باسمه تعالی

 

شیوه‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

در سال تحصیلی 96-1395

مقدمه

به استناد تبصره 2 از مادّه 4 آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (موضوع مصوبه هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 14/3/1393)، شیوه‌نامه اجرای این آیین‌نامه در سال تحصیلی 96-1395 مطابق مفاد زیر تدوین می‌شود:

مادّه1: تعریف‌ها

برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد ملّی: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب.آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر است.

ج. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

د. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

هـ . مؤسسه: منظور هریک از مراکز آموزش عالی یا پژوهشی کشور است‌که بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.

و. بنیاد استانی: منظور هریک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور است.

ز. دانشجو: منظور هریک از دانشجویان صاحب استعداد برتر مطابق مفادآیین‌نامه است.

مادّه2: معیارهای شناسایی دانشجویان

دانشجویان مشمول آیین‌نامه باید دارای دست‌کم یکی از ویژگی‌های مندرج در مادّه 4 آیین‌نامه و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جدول 1 باشند.

تبصره 1: چنانچه فعالیت نخبگانی دیگری از سوی بنیاد ملّی شناسایی شود، امتیاز آن در جدول 1 لحاظ خواهد شد.

تبصره 2: دانشجویان موضوع بندهای زیر در اولین سال تحصیل در دانشگاه پس از برگزیدگی، بدون محاسبه امتیاز، مشمول جایزه‌های تحصیلی می‌شوند؛ ولی برای سال‌های بعد لازم است در فرایند ارزیابی قرار گیرند:

الف. برگزیدگان دارای مدال طلا ، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملّی دانش‌آموزی؛

ب. برگزیدگان دارای رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی/ دانشجوی نمونه کشوری مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت (در سال برگزیده شدن)؛

ج. برگزیدگان دارای رتبه 1 تا 150 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه ریاضی و فنی (در دوره کارشناسی)؛

د. برگزیدگان دارای رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربی (در دوره کارشناسی)؛

هـ . برگزیدگان دارای رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی (در دوره کارشناسی)؛

و. برگزیدگان دارای رتبه 1 تا 40  در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر (در دوره کارشناسی)؛

ز. برگزیدگان دارای رتبه 1 تا 20  در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه زبان‌های خارجی (در دوره کارشناسی)؛

ح. برگزیدگان جایزه شهید احدی بنیاد (دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی).

مادّه3: جایزه‌های تحصیلی

جایزه‌های تحصیلی در سه مقطع «کارشناسی» ، «کارشناسی ارشد» و «دکتری تخصصی»، مطابق تعریف آیین‌نامه، به دانشجویان مشمول اعطا می‌شود.

تبصره 1: دانشجویان سال اول تا چهارم دوره دکتری حرفه‌ای، معادل دانشجویان دوره‌کارشناسی؛ دانشجویان سال پنجم تا هفتم دوره دکتری حرفه‌ای، معادل دانشجویان دوره‌کارشناسی ارشد؛ و دانشجویان دوره تخصص و فوق تخصص وزارت بهداشت، معادل دانشجویان دوره دکتری تخصصی محسوب می‌شوند.

3-1. دورهکارشناسی

جایزه‌های دانشجویان دوره‌کارشناسی، که در سال‌های مجاز (حداکثر چهارسال از زمان آغاز دوره) تحصیل می‌کنند، مطابق جدول 2 به برگزیدگان اعطا می‌شود.

جدول 2: جایزه دانشجویان دوره‌کارشناسی

 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

1ـ1

اعتبار توان‌مندی آموزشی

4,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

2ـ1

اعتبار ارتباطات علمی

4,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

2ـ2

اعتبار اجرای پایان‌نامه کارشناسی

7,000,000 ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

4,000,000 ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

3ـ1

اعتبار توان‌مندی کارآفرینی

4,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فرهنگ

4ـ1

راتبه دانشجویی

1.500.000ریال (مجرد)

2.500.000 ریال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازای 20 ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه باشد.

4ـ3

هدیه ازدواج

20,000,000 ریال

در سال مشمولیت

4ـ4

ودیعه اجاره مسکن

250,000,000 ریال (تهران)

150,000,000 ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال تحصیلی مشمولیت و تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی

4ـ5

اعتبار برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری

3,000,000 ریال (داخلی)

10,000,000 ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

تبصره 2: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه‌گواهی شرکت درکارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره 3: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل: «کمک‌هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «کمک‌هزینه عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «کمک‌هزینه عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «تسهیلات خریدکتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبته مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصره 4: اعتبار «اجرای پایان‌نامه»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامه دانشجو در مؤسسه متبوع است‌که یک‌بار در این مقطع و در دو قسط به وی پرداخت می‌شود.

تبصره 5: اعتبار «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینه نوآوری وکارآفرینی اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره 6: «راتبه دانشجویی» شامل‌کمک‌هزینه معیشتی است‌که در قبال ماهانه 20 ساعت‌کار دانشجویی در مؤسسه متبوع به مدت نُه ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد.

تبصره 7: «بیمه تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گرِ پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن، دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. 70 درصد مبلغ حق بیمه تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و 30 درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره 8: «هدیه ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصره 9: «ودیعه اجاره مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل و منوط به ارائه مدارک مربوط به اجاره مسکن، اعطا می‌شود.

تبصره 10: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی بنیاد ملّی هزینه می‌شود.

3ـ2. دوره‌کارشناسی ارشد

جایزه‌های دانشجویان دورهکارشناسی ارشد،که در سال‌های مجاز (حداکثر دو سال از زمان آغاز دوره) تحصیل می‌کنند، مطابق جدول 3 به برگزیدگان اعطا می‌شود:

 

جدول 3: جایزه‌های دانشجویان دورهکارشناسی ارشد 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌یاری

5,000,000 ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

5,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌یاری

5,000,000 ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمی

5,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

2ـ3

اعتبار اجرای پایان‌نامه

20,000,000 ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

10,000,000 ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

2ـ4

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

3,000,000 ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

20,000,000 ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

2ـ6

اعتبار هسته پژوهشی

70,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

2-7

اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی

15,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

3ـ1

اعتبار فن‌یاری

5,000,000 ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

5,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

3ـ3

اعتبار هسته فنّاوری وکارآفرینی

70,000,000 ریال

در سال مشمولیت

فرهنگ

4ـ1

راتبه دانشجویی

1.000.000 ریال (مجرد)

1.500.000 ریال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازای 10 ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4-2

بیمه اشتغال

بر اساس حقوق پایه سازمان تأمین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

4-3

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه باشد.

4-4

هدیه ازدواج

20,000,000 ریال

در سال مشمولیت

4-5

ودیعه اجاره مسکن

250,000,000 ریال (تهران)

150,000,000 ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیتو تصفیه‌حساب در زمان دانش‌آموختگی

4-6

برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری

3,000,000 ریال (داخلی)

10,000,000 ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

تبصره 11: اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره 12: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره 13: اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره 14: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل: «کمک‌هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «کمک‌هزینه عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی»» ، «کمک‌هزینه عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «تسهیلات خرید کتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبته مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصره 15: اعتبار «اجرای پایان‌نامه»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامه دانشجو در مؤسسه متبوع است که یک‌بار در این مقطع و در دو قسط به وی پرداخت می‌شود.

تبصره 16: اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌ها (همراه با ارائه مقاله) وکارگاه‌های علمی درون‌کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی اعطا می‌شود‌که برای هر دانشجو دوبار در سال و با تأیید استاد راهنما، ارائه گواهی نام‌نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است.

تبصره 17: «مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجو درکنفرانس‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائه مقاله) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی، یک‌بار در سال و بر اساس تأیید استاد راهنما واسناد مثبته نام‌نویسی در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذکور علاوه بر کنفرانس‌های علمی، به منظور شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور با دعوت‌نامه مجمع و تأیید مؤسسه متبوع نیز صادر می‌شود.

تبصره 18: اعتبار «هسته پژوهشی» به منظور تشکیل «گروه پژوهشیِ دانشجویی» مطابق مقررات مؤسسه به‌گروهی‌که دست‌کم یکی از اعضای گروه، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد، تعلق می‌یابد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره 19: « اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکه آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود. دست‌کم 60 درصد هزینه هر بار بهره‌مندی دانشجو از شبکه، تا سقف مذکور در جدول 3، قابل پرداخت است.

تبصره 20: اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فنّاوری دانشجو در شرکت دانش‌بنیان یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره 21: اعتبار «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینه نوآوری و کارآفرینی است. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره 22: اعتبار «هسته فنّاوری وکارآفرینی» به منظور ایجاد شرکتی نوپای دانش‌بنیان (شرکت زایشی از مؤسسه متبوع) است‌که یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره 23: دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» و «فن‌یاری» فقط از یکی و از بین دو اعتبار «هسته پژوهشی» و «هسته فنّاوری وکارآفرینی» نیز فقط از یکی بهره‌مند شود.

تبصره 24: در صورت بهره‌مندی دانشجو از اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری»، بیمه اشتغال (بازنشستگی) نیز در مدّت بهره‌مندی دانشجو از این جایزه‌ها به او تعلق می‌یابد. شرط استفاده از این بیمه آن است که دانشجو دارای بیمه دیگری نباشد که از فرایند مزدبگیری ناشی شده باشد. 73 درصد حق بیمه اشتغال از سوی بنیاد ملّی و 27 درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره 25: «راتبه دانشجویی» شامل کمک‌هزینه معیشتی است‌که در قبال ماهانه 10 ساعت کار دانشجویی در مؤسسه متبوع به مدّت ن‍ُه‌ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» باشد، این راتبه به او تعلق نمی‌یابد.

تبصره 26: «بیمه تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن، دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. 70 درصد مبلغ حق بیمه تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و 30 درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره 27: «هدیه ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصره 28: «ودیعه اجاره مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل و منوط به ارائه مدارک مربوط به اجاره مسکن، اعطا می‌شود.

تبصره 29: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی بنیاد ملّی هزینه می‌شود.

3ـ3. دوره دکتری تخصصی

جایزه‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی،که در سال‌های مجاز (حداکثر چهارسال و نیم از زمان آغاز دوره) تحصیل می‌کنند، مطابق جدول 4 به برگزیدگان اعطا می‌شود:

جدول 4: جایزه‌های دانشجویان دوره دکتری تخصصی

 

نوع جایزه

ردیف

تسهیلات

سقف اعتبار

توضیحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌یاری

9,000,000 ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

6,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌یاری

9,000,000 ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمی

7,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

2ـ3

اعتبار اجرای رساله دکتری

30,000,000 ریال (گروه‌های فنی و علوم پایه)

15,000,000 ریال (سایرگروه‌ها)

در سال تحصیلی مشمولیت

2ـ4

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

3,000,000 ریال

دوبار (در سال مشمولیت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

25,000,000 ریال

یک‌بار (در سال مشمولیت)

2ـ6

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

12,000,000 ریال (مجرد)

16,000,000 ریال (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)

2ـ7

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

معادل ریالی 1000 دلار (مجرد)

معادل ریالی 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهانه (در سال مشمولیت)

2ـ8

اعتبار هسته پژوهشی

100,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

2-9

اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی

15,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فنّاوری

3ـ1

اعتبار فن‌یاری

9,000,000 ریال

به طور ماهانه (به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

6,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

3ـ3

اعتبار هسته فنّاوری وکارآفرینی

100,000,000 ریال

در سال تحصیلی مشمولیت

فرهنگ

4ـ1

راتبه دانشجویی

800.000ریال (مجرد)

1.200.000 ریال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازای 6 ساعت کار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بیمه اشتغال

بر اساس حقوق پایه سازمان تأمین اجتماعی

در مدت برخورداری از اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری/ فرصت مطالعاتی

4ـ3

بیمه تکمیلی

مطابق مقررات بنیاد

فرد باید دارای بیمه پایه باشد.

4ـ4

هدیه ازدواج

20,000,000 ریال

در سال مشمولیت

4ـ5

ودیعه اجاره مسکن

250,000,000 ریال (تهران)

150,000,000 ریال (سایر شهرها)

بهره‌مندی در سال مشمولیت و تصفیه حساب در زمان دانش‌آموختگی

4-6

برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری

3,000,000 ریال (داخلی)

10,000,000 ریال (خارجی)

در سال مشمولیت

 

تبصره 30: اعتبار «آموزش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری آموزشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره 31: اعتبار «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره 32: اعتبار «پژوهش‌یاری» شامل کارمزد دستیاری پژوهشیِ دانشجو زیرنظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره 33: اعتبار «ارتباطات علمی» شامل: «کمک‌هزینه اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی»، «کمک‌هزینه عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «کمک‌هزینه عضویت در و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی» و «تسهیلات خرید کتاب‌های علمی» است که بر اساس مدارک مثبته مالیِ هر یک قابل تصفیه است.

تبصره 34: اعتبار «اجرای رساله» منوط به تصویب طرح پیشنهادی رساله دکتری تخصصیِ دانشجو در مؤسسه متبوع است که یک‌بار در این مقطع و در سه قسط به وی پرداخت می‌شود.

تبصره 35: اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت دانشجو در کنفرانس‌ها (همراه با ارائه مقاله) و کارگاه‌های علمی درون کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی اعطا می‌شودکه برای هر دانشجو دوبار در سال و با تأیید استاد راهنما، ارائه‌گواهی نام‌نویسی در مجمع و نیز اسناد مثبته مالی قابل پرداخت است.

تبصره 36: «مجوّز و اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت دانشجو در کنفرانس‌های علمی خارج از کشور (همراه با ارائه مقاله) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی، یک‌بار در سال و بر اساس تأیید استاد راهنما و اسناد مثبته نام‌نویسی در مجمع صادر می‌شود. مجوّز مذکور علاوه برکنفرانس‌های علمی، به منظور شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور با دعوت‌نامه مجمع، تأیید استاد راهنما و مؤسسه متبوع نیز صادر می‌گردد.

تبصره 37: اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانه کشور است‌که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. در صورت بهره‌مندی از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دوره فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبه دانشجویی»، «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» استفاده‌کند.

تبصره 38: «مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» به منظور ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فنّاورانه خارج ازکشور است که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداکثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوی مشمول پرداخت می‌شود. اولویت نهاد مقصد با مؤسسه‌های معتبر خارجی با رتبه کمتر از 200 در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی است. در صورت بهره‌مندی دانشجو از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دوره فرصت مطالعاتی از اعتبارات «راتبه دانشجویی»، «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» یا «فن‌یاری» استفاده‌کند.

تبصره 39: پرداخت اضافه مبلغ مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی در صورتی ممکن است که همسر دانشجو در سفر او را همراهی‌کند.

تبصره 40: اعتبار «هسته پژوهشی» به منظور تشکیل «گروه پژوهشی دانشجویی» مطابق مقررات مؤسسه به گروهی که دست‌کم یکی از اعضای گروه، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد، تعلق می‌یابد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

تبصره 41: «اعتبار استفاده از شبکه آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی دانشجو از امکانات «شبکه آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود. دست‌کم 60 درصد هزینه هر بار بهره‌مندیِ دانشجو از شبکه، تا سقف مذکور در جدول 4 قابل پرداخت است.

تبصره 42: اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فنّاورانه دانشجو در شرکت دانش‌بنیان یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاریِ موردتأیید بنیاد ملّی در هر نیم‌سال تحصیلی اعطا می‌شود.

تبصره 43: اعتبار «توان‌مندی کارآفرینی»، برای شرکت دانشجو در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی کار و کسب، تجاری‌سازی، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینه نوآوری و کارآفرینی است. تصفیه‌حساب این بند منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تحویل مدارک مثبته مالی است.

تبصره 44: اعتبار «هسته فنّاوری وکارآفرینی» به منظور ایجاد شرکتی نوپای دانش‌بنیان (شرکت زایشی از مؤسسه متبوع) است که یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن، دانشجوی مشمول آیین‌نامه باشد. این اعتبار پس از دریافت مدارک مثبته از مؤسسه در سه قسط به هسته پرداخت می‌شود.

 تبصره 45: دانشجو مجاز است از بین سه اعتبار «آموزش‌یاری»، «پژوهش‌یاری» و «فن‌یاری» فقط از یکی و از بین دو اعتبار «هسته پژوهشی» و «هسته فنّاوری وکارآفرینی» نیز فقط از یکی بهره‌مند شود.

تبصره 46: در صورت بهره‌مندی دانشجو از اعتبار «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» یا «فرصت مطالعاتی داخلی یا خارجی»، بیمه اشتغال (بازنشستگی) نیز در مدّت بهره‌مندی دانشجو از این جایزه‌ها به او تعلق می‌یابد. شرط استفاده از این بیمه آن است که دانشجو دارای بیمه دیگری نباشد که از فرایند مزدبگیری ناشی شده باشد. 73 درصد بیمه اشتغال از سوی بنیاد ملّی و 27 درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره 47: «راتبه دانشجویی» شامل کمک‌هزینه معیشتی است که در قبال ماهانه 6 ساعت کار دانشجویی در مؤسسه متبوع به مدت نُه‌ماه (دو نیم‌سال تحصیلی) به وی تعلق می‌یابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌یاری» ، «پژوهش‌یاری»، «فن‌یاری» یا «فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» باشد این راتبه به او تعلق نمی‌یابد.

تبصره 48: «بیمه تکمیلی» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی،‌که در تعهد بیمه‌گر پایه نبوده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بیمه به مدت یک‌سال (از زمان مشمولیت دانشجو) به مشمولان جایزه تعلق می‌یابد و برای استفاده از آن دانشجو باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایه باشد. 70 درصد مبلغ حق بیمه تکمیلی از سوی بنیاد ملّی و 30 درصد آن از محل جایزه اعطایی به دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره 49: «هدیه ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنه تشکیل خانواده اعطا می‌شود و منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ازدواج در سال مشمولیت دانشجوست.

تبصره 50: «ودیعه اجاره مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجوییِ وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالیِ مورد تأیید بنیاد ملّی و صرفاً به دانشجویان متأهل و منوط به ارائه مدارک مربوط به اجاره مسکن، اعطا می‌شود.

تبصره 51: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهای زیارتی وگردش‌گری» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمرکز از طریق معاونت فرهنگی بنیاد ملّی هزینه می‌شود.

مادّه 4: فرایند اجرا

 برای اجرای شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طیّ می‌شود:

4ـ1. رئیس بنیاد ملّی تعداد مشمولان هر یک از جایزه‌ها را برای سال تحصیلی تعیین می‌کند.

4-2. دانشجویان متقاضی، اطلاعات خود را تا تاریخ اعلام شده در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی بارگذاری می‌کنند.

4ـ3. بنیادهای استانی با کمک مؤسسه‌های متبوع دانشجویان، با بررسی اطلاعات و امتیاز متقاضیان مطابق جدول 1، مشمولان اولیه را شناسایی و به بنیاد ملّی اعلام می‌کنند.

4ـ4. بنیاد ملّی با بررسی فرایند اجرا شده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

4ـ5. با انتخاب برگزیدگان نهایی، جایزه‌ها بر اساس جدول‌های 2 تا 4، به دانشجویان اعطا می‌شود.

4ـ6. بنیادهای استانی وظیفه نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه و ارزیابی نتایج آن را در مؤسسه‌های استان متبوع خود بر عهده دارند و لازم است گزارشی از عملکرد آیین‌نامه را در استان خود به بنیاد ملّی ارسال کنند.

تبصره: هر یک از جایزه‌ها بر اساس مقررات این شیوه‌نامه و برای مدت یک سال تحصیلی (از ابتدای مهرماه) به مشمولان اعطا می‌شود.

مادّه 5: نظارت

نظارت بر اجرای صحیح مفاد شیوه­نامه در هر مؤسسه، برعهده بنیاد استان‌ذی‌ربط و نظارت‌کلان براجرای صحیح آیین­نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای آیین‌نامه را تهیه کند.

مادّه 6: تفسیر مفاد

شرح مواد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه‌نامه بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی است و این معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصادیق دیگری از جایزه‌ها و اعتبارات را ذیل هر یک از چهار نوع جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوری» و «فرهنگ» به طور آزمایشی در سال تحصیلیِ اجرای شیوه‌نامه لحاظ کند تا در صورت نهایی شدن، به طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه ، هفت مادّه و پنجاه‌وچهار تبصره، در تاریخ 1/5/1395به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و برای سال تحصیلی 96ـ1395 اجرا می‌شود.

 

جدول 1: امتیاز حاصل از فعالیت های نخبگانی

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

المپیاد علمی

دانش‌آموزی
(صرفاً امتیاز یک المپیاد در نظر گرفته می‌شود.)

جهانی

طلا

1000

250

125

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال پس از احراز موفقیت، به طورسالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

نقره

900

200

100

برنز

800

150

75

ملی

طلا

700

120

60

نقره

500

80

40

برنز

300

50

25

دانشجویی
(وزارت علوم/ وزارت بهداشت)

اول

700

500

250

دوم

600

450

225

سوم

500

400

200

آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها

برگزیده آزمون ورودی کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته (فقط یک آزمون)

وزارت علوم/ وزارت بهداشت

701 منهای رتبه (تا صفر)

101 منهای رتبه (تا صفر)

51 منهای رتبه (تا صفر)

دانشگاه آزاد اسلامی

101 منهای رتبه (تا صفر)

26 منهای رتبه (تا صفر)

16 منهای رتبه (تا صفر)

برگزیده آزمون ورودی کارشناسی ارشد (فقط یک آزمون)

وزارت علوم/ وزارت بهداشت

0

220 منهای «20 ضرب‌در رتبه» (تا صفر)

110 منهای «10 ضرب‌در رتبه» (تا صفر)

دانشگاه آزاد اسلامی

0

55 منهای «5 ضرب ‌در رتبه» (تا صفر)

33 منهای «3 ضرب ‌در رتبه» (تا صفر)

آزمون‌های تخصصی علوم پزشکی

برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، دام‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی

اول

700

500

100

دوم

600

450

85

سوم

500

400

70

برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی

اول

0

0

800

دوم

0

0

600

سوم

0

0

400

جشنواره مورد تأیید بنیاد

خوارزمی

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70

70

70

رتبه دوم

50

50

50

رتبه سوم

30

30

30

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120

120

120

رتبه دوم

100

100

100

رتبه سوم

80

80

80

بین‌المللی

رتبه اول

350

350

350

رتبه دوم

300

300

300

رتبه سوم

250

250

250

فارابی

جوان

رتبه اول

120

120

120

رتبه دوم

100

100

100

رتبه سوم

80

80

80

بزرگسال

رتبه اول

350

350

350

رتبه دوم

300

300

300

رتبه سوم

250

250

250

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350

350

350

رتبه دوم

300

300

300

رتبه سوم

250

250

250

محقق جوان

120

120

120

محقق دانشجو

100

100

100


ادامه جدول 1

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

برگزیده هنری/ ادبی/ قرآنی (مطابق مقررات بنیاد)

سرآمد

500

500

500

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال پس از احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

مستعد برتر

250

250

250

اختراع‌های برگزیده

اختراع سطح 1

200

200

200

اختراع سطح 2

150

150

150

اختراع سطح 3

70

70

70

اختراع (یا ژن) دارای ثبت بین‌المللی

100

100

100

فعالیت‌های آموزشی

دانشجوی نمونه کشوری

400

300

200

میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی

0

(17 - میانگین کل) × 100

(17 - میانگین کل) × 100

میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی ارشد

0

0

(17 - میانگین کل) × 75

میانگین کل در حین تحصیل

(17 - میانگین کل) × 200

(17 - میانگین کل) × 150

(17 - میانگین کل) × 100

در ضریب «سال تحصیل تقسیم بر کل سال‌های مجاز تحصیل» ضرب می‌شود.

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی

0

50 (هر مقاله)

50 (هر مقاله)

در دوره کارشناسی ارشد حداکثر دو مقاله و در دوره دکتری حداکثر چهار مقاله از فعالیت‌های پنج سال اخیر لحاظ می‌شود.

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی

0

40 (هر مقاله)

40 (هر مقاله)

مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)

0

15 (هر مقاله کامل)

15 (هر مقاله کامل)

سایر فعالیت‌های نخبگانی

100

100

100

به تشخیص بنیاد

 

 یادآوری

 1.    در دوره دکتری اولویت انتخاب در هر مؤسسه با دانشجویانی است‌که:

1ـ1. ظرف مدت سه نیم‌سال، آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشند.

1ـ2. ظرف مدت حداکثر چهار نیم‌سال از پیشنهادیه رساله دکتری (پروپوزال) به طور موفقیت‌آمیز دفاع کرده باشند.

 2.    مقاله‌هایی در اولویت امتیازدهی قرار دارندکه مرتبط با پایان‌نامه/ رساله دانشجو بوده و همراه با استاد راهنما/ مشاور نوشته شده باشد.

3.    در شرایط مساوی از نظر میانگین‌کل در حین تحصیل، اولویت انتخاب در هر دانشگاه با دانشجویانی است‌که تعداد واحد بیشتری گذرانده باشند.

4.    تعیین امتیاز دقیق هر فعالیت مذکور در جدول بر اساس راستی‌آزماییِ اطلاعات و بررسی بنیاد صورت می‌پذیرد.

دانلود فایل شیوه نامه