باسمه تعالی

 شیوه‌نامه بهره ­مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی
 
(جایزه دکترکاظمی ­آشتیانی)

مقدمه
به استناد تبصره مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «ب- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف کمک به جذب دانش‌آموختگا­ن برترِ دوره دکتری تخصصی به عنوان «عضو هیئت‌علمی» در دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های‌کشور، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات جذب در مؤسسه­های علمی در قالب «جایزه دکترکاظمی­آشتیانی»، به پاس خدمات علمی مرحوم دکتر سعید کاظمی­آشتیانی، بهره­مند شوند.


مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­ نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌کشور است­که بنا به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.
ه‍ .آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ز. دانش­آموخته برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان دوره دکتری تخصصیِ مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت و نیز دانش‌آموختگان دوره‌های تخصص و فوق تخصصِ مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته برتر می­توانند از جایزه دکترکاظمی­آشتیانی بهره­مند ‌شود:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دست‌کم 350 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دوره زمانی بررسی کسب کرده باشند.
تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات جایزه دکترکاظمی­آَشتیانی
مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از تسهیلات زیر بهره‌مند ‌شوند:

3-1. اولویتِ بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه‌های علمیِ کشور (مطابق مصوبه هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تاریخ 19/7/1389)
3-2. بهره‌مندی از راتبه پژوهشی در بدو ورود به مؤسسه
3-3. اعطای راتبه تجهیزات به‌گروه متبوع در مؤسسه علمی پذیرنده
3-4. دریافت تسهیلات فرهنگی- رفاهی مطابق بند «الف – 4» از مادّه 4 آیین‌نامه
تبصره 1: راتبه بند «3-2» به منظور تمهید شرایط اولیه برای فعالیت پژوهشیِ عضو هیئت‌علمی، پس از جذب در مؤسسه علمی و از طریق مؤسسه متبوع، اعطا می‌شود.
تبصره 2: راتبه بند «3-3» به منظور تمهید شرایط اولیه برای تجهیز گروه آموزشی/ پژوهشیِ متبوعِ فرد مشمول، به گروه اعطا می‌شود.
تبصره 3: چنانچه دانش­آموخته ­برتر قبلاً به­ عضویت هیئت علمی در یکی از مؤسسه­های علمی مورد تأیید بنیاد درآمده باشد، در مدت زمان قانونی استفاده از تسهیلات این شیوه­نامه، مجاز است صرفاً از مزایای بند «3-2» و «3-4» بهره­مند شود.
تبصره 4: مبالغ مترتب بر هر بند این مادّه هر سال از سوی رئیس بنیاد تعیین می­شود.

مادّه 4 : فرایند اجرا
4-1. شناسایی دانش آموختگانِ برتر
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) وحداکثر سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات جذب در مؤسسه علمی اطلاع رسانی می‌کند.

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

4-2. فرایند اعطای جایزه دکترکاظمی­آشتیانی
فرایند اعطای جایزه به شرح زیر است:
الف. بنیاد تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه‌های علمیِ پذیرنده برای اجرای مفاد این شیوه­نامه منعقد می‌کند.
ب. پس از جذب دانش‌آموخته در مؤسسه به عنوان عضو هیئت علمی، بنیاد اعتبار راتبه پژوهشی را به‌حساب عضو هیئت علمی (یا مؤسسه متبوع وی) واریز می‌کند.
ج. عضو هیئت علمی به‌طور دوره‌ای گزارش عملکرد خود را، که به تأیید معاون پژوهشیِ مؤسسه علمی متبوع رسیده است، برای بنیاد ارسال می‌کند.
د. بنیاد پس از تأیید گزارش‌های عملکرد عضو هیئت علمی، پرداخت‌های دوره‌های بعد را انجام می‌دهد.
ه‍‌ . چنانچه فرد به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی یا رسمی در مؤسسه جذب شده باشد، در سال دوم جذب (با رعایت تبصره 3 از مادّه 3)، راتبه تجهیزات طی دو مرحله به مؤسسه متبوع پرداخت می‌شود.
و. چنانچه فرد به عنوان عضو هیئت علمی طرح خدمت نظام وظیفه یا مشمول تعهدات قانونی وزارت بهداشت(ضریب k) پذیرفته شده باشد، اعطای راتبه تجهیزات موکول به جذب وی به عنوان عضو هیئت علمی پیمانی خواهد بود.
ز. عضو هیئت علمی یک سال پس از دریافت اعتبار راتبه تجهیزات، گزارش هزینه‌کرد آن را که به تأیید معاون پژوهشیِ مؤسسه علمی متبوع رسیده است، برای بنیاد ارسال می‌کند.
ح. در پایان دوره، عضو هیئت علمی گزارش‌کامل فعالیت‌های خود را پس از تأیید معاونت پژوهشی مؤسسه، برای بنیاد ارسال می‌کند.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه ­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هشت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود. 
جدول 1:فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برتر برای تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزه دکترکاظمی آشتیانی)
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتیاز کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتیاز کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
فعالیت‌های آموزشی میانگین کل دوره کارشناسی 25* (17 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد 40* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای 50* (17/5 -میانگین کل)* سال های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری تخصصی 50* (18 -میانگین کل)*سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود
اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) -
دانشجوی نمونه کشوری 80تا 120 امتیاز ادانشجوی نمونه مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 80، 100 و 120 امتیاز (حداکثر 180 امتیاز)
فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی تا 50 امتیاز (هر مقاله) امتیاز مقاله‌های پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری (با مشارکت استاد راهنما) براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات 250 امتیاز و برای مقالات مجامع 50 است.
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی تا 30 امتیاز(هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی) تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)
همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) امتیاز طرح‌های پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح پژوهشی 150 امتیاز است.
نگارش / ترجمه کتاب کامل علمی تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دوره دانش‌آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)
نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)
فعالیت‌های فنّاورانه اختراع‌های برگزیده اختراع سطح 1 تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 2 تا 150 امتیاز
اختراع سطح 3 تا 70 امتیاز
ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا 100 امتیاز حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقاله منتشر شده از آن
مدیرعامل شرکت فناورانه داخلی تا 75 امتیاز به‌ازای هر سال
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی تا 100 امتیاز -
سرآمد ادبی، هنری و قرآنی تا 150 امتیاز -
عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) حداکثر 30 امتیاز
عضویت در انجمن های علمی تخصصی تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)
عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی تا 100 امتیاز به ازای هر سال عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط 20 امتیاز.
عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی تا 50 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی تا 80 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط

ادامه جدول 1
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
جشنواره مورد تأیید خوارزمی بین‌المللی اول تا 230 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دانشجویی اول تا 100 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 80 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 60 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
فارابی بزرگسال رتبه اول تا 180 امتیاز صرفاً بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی
رتبه دوم تا 150 امتیاز
رتبه سوم تا 110 امتیاز
جوان رتبه اول تا 100 امتیاز
رتبه دوم تا 80 امتیاز
رتبه سوم تا 60 امتیاز
رازی محقق برگزیده رتبه اول تا 200 امتیاز -
رتبه دوم تا 150 امتیاز -
رتبه سوم تا 100 امتیاز -
محقق جوان تا 100 امتیاز -
محقق دانشجو تا 80 امتیاز -
سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتیاز براساس مقررات بنیاد
آزمون‌های علوم پزشکی برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی اول تا 100 امتیاز -
دوم تا 80 امتیاز -
سوم تا 60 امتیاز -
برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی اول تا 150 امتیاز -
دوم تا 120 امتیاز -
سوم تا 100 امتیاز -
آزمون دانش‌نامه تخصصی پزشکی 100تا 180 امتیاز حائزان رتبه اول تا پنجم
دندان‌پزشکی 100تا 150 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
داروسازی 100تا 150 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
المپیاد علمی دانشجویی وزارت علوم اول تا 120 امتیاز -
دوم تا 100 امتیاز -
سوم تا 80 امتیاز -
وزارت بهداشت اول تا 120 امتیاز براساس رتبه انفرادی
دوم تا 100 امتیاز
سوم تا 80 امتیاز
دانش‌آموزی جهانی طلا تا 100 امتیاز -
نقره تا 80 امتیاز -
برنز تا 60 امتیاز -
ملی طلا تا 60 امتیاز -
نقره تا 40 امتیاز -
برنز تا 30 امتیاز -
دانلود فایل شیوه نامه