باسمه تعالی

 

 

شیوه‌نامة بهره­مندی دانش­آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات ادامة تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی

(جایزة شهید احدی)

 

مقدمه

به استناد تبصرة مادة 3 و تبصرة 2 مادة 4 «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» مصوب 13/3/1394 هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-1» از مادۀ 4 آیین­نامة مذکور و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، این شیوه­نامه به‌منظور بهره‌مندی دانش­آموختگان برتر دورة کارشناسی ارشد از تسهیلات ادامة تحصیل در دورة دکتری تخصصی که به گرامی‌داشت یاد شهید احمدرضا احدی، با عنوان «جایزة شهید احدی» نام‌گذاری شده، تدوین شده است.

مادة1. تعاریف

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر، جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:

الف. «بنیاد» به‌جای «بنیاد ملی نخبگان»؛

ب. «وزارت علوم» به‌جای «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری»؛

ج. «وزارت بهداشت» به‌جای «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی»؛

د. «معاونت آینده‌سازان» به‌جای «معاونت آینده‌سازان بنیاد»؛

ه‍. «کارگروه» به‌جای «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان برتر» متشکل از معاون آینده­سازان بنیاد یا یکی از مدیران حوزة معاونت آینده­سازان (به انتخاب معاون آینده‌سازان بنیاد) به‌عنوان رئیس کارگروه و دست‌کم سه تن از صاحب‌نظران حوزة فعالیت‌های نخبگانی (به پیشنهاد معاون آینده‌سازان بنیاد و موافقت رئیس بنیاد)؛

و ‍.«آیین­نامه» به‌جای «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394؛

ز. «سازمان سنجش» به‌جای سازمان سنجش آموزش کشور؛

ح. «مؤسسة علمی» به‌جای هر یک از مراکز آموزش عالی ، پژوهش و فناوری‌ داخل یا خارج از کشور که صحت مدارک صادرة آن، به تأیید وزارت علوم ، وزارت بهداشت و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد؛

ط. «مؤسسة پذیرنده» به‌جای هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهش ‌کشور بر اساس مقررات وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت و دانش‌آموختگان را در دورة تحصیلی جدید پذیرش می‌کنند.

مادة 2. انتخاب برگزیدگان و تسهیلات

برگزیدگان، بر اساس بندهای زیر، انتخاب و برای پذیرشِ بدون آزمون در دورة تخصص (رشته‌های پزشکی) یا دکتری تخصصی در مؤسسه‌های پذیرنده، به سازمان سنجش معرفی می‌شوند.

2-1. انتخاب برگزیدگان از مبدأ مؤسسه‌های علمی

2-1-1. معاونت آینده‌سازان می‌تواند سالیانه حداکثر 80 درصد از سهمیة تعیین‌شده بر اساس بند «3-1» مادة 3 این شیوه‌نامه را به تعدادی از مؤسسه‌های پذیرنده که از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت، به‌عنوان مؤسسه‌های علمی برترِ کشور معرفی شده‌اند، اختصاص دهد تا برگزیدگان را تا سقف سهمیة تعیین‌شده، از میان دانشجویان خود انتخاب کنند. تعیین سقف سهمیة هر یک از مؤسسه‌های علمی، بر عهدة معاونت آینده‌سازان است.

تبصره. مؤسسه‌های پذیرنده، برای بهره‌مندی از سهمیة فوق، باید شرایط مد نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت (حسب مورد) را برای پذیرش دانشجو بدون آزمون (استعدادهای درخشان) داشته باشند.

2-1-2. مؤسسه‌های پذیرنده، برای استفاده از سهمیة خود می‌توانند دانشجویان دارای شرایط زیر را به بنیاد معرفی کنند:

الف. دانشجویان سال آخر دورة کارشناسی که پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) آنان در دورة کارشناسی ارشد مؤسسة پذیرنده، قطعی شده باشد، مشروط به حفظ شرایط تحصیلی اعلامی از سوی مؤسسۀ پذیرنده در انتهای سال اول دورة کارشناسی ارشد؛

ب. دانشجویان سال آخر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای.

2-1-3. ادامة تحصیل دانشجویان معرفی‌شده از مؤسسه‌های پذیرنده، با استفاده از این جایزه، صرفاً در همان مؤسسة علمی دورة کارشناسی ارشد وی و در همان رشته یا رشته‌هایی که بر اساس مقررات وزارت علوم و وزارت بهداشت، دانشجو امکان ادامة تحصیل بدون آزمون در آن‌ها را دارد، امکان‌پذیر است.

2-1-4. دانشجویان برگزیده، برای ادامة تحصیل بر اساس این بند، باید در دورة کارشناسی ارشد ناپیوسته، ظرف حداکثر دو سال، دورة کارشناسی ارشد پیوسته، ظرف حداکثر شش سال و دورة دکتری حرفه‌ای، ظرف حداکثر هفت سال، دانش‌آموخته شوند.

2-2. انتخاب برگزیدگان از مبدأ بنیاد

2-2-1. کارگروه، از میان دانش‌آموختگان و دانشجویان سال آخر دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای مؤسسه‌های علمی که بر اساس بندهای زیر، دست‌کم 50 امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و 250 امتیاز از مجموع فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانة مندرج در جدول پیوست کسب کرده باشند، برگزیدگان را تا سقف سهمیة تعیین‌شده بر اساس بند «3-1» مادة 3 این شیوه‌نامه و با توجه به سهمیة باقی‌مانده پس از اجرای بند 2-1-1 این ماده، انتخاب می‌کند.

2-2-2. امتیاز حاصل از میانگین کل هر یک از دوره‌های تحصیلی، پس از اعمال ضرایب همسان‌سازی رشته-مؤسسه‌های کشور که از سوی معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود، محاسبه می‌گردد.

2-2-3. ضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبة امتیاز هر مقاله، بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة علمی اعضای هیئت علمی (مصوب وزارت علوم) محاسبه می‌شود. همچنین در محاسبة امتیاز طرح‌های پژوهشی، تعداد و ترتیب همکاران ، مدت زمان اجرای طرح و مبلغ طرح در نظر گرفته می‌شود.

2-2-4. در مجموع امتیاز مقالات، صرفاً امتیاز پنج مقاله که بیش‌ترین امتیازات را برای دانش‌آموخته دارند، درنظر گرفته می‌شود.

2-2-5. صرفاً برای طرح‌های پژوهشی که به‌طور کامل یا مرحله­ای از آن، خاتمه‌یافته باشد، امتیاز درنظر گرفته می‌شود؛ ضمناً امتیاز طرح‌هایی که در دوران دانشجویی اجرا شده‌اند، در صورت موافقت یا رضایت استاد راهنمای دانش‌آموخته در زمان اجرای طرح، لحاظ می‌شود.

2-2-6. امتیاز کتاب‌ها برای کتاب‌های علمی مرتبط با تخصص متقاضی لحاظ می‌شود که پس از دانش‌آموختگی و یا با مشارکت استاد راهنما در دورة دانشجویی، منتشر شده باشند. برای کتاب‌هایی با موضوعات مجموعة پرسش‌ها و آزمون‌ها ، حل‌المسائل و نظایر آن‌ها، امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.

2-2-7. تعیین فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد با معاونت آینده‌سازان است.

2-2-8. سقف امتیاز دریافتی از جشنواره‌ها و مسابقه‌های مورد تأیید بنیاد که عنوان آن‌ها در جدول پیوست ذکر نشده است، بر اساس مقررات مصوب بنیاد، تعیین و در امتیازهای متقاضیان لحاظ می‌شود.

2-2-9. ردیف منظور‌شده در جدول پیوست برای «سایر فعالیت‌های علمی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی»، برای مواردی همچون کسب جوایز معتبر بین‌المللی ، همکاری با نهادهای ملی و استانی در راستای رشد و پیشرفت کشور و موارد نظیر آن‌ها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیاز این ردیف برای متقاضی، به پیشنهاد بنیاد استانی ذی‌ربط و تأیید بنیاد ملی لحاظ می‌شود.

2-2-10. امتیاز هر فعالیت پژوهشی، به‌ازای هر سال فاصلة زمانی بین «تاریخ درخواست» و «بیشینة تاریخ دانش‌آموختگی و تاریخ انجام فعالیت»، در ضریب دوسوم ضرب می‌شود.

2-2-11. دانشجویان سال آخر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای که از مبدأ بنیاد برگزیده می‌شوند، برای بهره‌مندی از این جایزه، لازم است تا پیش از شروع اولین سال تحصیلی پس از برگزیدگی، دورة تحصیلی فعلی را با موفقیت به پایان برسانند.

2-1-12. هر یک از برگزیدگان، حداکثر تا دو نیم‌سال تحصیلی پس از برگزیدگی، فرصت دارد از یکی از مؤسسه‌های علمی پذیرش دریافت کند و در غیر این صورت، برگزیدگی وی لغو می‌شود.

مادة 3. فرایند اجرا

 • 3-1.رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.
 • 3-2.معاونت آینده‌سازان، سهمیة مؤسسه‌های برتر و زمان‌بندی فراخوان ، ثبت‌نام ، بررسی و اعلام نتایج را اعلام می‌کند.
 • 3-3.مؤسسه‌های علمی،‌ اسامی دانشجویان برگزیده در سهمیة مؤسسه را در بازة زمانی مشخص‌شده، ‌به بنیاد معرفی می‌کنند.
 • 3-4.هر یک از متقاضیان، در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، پروندة خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد، تکمیل و درخواست خود را برای بهره‌مندی از این تسهیلات، در سامانه ثبت می‌نماید.
 • 3-5.بنیادهای نخبگان استانی، پرونده‌های متقاضیان را بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنند.
 • 3-6.معاونت آینده‌سازان، نتیجة نهایی برگزیدگان با معرفی از مبدأ مؤسسه‌های علمی را تعیین می‌کند.
 • 3-7.کارگروه، پس از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان از مبدأ بنیاد را تعیین می‌کند.
 • 3-8.معاونت آینده‌سازان به برگزیدگان اطلاع‌رسانی می‌کند که حداکثر پنج مؤسسة پذیرنده را (به‌ترتیب اولویت) برای ادامة تحصیل، انتخاب و به بنیاد اعلام کنند.
 • 3-9.معاونت آینده‌سازان، فهرست برگزیدگان و مؤسسه‌های پذیرندة مد نظر آنان را به سازمان سنجش معرفی می‌کند.
 • 3-10.سازمان سنجش برگزیدگان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.
 • 3-11.مؤسسه‌های پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجة پذیرش مؤسسه را به سازمان سنجش اعلام می‌کنند.
 • 3-12.سازمان سنجش، نتیجة نهایی پذیرش را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعلام می‌کند.

تبصره. چنانچه در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر محرومیت از این جایزه، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به صورت حقوقی نیز برای بنیاد محفوظ خواهد بود. تشخیص مصادیق مربوط به این بند، بر عهدة معاونت آینده‌سازان است.


 

مادة 4. تفسیر مفاد و نظارت

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده‌سازان و تشخیص و تصمیم‌گیری در مواردی که به تشخیص معاونت آینده‌سازان، موارد خاص شناخته می‌شوند، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملی است و لازم است معاونت آینده‌سازان در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و به شورای مذکور ارائه کند.

مادة 5. تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، پنج ماده و دو تبصره در تاریخ 10/12/1398 به تصویب رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و از تاریخ تصویب جایگزین شیوه‌نامة قبلی در این خصوص می‌شود.

 

سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

و رئیس بنیاد ملی نخبگان


 جدول امتیاز حاصل از فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

فعالیت‌های آموزشی

المپیادهای علمی

دانش‌آموزی

 

(صرفاً یک المپیاد که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

جهانی

طلا

150

نقره

130

برنز

110

ملی

طلا

90

نقره

70

برنز

60

دانشجویی

با معرفی وزارت علوم

اول

100

دوم

75

سوم

50

با معرفی وزارت بهداشت

رتبه‌های انفرادی

طلا

100

نقره

75

برنز

50

رتبه‌های گروهی (هر نفر)

طلا

75

نقره

50

برنز

30

آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورة تحصیلی متوسطه
(صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

2/ (رتبه –201)
(تا صفر)

آزمون‌های جامع علوم پایة پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی و آزمون پیش‌کارورزی پزشکی

رتبه × 20 220 (تا صفر)

میانگین کل دورة کارشناسی

(17 - میانگین کل) × 100

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای (دانش‌آموختگی یا در حین تحصیل)

(5/17 - میانگین کل) × 100

 

مقالات

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

در نشریه‌های بسیار معتبر

(از قبیل Nature و Science)

هر مقاله: 100 × ضریب جایگاه نویسنده

فعالیت‌های پژوهشی

در نشریه‌های دارای رتبة Q1

هر مقاله: 50 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریه‌های دارای رتبة Q2

هر مقاله: 40 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریه‌های دارای رتبة Q3

هر مقاله: 25 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریه‌های دارای رتبة Q4

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - پژوهشی

هر مقاله: 30 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - ترویجی

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های ارائه‌شده به صورت سخنرانی در همایش‌های معتبر علمی (داخلی و بین‌المللی)

هر مقاله: 10 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های ارائه‌شده به صورت پوستر در همایش‌های معتبر علمی (داخلی و بین‌المللی)

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مؤسسه

هر طرح: (50 × ضریب جایگاه همکار و مبلغ طرح) و مجموعاً 100

کتاب‌ها

نگارش کتاب کامل علمی

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

100 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

اثر برگزیدة کتاب سال حوزه

100 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر کتاب‌های علمی

10 × ضریب جایگاه نویسنده

نگارش فصل کتاب‌ معتبر علمی

20 × ضریب جایگاه نویسنده

ترجمة کتاب کامل علمی

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

25 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

5 × ضریب جایگاه نویسنده

دانشجویان نمونة کشوری

کارشناسی و دکتری حرفه‌ای: 30 ، کارشناسی ارشد: 40 ، تخصص یا ‌دکتری تخصصی: 50 و مجموعاً: 70

برگزیدگان هنری/ ادبی/ قرآنی

مستعد برتر

100

(بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی)

سرآمد

150

فعالیت‌های علمی-اجتماعی و فرهنگی

دستیاری آموزشی ، فعالیت‌های علمی-اجرایی یا فناورانه در دانشگاه (با تأیید بنیاد)

15 (به‌ازای هر نیم‌سال) و مجموعاٌ 45

عضویت در هسته­های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)

هر سال 100 و مجموع سال‌های مختلف 100

(بر اساس نظر دریافتی از مسئول هسته و مدیر طرح)

 

ادامة جدول امتیاز حاصل از فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی

خوارزمی

جوان

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70 × سهم مشارکت

رتبه دوم

50 × سهم مشارکت

رتبه سوم

20 × سهم مشارکت

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

بین‌المللی

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350

رتبه دوم

300

رتبه سوم

250

محقق جوان

120

محقق دانشجو

100

فارابی (بخش‌های رقابتی)

جوان

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

بزرگسال

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

سلمان فارسی

(نیروهای مسلح)

طرح‌های سامانه‌ای ، طرح‌های علمی و دانشی

و محققین

رتبة اول

120 × سهم مشارکت

رتبة دوم

100 × سهم مشارکت

رتبة سوم

80 × سهم مشارکت

طرح‌های فناورانه (طرح برتر)

120 × سهم مشارکت

شیخ بهایی

(فن‌آفرینی)

طراحان کسب و کار دانشجویی

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

طراحان کسب و کار آزاد

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

مسابقات مورد تأیید بنیاد ملی

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران

دانش‌آموزی

رتبة اول

35 × سهم مشارکت

رتبة دوم

25 × سهم مشارکت

رتبة سوم

15 × سهم مشارکت

دانشجویی

رتبة اول

60 × سهم مشارکت

رتبة دوم

50 × سهم مشارکت

رتبة سوم

40 × سهم مشارکت

مسابقة ملی فناوری نانو

(دانشجویی)

رتبة اول

60

رتبة دوم

رتبة سوم

رتبه‌های چهارم تا دهم

20

االمپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

طلا

70

نقره

50

برنز

30

مجموعه رقابت‌های تخصصی فناورد

کامپیوتر

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

برق

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

مسابقة ریاضی دانشجویی کشور

اول

100

دوم

50

سوم

25

سایر فعالیت‌های علمی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی (به تشخیص کارگروه)

100