باسمه تعالی
شیوه‌نامه بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات فرهنگی- رفاهی

مقدمه

به استناد تبصره مواد3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-4» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف ارتقای فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی و رفع بخشی از نیازهای معیشتیِ برگزیدگان علمی، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات فرهنگی- رفاهی بهره­مند شوند.

مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:
الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ج.آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
د. دانش­آموخته برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «الف- 4» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.
ه‍ . معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان دوره کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر، می­توانند از تسهیلات فرهنگی- رفاهی بهره­مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان از مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دوره کارشناسی‌ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دوره دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دوره زمانی بررسی، کسب‌کرده باشند.

تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.
تبصره 2: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات
مشمولان این تسهیلات، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از مزایای زیر بهره‌مند ‌شوند:
3-1. وام خرید / ساخت مسکن
3-2. هدیه ازدواج
3-3. سایر تسهیلات فرهنگی- رفاهی ( از قبیل وام اضطراری، مسکن، سفرهای زیارتی و مشابه‌آن) مطابق مقررات بنیاد

تبصره: مبلغ اعتبار هر یک از بندهای این مادّه سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.
مادّه 4 : فرایند اجرا
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و حداکثر سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات فرهنگی- رفاهی اطلاع رسانی می‌کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و شش تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود.

جدول 1:فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برتر برای استفاده از «تسهیلات فرهنگی- رفاهی»
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 200 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت - از 75 تا صفر امتیاز از 75 تا صفر امتیاز کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد - معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
فعالیت‌های آموزشی میانگین کل دوره کارشناسی 75* (17 -میانگین کل)*سنوات کل مجاز
مجموع سنوات/
25* (17 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد - 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
40* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای - 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری تخصصی - - 50* (18 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود
اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) -
دانشجوی نمونه کشوری تا 40 امتیاز ا40 تا 60 امتیاز ا40 تا 80 امتیاز ادانشجوی نمونه مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 40، 60 و 80 امتیاز (حداکثر 100 امتیاز)
فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی - تا 50 امتیاز (هر مقاله) تا 50 امتیاز (هر مقاله) امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری (با مشارکت استاد راهنما) براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات برای دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد 100 امتیاز و دانش آموختگان دکتری 150 امتیاز و برای مقالات مجامع 50 امتیاز است.
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی - تا 30 امتیاز(هر مقاله) تا 30 امتیاز(هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی) - تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل) تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)
همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه تا 20 امتیاز(به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح پژوهشی برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد 100 امتیاز و دانش آموختگان دکتری 150 امتیاز است.
نگارش / ترجمه کتاب کامل علمی - تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دوره دانش‌آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)
نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی - تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل) تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)
فعالیت‌های فنّاورانه اختراع‌های برگزیده اختراع سطح 1 تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 2 تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
اختراع سطح 3 تا 70 امتیاز تا 70 امتیاز تا 70 امتیاز
ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقاله منتشر شده از آن
مدیرعامل شرکت فناورانه داخلی تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز به‌ازای هر سال
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سرآمد ادبی، هنری و قرآنی تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) حداکثر 30 امتیاز
عضویت در انجمن های علمی تخصصی تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)
عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی تا 30 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز به ازای هر سال عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط 20 امتیاز
عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی تا 20 امتیاز تا 50 امتیاز تا 50 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی - تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
دانلود فایل شیوه نامه