشیِ یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی (و برای فعالیت به میزان هشت ساعت در هفته) در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصرة 41: اعتبار «توان‌مندی کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینة نوآوری و کارآفرینی است. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائة گواهی شرکت در کارگاه‌ها / دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبتة مالی است.

تبصرة 42: اعتبار «هستة مسئله محور فنّاورانه»، برای تشکیل هسته‌ای است که مطابق مقررات طرح شهید احمدی روشن تشکیل شده باشد. مبلغ پرداختی به دانشجو مطابق حق «فن‌یاری» است و حداکثر معادل یک چهارم اعتبار پرداختی به هر فرد در هسته، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد تا برای پیشبرد امور هسته هزینه شود.

 

تبصرة 43: دانشجو مجاز است از بین اعتبارهای «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» و «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فنّاورانه» فقط از یکی بهره‌مند شود.

تبصرة 45: «راتبة دانشجویی» شامل کمک‌هزینة معیشتی است که در قبال ماهیانه 20 ساعت کار دانشجویی در مؤسسة متبوع به مدت نُه‌ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری»، «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فنّاورانه» یا «فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» باشد این راتبه به او تعلق نمی‌یابد.

تبصرة 46: «بیمة تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. 70 درصد مبلغ حق بیمة تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و 30 درصد آن از محل جایزة اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصرة 47: «هدیة ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصرة 48: «ودیعة اجارة مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل با ارائة مدارک مربوط به اجارة مسکن، اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این اعتبار پس از دانش‌آموختگیِ دانشجو و بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده صورت می‌پذیرد.

مادّة 4: فرایند اجرا

 

برای اجرای شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طیّ می‌شود:

4ـ1. فراخوان شرکت در فرایند انتخاب دانشجویان از سوی بنیاد ملّی در بهار منتشر می‌شود.

4-2. دانشجویان متقاضی، اطلاعات خود را تا تاریخ اعلام شده در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملّی بارگذاری می‌کنند.

4ـ3. بنیادهای استانی با کمک مؤسسه‌های متبوع دانشجویان، با بررسی اطلاعات و امتیاز متقاضیان مطابق جدول 1، مشمولان اولیه را شناسایی و به بنیاد ملّی اعلام می‌کنند.

4ـ4. بنیاد ملّی با بررسی فرایند اجرا شده و بر اساس تعداد مورد تأیید رئیس بنیاد ملّی، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

4ـ5. با انتخاب برگزیدگان نهایی، جایزه‌ها بر اساس جدول‌های 2 تا 4، به مشمولان اعطا می‌شود.

 

تبصره: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه ‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

مادّة 5: نظارت

نظارت‌کلان براجرای صحیح آیین­نامه و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای آن را تهیه کند.

 

تبصره: بنیادهای استانی وظیفة نظارت بر حُسن اجرای شیوه‌نامه و ارزیابی نتایج آن را در مؤسسه‌های استان متبوع خود دارند و لازم است در هر سال گزارش عملکرد آن در استان خود را تدوین و به بنیاد ملّی ارسال کنند.

مادّة 6: تفسیر مفاد

شرح مواد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه‌نامه بر عهدة معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی است و این معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصادیق دیگری از فعالیت‌های نخبگانی و جایزه‌ها را ذیل هر یک از چهار نوع جایزة مذکور، شناسایی و پس از تصویب رئیس بنیاد ملّی در تسهیلات این شیوه‌نامه لحاظ کند.

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه ، هفت مادّه و پنجاه و هفت تبصره، در تاریخ 1/5/1396 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و برای سال تحصیلی 97ـ1396 اجرا می‌شود.