باسمه تعالی
شیوه‌نامه بهره ­مندی دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی

مقدمه

به استناد تبصره مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «ب- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف جذب دانش‌آموختگان توانمند دانشگاهی در دستگاه‌های اجرایی، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی بهره­مند شوند.

مادّه1: تعاریف

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ه‍ ‍.آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ز. دانش­آموختۀ­ برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.
ح. دستگاه اجرایی: منظور هریک ازدستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.
ط. فعالیت نخبگانی: منظور فعالیتی آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاری محسوس بر پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل: علم، فنّاوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر شناخت مسائل و مشکلات کشور است.

مادّه 2: شرایط مشمولان
دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموخته‌ برتر می­توانند از تسهیلات جذب در دستگا‌ه‌های اجرایی بهره­مند ‌شود:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دوره کارشناسی‌ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دوره دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دوره زمانی بررسی کسب‌کرده باشند.
تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت، به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.
تبصره 2 : چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

ماده 3: تسهیلات
مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از تسهیلات زیر بهره‌مند ‌شوند:
3ـ1. استفاده از مزایای آیین‌نامه «جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی» (مصوبه هیئت‌وزیران در تاریخ 9/11/1390)، شامل:
الف. قرارگرفتن در یک رتبه بالاتر نسبت به شاغلان هم‌تراز
ب. اعطای سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 مادّه 68 از قانون مدیریت خدمات‌کشوری
ج. شناور شدن ساعت‌کارِکارمند بنا به تشخیص دستگاه اجرایی
د.کاهش پنجاه درصدی سوابق تجربیِ موردنیاز برای انتصاب به سمت‌های مدیریتی (طبق مواد 53 و54 از قانون مدیریت خدمات کشوری)
ه‍. اولویت در استفاده از راتبه‌های آموزشی‌کوتاه‌مدت در داخل‌ وخارج ازکشور در شرایط مساوی با سایر مشمولان
و. اولویت در استفاده از امریه خدمت نظام‌وظیفه در دستگاه اجرایی

3-2. دریافت «تسهیلات فرهنگی- رفاهی» مطابق بند «الف – 4» از مادّه 4 آیین‌نامه
تبصره : دوره برخورداری از تسهیلات ‌آیین‌نامه، حداکثر دو سال از زمان اعلام نام فرد مشمول به دستگاه از سوی بنیاد است و استمرار بهره‌مندی از این تسهیلات موکول به تداوم فعالیت‌های نخبگانیِ خاص آن دستگاه است. مقررات ارزیابی فعالیت‌های نخبگانی با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید بنیاد اجرایی می‌شود.

ماده 4: فرایند اجرا
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیه استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.
ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و حداکثر سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی می‌کند.
تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و شش تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­شود.

 

 

جدول 1:فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برتر برای تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
برگزیده آزمون‌های ورود به دانشگاه کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 200 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبه کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبه کمتر از 300 کسب کرده‌اند
کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت - از 75 تا صفر امتیاز از 75 تا صفر امتیاز کسانی که رتبه کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد - معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
فعالیت‌های آموزشی میانگین کل دوره کارشناسی 75* (17 -میانگین کل)*سنوات کل مجاز
مجموع سنوات/
25* (17 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره کارشناسی ارشد - 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
40* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری حرفه‌ای - 50* (17/5 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل
میانگین کل دوره دکتری تخصصی - - 50* (18 -میانگین کل)* سال‌های مجاز
مجموع سال‌ها/
برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 20 لحاظ می‌شود
اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) تا 100 امتیاز(به ازای هر سال) -
دانشجوی نمونه کشوری تا 40 امتیاز ا40 تا 60 امتیاز ا40 تا 80 امتیاز ادانشجوی نمونه مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب 40، 60 و 80 امتیاز (حداکثر 100 امتیاز)
فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی - تا 50 امتیاز (هر مقاله) تا 50 امتیاز (هر مقاله) امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری (با مشارکت استاد راهنما) براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات برای دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد 100 امتیاز و دانش آموختگان دکتری 150 امتیاز و برای مقالات مجامع 50 امتیاز است.
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی - پژوهشی - تا 30 امتیاز(هر مقاله) تا 30 امتیاز(هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر(داخلی و بین‌المللی) - تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل) تا 10 امتیاز (هر مقاله کامل)
همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه تا 20 امتیاز(به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) تا 50 امتیاز(به ازای هر طرح) امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری بر اساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح پژوهشی برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد 100 امتیاز و دانش آموختگان دکتری 150 امتیاز است.
نگارش / ترجمه کتاب کامل علمی - تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب) کتاب باید غیر کمک درسی باشد ودر دوره دانش‌آموختگی منتشر شده باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)
نگارش / ترجمه فصل کتاب علمی - تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل) تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)
فعالیت‌های فنّاورانه اختراع‌های برگزیده اختراع سطح 1 تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد و برحسب میزان مشارکت
اختراع سطح 2 تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
اختراع سطح 3 تا 70 امتیاز تا 70 امتیاز تا 70 امتیاز
ثبت ژن در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز حسب نظر کارگروه و باتوجه به مقاله منتشر شده از آن
مدیرعامل شرکت فناورانه داخلی تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز به‌ازای هر سال
فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستعد برتر ادبی، هنری و قرآنی تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سرآمد ادبی، هنری و قرآنی تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
عضویت در انجمن‌های علمی/ فرهنگی دانشجویی تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) تا 5 امتیاز(برحسب نوع عضویت) حداکثر 30 امتیاز
عضویت در انجمن های علمی تخصصی تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت) تا 15 امتیاز (برحسب نوع عضویت)
عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی تا 30 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز به ازای هر سال عضویت در انجمن‌های دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط 20 امتیاز.
عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های علمی تا 20 امتیاز تا 50 امتیاز تا 50 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
سردبیر نشریه‌‌‌‌های علمی - تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز نشریه‌های پژوهشی و ترویجی دارای مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط
ادامه جدول 1
فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
جشنواره مورد تأیید خوارزمی بین‌المللی اول تا 230 امتیاز تا 230 امتیاز تا 230 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دانشجویی اول تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
دوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
سوم تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز مشارکت دست‌کم 45 درصد
فارابی بزرگسال رتبه اول تا 180 امتیاز تا 180 امتیاز تا 180 امتیاز صرفاً بخش‌های رقابتی جشنواره فارابی
رتبه دوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز
رتبه سوم تا 110 امتیاز تا 110 امتیاز تا 110 امتیاز
جوان رتبه اول تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
رتبه دوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
رتبه سوم تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز
رازی محقق برگزیده رتبه اول تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز تا 200 امتیاز -
رتبه دوم تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز -
رتبه سوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
محقق جوان تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
محقق دانشجو تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز -
سایر جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز براساس مقررات بنیاد
آزمون‌های علوم پزشکی برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی اول - تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
دوم - تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز -
سوم - تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز -
برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی اول - 0 تا 150 امتیاز -
دوم - 0 تا 120 امتیاز -
سوم - 0 تا 100 امتیاز -
آزمون دانش‌نامه تخصصی پزشکی - 0 100تا 180 امتیاز حائزان رتبه اول تا پنجم
دندان‌پزشکی - 0 100تا 150 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
داروسازی - 0 100تا 150 امتیاز حائزان رتبه اول تا سوم
المپیاد علمی دانشجویی وزارت علوم اول تا 120 امتیاز تا 120 امتیاز تا 120 امتیاز -
دوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
سوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز -
وزارت بهداشت اول تا 120 امتیاز تا 120 امتیاز تا 120 امتیاز براساس رتبه انفرادی
دوم تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز
سوم تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز
دانش‌آموزی جهانی طلا تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز -
نقره تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز تا 80 امتیاز -
برنز تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز -
ملی طلا تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز -
نقره تا 40 امتیاز تا 40 امتیاز تا 40 امتیاز -
برنز تا 30 امتیاز تا 30 امتیاز تا 30 امتیاز -