بسمه تعالی

شیوه‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

در سال تحصیلی 99-1398

مقدمه

به استناد تبصرة 2 مادة 4 و تبصرة ‌1 مادة 5 آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (موضوع مصوبة هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 10/5/1397)، شیوه‌نامة اجرایی آیین‌نامة مذکور در سال تحصیلی 99-1398، مطابق مواد ذیل تدوین شده است.

 

مادة 1. تعریف‌ها

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر، جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:

الف. «بنیاد ملی» به جای «بنیاد ملی نخبگان»؛

ب. «آیین‌نامه» به جای «آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، مصوب هیئت امنای بنیاد ملی در تاریخ 10/5/1397»؛

ج. «وزارت علوم» به جای «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری»؛

د. «وزارت بهداشت» به جای «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی»؛

ه. «مؤسسه» به جای «هر یک از مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری کشور که مطابق ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشغول فعالیت هستند»؛

و. «معاونت آینده‌سازان» به جای «معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی»؛

ز. «بنیاد استانی» به جای «هر یک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور»؛

ح. «مقطع کارشناسی» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته ، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته»؛

ط. «مقطع کارشناسی ارشد» به جای «سال‌های اول و دوم تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال‌های پنجم تا هفتم تحصیل در مقطع دکتری حرفه‌ای ، سال‌های پنجم و ششم تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری تخصصی پیوسته و سال‌های اول و دوم تحصیل در مقطع دکتری مستقیم (ادامة تحصیل در مقطع دکتری تخصصی مستقیماً پس از اتمام مقطع تحصیلی کارشناسی)»؛

ی. «مقطع دکتری» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در مقاطع تخصص (رشته‌های پزشکی) و دکتری تخصصی ناپیوسته ، سال‌های هفتم تا دهم تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پیوسته ، سال‌های سوم تا ششم تحصیل در مقطع دکتری مستقیم و سال‌های اول تا سوم تحصیل در مقطع فوق تخصص (رشته‌های پزشکی)»؛

ک. «برگزیده» به جای «هر یک از دانشجویان مستعد تحصیلی که بر اساس این شیوه‌نامه برگزیده می‌شوند».

مادة 2. نحوة انتخاب برگزیدگان

2-1. دانشجویان برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه باید مشغول به تحصیل در سال‌های مذکور در بندهای «ح» تا «ی» مادة 1 باشند.

2-2. در سال اول مقطع کارشناسی، صرفاً افراد زیر  برگزیده می‌شوند:

الف. دارندگان مدال طلا یا نقرة کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی، با معرفی وزارت آموزش و پرورش؛

ب. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم ریاضی و فنی؛

ج. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم تجربی؛

د. دارندگان رتبة 1 تا 80 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم انسانی؛

ه. دارندگان رتبة 1 تا 40 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه هنر.

2-3. انتخاب برگزیدگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و سال‌های دوم تا چهارم مقطع کارشناسی‌، بر اساس امتیاز کسب‌شده از جدول شمارة 1 پیوست صورت می‌گیرد.

تبصرة 1. دانشجویان مشمول این بند، برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌ها، باید حداقل 100 امتیاز از جدول شمارة 1 پیوست کسب نمایند.

تبصرة 2. برگزیدگان جایزة شهید احدی بنیاد ملی، در سال اول تحصیل در مقطع دکتری، بدون محاسبة امتیاز، مشمول بهره‌مندی از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه می‌شوند.

2-4. امتیاز حاصل از میانگین کل حین تحصیل یا دانش‌آموختگی، پس از اعمال ضرایب همسان‌سازی رشته-مؤسسه‌های کشور که از سوی بنیاد ملی تعیین می‌شود، محاسبه می‌گردد.

2-5. ضریب حاصل از تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبة امتیاز هر مقاله، بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة علمی اعضای هیئت علمی (مصوب وزارت علوم) محاسبه می‌شود. همچنین در محاسبة امتیاز طرح‌های پژوهشی، تعداد و ترتیب همکاران ، مدت زمان اجرای طرح و مبلغ طرح در نظر گرفته می‌شود.

2-6. سقف امتیاز دریافتی از رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی که عنوان آن‌ها در جدول شمارة 1 ذکر نشده است، بر اساس مقررات مصوب بنیاد ملی، تعیین و در امتیازهای متقاضیان لحاظ می‌شود.

2-7. ردیف منظور‌شده در جدول شمارة 1 برای «سایر فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه»، برای مواردی همچون  انتشار مقاله در نشریه‌های بسیار معتبر (از قبیل Nature وScience ، پس از بررسی و تأیید در بنیاد ملی) ، کسب جوایز معتبر بین‌المللی و موارد نظیر آن‌ها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیاز این ردیف برای متقاضی، به پیشنهاد بنیاد استانی ذی‌ربط و تأیید بنیاد ملی لحاظ می‌شود.

2-8. بنیاد ملی می‌تواند برای تدقیق امتیازهای هر یک از متقاضیان بر اساس جدول شمارة 1، از کارگروه‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران دانشگاهی استفاده کند.

2-9. چنانچه در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر   محرومیت از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به صورت حقوقی نیز برای بنیاد ملی محفوظ خواهد بود. تشخیص مصادیق مربوط به این بند، بر عهدة معاونت آینده‌سازان است.

مادة 3. اعتبارها وتسهیلات

 • 3-1. پشتیبانی از برگزیدگان در مقطع کارشناسی بر اساس جدول شمارة 2 ، در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس جدول شمارة 3 و در مقطع دکتری بر اساس جدول شمارة 4 پیوست انجام می‌شود.
 • 3-2. کمک‌هزینة «توان‌مندی آموزشی» برای شرکت دانشجو در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. اعطای این کمک‌هزینه، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.
 • 3-3. کمک‌هزینة «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت برگزیدگان در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی‌کسب‌‌وکار ، تجاری‌سازی ، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن و با هدف ارتقای توانایی‌های آنان در زمینة نوآوری وکارآفرینی اعطا می‌شود. اعطای این کمک‌هزینه، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.
 • 3-4. کمک‌هزینة «ارتباطات علمی» شامل کمک‌هزینة «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و دسترسی به آن‌ها» و «خریدکتاب‌های علمی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با رشتة تحصیلی» است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

  تبصرة 1. برگزیدگان مقطع کارشناسی می‌توانند از کمک هزینه ارتباطات علمی، برای حضور در مجامع (همایش‌ها و کارگاه‌های) علمی نیز استفاده کنند.

 • 3-5.اعطای کمک‌هزینة «اجرای پایان‌نامه/ رساله»، منوط به تصویب طرح پیشنهادی پایان‌نامه/ رسالة دانشجو در مؤسسة متبوع تا پیش از پایان شهریور ماه 1399 است و بر اساس فهرست هزینه‌های (غیرپرسنلی) تأییدشده از سوی استاد راهنما، در طول سال تحصیلی (تا پایان شهریور ماه 1399)، به دانشجو پرداخت می‌شود.
 • 3-6.اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشی برگزیده زیر نظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع، بر اساس قرارداد آموزش‌یاری مورد تأیید بنیاد ملی و تأییدیه انجام کار، در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال فعالیت آموزش‌یاری به میزان هشت ساعت در هفته، به برگزیده پرداخت می‌شود. فعالیت‌های آموزش‌یاری شامل: برگزاری کلاس‌های حل تمرین ، کمک در تصحیح برگه‌های دانشجویان ، کمک در سازمان‌دهی مطالب درسی استاد برای ارائه به صورت درس‌نامه ، همراهی دانشجویان درس در بازدیدهای علمی ، فعالیت‌های میدانی ، امور کارگاهی و موارد مشابه است.
 • 3-7.اعتبار «همکاریهای علمی-اجرایی» شامل کارمزد همکاری برگزیده با اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع، بر اساس قرارداد مورد تأیید بنیاد ملی و تأییدیه انجام کار، در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال همکاری به میزان حداقل پانزده ساعت در هفته یا شصت ساعت در ماه، به برگزیده پرداخت می‌شود. فعالیت‌های قابل قبول برای همکاری‌های علمی- اجرایی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در چارچوب هر یک از آن‌ها، بر اساس جدول شمارة 5 پیوست است.

  تبصرة 2.  فعالیت‌های مربوط به انجام پایان‌نامه/ رساله، جزء همکاریهای علمی-اجرایی محسوب نمی‌شود.

 • 3-8.اعتبار «فن‌یاری» شامل کارمزد دستیاری فناوری برگزیده در شرکت زایشی یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع و بر اساس قرارداد فن‌یاری مورد تأیید بنیاد ملی و تأییدیه انجام کار، در هر نیم‌سال تحصیلی در قبال فعالیت فن‌یاری به میزان پانزده ساعت در هفته، به برگزیدگان پرداخت می‌شود. فعالیت‌های فن‌یاری شامل: کمک در تولید دانش فنی ، کمک در فعالیت‌های نوآورانه ، کمک در فرایند نیمه‌صنعتی‌سازی محصولات و خدمات ، کمک در تجاری‌سازی محصولات و خدمات و سایر موارد مشابه است.
 • 3-9.«اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» به منظور تشکیل هسته‌ پژوهشی بر اساس شیوه‌نامة حمایت از هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (طرح شهید احمدی روشن)، مصوب رئیس بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 28/9/1397، به برگزیدگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و سال‌های سوم و چهارم مقطع کارشناسی اعطا می‌شود.

  تبصرة 3. در صورت ادامة فعالیت برگزیده در فصل تابستان و تأیید بنیاد ملی، اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه ، همکاری­های علمی-اجرایی و فن‌یاری برای سه‌ماهة تابستان نیز قابل پرداخت است.

 • 3-10.همة فعالیت‌های آموزش‌یاری ، همکاری‌های علمی-اجرایی و فن‌یاری برگزیده باید با تأیید استاد راهنمای وی باشد.
 • 3-11.کمک‌هزینة «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت برگزیدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌ها (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر) وکارگاه‌های علمی داخل کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان، با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.
 • 3-12.کمک‌هزینة «شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت برگزیدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان، با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.
 • 3-13.کمک‌هزینة «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی» با هدف ایجاد ارتباط برگزیدگان با نهادهای علمی و فناورانة کشور اعطا می‌شود که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد استانی محل تحصیل، به برگزیدگان مقطع دکتری پرداخت می‌شود.
 • 3-14.کمک‌هزینة «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی»، با هدف ایجاد ارتباط برگزیدگان با نهادهای علمی و فناورانة خارج از کشور در قالب دورة فرصت مطالعاتی، به دانشجویان مقطع دکتری اعطا می‌شود‌ که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد ملی، به تعدادی از برگزیدگان مقطع دکتری اعطا می‌شود.
 • 3-15.انتخاب مشمولان کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی و میزان حمایت از آنان، با توجه به اولویت‌های علم و فناوری کشور ، امکانات و تجهیزات داخل و خارج از کشور ، طول مدت سفر و میزان بهره‌مندی‌های قبلی برگزیده در سال تحصیلی 99-1398 از پشتیبانی‌های بنیاد ملی، با معاونت آینده‌سازان است.
 • 3-16.برای بهره‌مندی برگزیده از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، نهاد مقصد وی باید یکی از مؤسسه‌های علمی با رتبة کم‌تر از 200 در رتبه‌بندی‌های جهانی باشد.
 • 3-17.اضافه مبلغ مربوط به دانشجویان متأهل مشمول اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، به برگزیدگانی پرداخت می‌شود که همسر یا فرزندان، وی را در سفر همراهی کند.
 • 3-18.هر برگزیده، در طول مقطع دکتری، صرفاً یک بار می‌تواند از کمک‌هزینة اعزام به فرصت‌ مطالعاتی خارجی بهره‌مند شود.
 • 3-19.برگزیدگان و همسر و فرزندان وی در صورت همراهی، برای خروج از کشور به منظور شرکت در مجامع علمی، بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی و یا شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج از کشور، در صورت تأیید بنیاد ملی، می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه برای خروج از کشور بدون سپردن وثیقه استفاده کنند.
 • 3-20.«اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی» به منظور بهره‌مندی برگزیدگان از امکانات «شبکة‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود که 60 درصد از هزینة هر بار بهره‌مندی برگزیده از امکانات شبکه، تا سقف مبلغ مذکور در جدول‌های شمارة 3 و 4، توسط بنیاد ملی پرداخت می­شود.
 • 3-21.«راتبة دانشجویی» شامل‌کمک‌هزینة معیشتی است‌که در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال ماهانه 20 ساعت کار دانشجویی در مؤسسة متبوع، با تأیید معاونت ذی‌ربط در مؤسسه، به برگزیدگان پرداخت می‌شود.
 • 3-22.«بیمة تکمیلی درمان» شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی برگزیده و همسر و فرزندان وی که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 70 درصد مبلغ حق بیمه را بنیاد ملی تقبل می‌کند و 30 درصد باقی‌مانده، از مبالغ اعطایی به برگزیده کسر می‌شود. شرایط و مبلغ حق بیمه، بر اساس قرارداد بنیاد ملی با شرکت بیمة طرف قرارداد تعیین می‌شود.
 • 3-23.برگزیدگان برای استفاده از بیمة تکمیلی درمان، باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایة درمان (از قبیل تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، سلامت و ...) باشند.
 • 3-24.«هدیة ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده و در صورت ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج برگزیده در بازة زمانی مذکور در جدول‌های شمارة 2 تا 4، به وی اعطا می‌شود.
 • 3-25.تسهیلات «ودیعة اجارة مسکن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و یا سایر نهادهای مورد تأیید بنیاد ملی و صرفاً به برگزیدگان متأهل، بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده و با ارائه مدارک مؤید اجارة مسکن، به آنان اعطا می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات، پس از دانش‌آموختگی برگزیده و بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده و به صورت یکجا انجام می‌­شود.
 • 3-26.برگزیده نمی‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی، از بیش از یکی از اعتبارهای «آموزش‌یاری» ، « همکاری‌های علمی- اجرایی» ، «فن‌یاری» ، «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» و «راتبة دانشجویی» بهره‌مند شود.

 

 

مادة 4. فرایند اجرا

 

برای اجرای شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طی می‌شود:

4-1. رئیس بنیاد ظرفیت پشتیبانی از دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 را تعیین می‌کند.

4-2. معاونت آینده‌سازان، زمان‌بندی فراخوان ، ثبت‌نام ، بررسی و اعلام نتایج را اعلام می‌کند.

4-3. هر یک از بنیادهای استانی، موارد لازم از قبیل زمان‌بندی ثبت‌نام و مقررات را به مؤسسه‌های استان متبوع اعلام و درخواست می‌کنند موارد مذکور از روش‌های مقتضی به دانشجویان مؤسسه اطلاع‌رسانی شود.

4-4. متقاضیان پروندة خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های سال تحصیلی 99-1398، در سامانه ثبت می‌نمایند.

4-5. بنیادهای استانی با همکاری مؤسسه‌های هر استان، پرونده‌های متقاضیان را بررسی می‌کنند.

4-6. معاونت آینده‌سازان، با بررسی فرایند اجراشده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

تبصره. هرگونه تغییر در فهرست نهایی برگزیدگان، صرفاً با تأیید شورای معاونان بنیاد ملی امکان‌پذیر است.

4-7. بنیادهای استانی، به طور مستقیم یا از طریق مؤسسه‌های متبوع برگزیدگان و بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، از برگزیدگان پشتیبانی می‌کنند.

4-8. بنیادهای استانی وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان متبوع و ارزیابی نتایج آن را بر عهده دارند و لازم است پس از پایان سال تحصیلی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان خود را به بنیاد ملی ارسال کنند.

4-9. معاونت آینده‌سازان وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در بنیادهای استانی و جمع‌بندی نتایج آن در سطح کشور را بر عهده دارد و لازم است پس از دریافت گزارش‌های بنیادهای استانی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه، به رئیس بنیاد ارائه کند.

 

مادة 5. تفسیر مفاد و موارد خاص

شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه‌نامه بر عهدة معاونت آینده‌سازان و تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملی است.

مادة 6. تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه ، شش ماده ، شش تبصره و شش جدول پیوست، در تاریخ 18/3/1398 به تصویب رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و برای سال تحصیلی 99-1398 اجرا می‌شود.

 

      سورنا ستاری

معاون علمی و فنّاوری رئیس جمهور

و رئیس بنیاد ملّی نخبگان

 


 

جدول شمارة 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه


عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی


دانشجویان مقطع
کارشناسی

دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع
دکتری


فعالیت‌های آموزشی

المپیادهای علمی

دانش‌آموزی

 

(صرفاً یک المپیاد که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

جهانی

طلا

1000

200

100

در مقطع کارشناسی، امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از زمان شروع مقطع، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد.

(در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، ضریب اعتبار زمانی لحاظ نمی‌شود.)


نقره

900

150

80


برنز

800

120

60


ملی

طلا

700

100

50


نقره

500

80

40


برنز

300

60

30


دانشجویی

با معرفی وزارت علوم

اول

300

200

100

-


دوم

200

150

75


سوم

100

75

50


با معرفی وزارت بهداشت

رتبه‌های انفرادی

طلا

300

200

100


نقره

200

150

75


برنز

100

75

50


رتبه‌های گروهی (هر نفر)

طلا

200

150

75


نقره

150

100

50


برنز

75

50

25


آزمون سراسری ورود به دانشگاه از مقطع تحصیلی متوسطه
(صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

رتبه - 701
(تا صفر)

رتبه - 101
(تا صفر)

رتبه - 51
(تا صفر)

در مقطع کارشناسی، امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از زمان شروع مقطع، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد.

(در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، ضریب اعتبار زمانی لحاظ نمی‌شود.)


آزمون‌های علوم پزشکی

آزمون‌های جامع علوم پایة پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی و آزمون پیش‌کارورزی پزشکی

رتبه × 30 - 330
(تا صفر)

امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از سال پس از احراز موفقیت، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.


آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

-

-

رتبه × 40 - 440
(تا صفر)


میانگین کل دانش‌آموختگی مقطع کارشناسی

-

(17 - میانگین کل) × 100


میانگین کل دانش‌آموختگی مقطع کارشناسی ارشد

-

-

(5/17 - میانگین کل) × 75


میانگین کل در طول تحصیل

(17 - میانگین کل) × 200

(5/17- میانگین کل) × 100

(18 - میانگین کل) × 60

امتیاز در مقطع کارشناسی، در ضریب «تعداد سال‌های گذرانده تقسیم بر کل سال‌های مجاز» ضرب می‌شود.
فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

در نشریة دارای رتبة Q1

0

هر مقاله: 50 × ضریب جایگاه نویسنده

-


در نشریة دارای رتبة Q2

0

هر مقاله: 40 × ضریب جایگاه نویسنده


مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - پژوهشی

0

هر مقاله: 25 × ضریب جایگاه نویسنده (تا سقف 4 مقاله)


مقاله‌های ارائه‌شده به صورت سخنرانی در همایش‌های علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)

0

هر مقالة کامل: 10 × ضریب جایگاه نویسنده
(تا سقف 4 مقاله)


همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مؤسسه

هر طرح: 50 × ضریب جایگاه همکار و مبلغ طرح
تا سقف 150 امتیاز


جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی

خوارزمی

جوان

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد از یک سال پس از احراز موفقیت، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.


رتبه دوم

50 × سهم مشارکت


رتبه سوم

30 × سهم مشارکت


دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120 × سهم مشارکت


رتبه دوم

100 × سهم مشارکت


رتبه سوم

80 × سهم مشارکت


بین‌المللی

رتبه اول

350 × سهم مشارکت


رتبه دوم

300 × سهم مشارکت


رتبه سوم

250 × سهم مشارکت


فارابی

جوان

رتبه اول

120 × سهم مشارکت


رتبه دوم

100 × سهم مشارکت


رتبه سوم

80 × سهم مشارکت


بزرگسال

رتبه اول

350 × سهم مشارکت


رتبه دوم

300 × سهم مشارکت


رتبه سوم

250 × سهم مشارکت


 

 

ادامة جدول شمارة 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های علمی ، پژوهشی و فناورانه

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

دانشجویان مقطع
کارشناسی

دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع
دکتری

جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350

 

رتبه دوم

300

 

رتبه سوم

250

 

محقق جوان

120

 

محقق دانشجو

100

 

سلمان فارسی

(نیروهای مسلح)

طرح‌های سامانه‌ای ،

طرح‌های علمی و دانشی

و محققین

رتبة اول

120 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد از یک سال پس از احراز موفقیت، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

رتبة دوم

100 × سهم مشارکت

رتبة سوم

80 × سهم مشارکت

طرح‌های فناورانه (طرح برتر)

120 × سهم مشارکت

شیخ بهایی

(فن‌آفرینی)

طراحان کسب و کار دانشجویی

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

طراحان کسب و کار آزاد

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

مسابقات مورد تأیید بنیاد ملی

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران

دانش‌آموزی

رتبة اول

35 × سهم مشارکت

رتبة دوم

25 × سهم مشارکت

رتبة سوم

15 × سهم مشارکت

دانشجویی

رتبة اول

60 × سهم مشارکت

رتبة دوم

50 × سهم مشارکت

رتبة سوم

40 × سهم مشارکت

مسابقة ملی فناوری نانو

(دانشجویی)

رتبة اول

60

رتبة دوم

رتبة سوم

رتبه‌های چهارم تا دهم

20

االمپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

طلا

70

نقره

50

برنز

30

مجموعه رقابت‌های تخصص فناورد

کامپیوتر

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

برق

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

اختراع‌های برگزیده‌شده در بنیاد ملی

اختراع سطح 1

200 × سهم مشارکت

اختراع سطح 2

150 × سهم مشارکت

اختراع سطح 3

70 × سهم مشارکت

برگزیدگی در رویدادهای هنری/ ادبی/ قرآنی ملی و بین المللی

250

امتیاز بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی

دانشجویان نمونة کشوری

100

-

عضویت در هسته­های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)

هر سال 100 و مجموع سال‌های مختلف 100

(بر اساس نظر دریافتی از مسئول هسته و مدیر طرح)

-

سایر فعالیت‌های علمی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی

100

-


 


 

جدول شمارة 2. پشتیبانی از دانشجویان مقطع ‌کارشناسی

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

کمک‌هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

2

کمک‌هزینة توان‌مندی کارآفرینی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

3

کمک‌هزینة ارتباطات علمی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

4

کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامة کارشناسی

000,000,7 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا پایان شهریورماه 1399

5

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

6

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,3 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,4 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

7

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1398 تا پایان آذرماه 1399

8

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

9

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

بهره‌مندی از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

10

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6

 


 

جدول شمارة 3. پشتیبانی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری

ماهانه 000,000,5 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,6 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

2

اعتبار همکاری‌های علمی-اجرایی/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,6 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,7 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

3

کمک‌هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

4

کمک‌هزینة توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

5

کمک‌هزینة ارتباطات علمی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

6

کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه

000,000,15 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا پایان شهریورماه 1399

7

کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی داخلی

دو بار، در مجموع 000,000,12 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

8

کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی خارجی

یک بار،600 یورو

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

9

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

10

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

11

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,500,7 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,9 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

12

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,3 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,4 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

13

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1398 تا پایان آذرماه 1399

14

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

15

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

بهره‌مندی از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

16

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6

 

جدول شمارة 4. پشتیبانی از دانشجویان مقطع دکتری

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش­یاری

ماهانه 000,000,9 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

2

اعتبار همکاری های علمی-اجرایی/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,11 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,500,13 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

3

کمک‌هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,7 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

4

کمک‌هزینة توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,7 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

5

کمک‌هزینة ارتباطات علمی

000,000,8 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

6

کمک‌هزینة اجرای رساله

000,000,25 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا پایان شهریورماه 1399

7

کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی داخلی

دو بار، در مجموع 000,000,12 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

8

کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی خارجی

یک بار، 600 یورو

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

9

کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ماهانه 000,000,15 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل، حداکثر به‌مدت 9 ماه و تا پایان شهریورماه 1399

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

10

کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

2500 یورو به‌علاوة یکصد و پنجاه میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و 3500 یورو به‌علاوة دویست میلیون ریال برای دانشجویان متأهل (با رعایت بند‌های 3-13 ، 3-16 و 3-26)

در صورتی همراهی فرزندان، به ازای هر فرزند 500 یورو بعلاوه سی میلیون ریال، به مبلغ کمک هزینه افزوده می­شود.

از اول مهرماه 1398 تا پایان سفر، در صورتی که پذیرش از مؤسسة مقصد، تا پیش از پایان شهریورماه 1399 دریافت شده و تاریخ اعزام، پیش از پایان آذر‌ماه 1399 باشد.

11

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دورة فرصت مطالعاتی

-

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه 1399 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

12

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

13

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,12ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,15 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

14

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,3 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,500,4 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1398 تا پایان خردادماه 1399

15

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1398 تا پایان آذرماه 1399

16

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399

17

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

بهره‌مندی از اول مهرماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

18

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6


جدول شمارة 5. فعالیت‌های قابل قبول برای همکاری‌های علمی- اجرایی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یک از آن‌ها

ردیف

فعالیت علمی- اجرایی

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

1

اجرای قراردادهای بین مؤسسه و نهادهای خارج از آن (صنعت ، سازمان­ها و مراکز تحقیقاتی)

به ازای هر 000,000,400 ریال مبلغ قرارداد، یک نفر

2

اجرای قراردادهای بین مؤسسه و صندوق­های حمایتی در قالب طرح‌های اعتبار پژوهشی (گرنت­های پژوهشی)

به ازای هر 000,000,250 ریال مبلغ قرارداد، یک نفر

3

تدوین کتاب­های علمی و تخصصی

برای هر عنوان کتاب، یک نفر

4

برگزاری کارگاه­های آموزشی

برای هر کارگاه، یک نفر، حداکثر یک نیمسال تحصیلی

5

راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آموزشی/ پژوهشی

برای هر آزمایشگاه،‌ حداکثر یک نفر

6

سایر موارد مشابه (به غیر از امور مربوط به پایان­نامه)، به پیشنهاد مؤسسه و تأیید معاونت آینده­سازان

 

جدول شمارة 6. برنامه‌های فرهنگی

ردیف

عنوان

1

برنامه‌های معرفتیهویتی

(کارگاه‌‌های مبانی اندیشه اسلامی ، اخلاق نخبگی ، فلسفة زندگی ، فلسفه و تاریخ علم ، تاریخ تمدن ایران و اسلام و ...)

2

برنامه‌های دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی

(کارگاه‌های اخلاق پژوهش و روش تحقیق ، آشنایی با سیاست‌ها و مقررات بنیاد ، برنامه‌های هنری و ورزشی ، معرفی رشته‌ها و گرایش‌های علمی و ...)

3

نشست‌های اجتماع نخبگانی

(نشست‌های آینده‌سازان با یکدیگر ، نشست‌های آینده‌سازان با نخبگان و سرآمدان ، نشست‌های آینده‌سازان با نهادهای دولتی و غیردولتی)

4

اردوهای جهادی

5

اردوهای زیارتی سیاحتی

(بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی ، بازدید از مراکز تحقیقاتی ، بازدید از اماکن فرهنگی و مذهبی ، اردوی راهیان نور و ...)

6

دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و ساکنان مراکز توانبخشی و بهزیستی

7

سایر برنامه­ های مصوب شورای فرهنگی­ سازی بنیاد ملی

 

دانلود فایل شیوه نامه