باسمه تعالي

شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور

مقدمه

به استناد تبصرة 2 از مادّة 3 ، تبصرة 3 از مادّة 4 و تبصرة مادّة 5 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي كشور» و به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از مشمولان آيين‌نامه، اين شيوه‌نامه تدوين و تصويب مي‌شود:مادّة1: تعريف‌ها

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. فرهنگستان: منظور فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.

ج. آيين‌نامه: منظور «آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور» مصوّب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 7/5/1394 است.

د. ادبيات: منظور هر يك از حوزه‌هاي ادبي شامل: «شعر»، «داستان» و «تخصص‌هاي زباني و ادبي (از جمله: نويسندگي، ويرايش، آموزش زبان فارسي، ترجمه، زبان‌شناسي و پژوهش زباني‌وادبي)» در زبان فارسي است.

هـ . برگزيدة ادبي: منظور هر يك از واجدان شرايط «مستعد برتر ادبي» و «سرآمد ادبي» مطابق مفاد آيين‌نامه است.

و . رويداد ادبي: منظور هريك از مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر در حوزة زبان و ادبيات است‌كه به تأييد كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

ز. نهاد ادبي: منظور هريك از نهادهاي حرفه‌اي ـ تخصصي در حوزة ادبيات از قبيل انجمن‌هاي ادبي، دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط است.

ح. شوراي شناسايي: منظور شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي، موضوع مادّة 3 شيوه‌نامه است.مادّه2: شناسايي برگزيدگان ادبي2-1. مستعدان برتر ادبي: برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگي‌هاي مذكور در بند 2ـ1 آيين‌نامه و بيشترين امتياز حاصل از معيارهاي بند 3ـ1 آيين‌نامه در ميان متقاضيان باشند. سنجش معيارهاي بند 3ـ1 بر اساس جدول 1 صورت مي‌پذيرد.

2-2. سرآمدان ادبي: برگزيدگان اين دسته بايد واجد ويژگي‌هاي مذكور در بند 2ـ2 آيين‌نامه و بيشترين امتياز حاصل از معيارهاي بند 3ـ2 آيين‌نامه در ميان متقاضيان باشند. سنجش معيارهاي بند 3ـ2 بر اساس جدول 2 صورت مي‌پذيرد.

تبصرة 1: دريافت دست‌كم 150 امتياز از جدول 1 براي مستعدان برتر ادبي و دست‌كم 300 امتياز از جدول 2 براي سرآمدان ادبي ضروري است.

تبصرة 2: شوراي شناسايي مجاز است ساير مصاديق مربوط به فعاليت‌ نخبگاني ادبي را شناسايي و براي لحاظ در مقررات به بنياد پيشنهاد كند.مادّة 3: شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي

به منظور انطباق ويژگي‌هاي متقاضي با مقررات بنياد و تعيين مصاديق برگزيدگان ادبي، «شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي» مطابق مادّة 4 آيين‌نامه با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون برنامه‌ريزي و نظارت بنياد (رئيس شورا)

ب. معاون علمي و پژوهشي فرهنگستان

ج. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

د. يكي از معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري با انتخاب وزير ذي‌ربط

هـ . يكي از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير ذي‌ربط

و. رئيس حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي (يا يكي از معاونان ايشان)

ز. سه تن از صاحب‌نظران حوزة ادبياتتبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: اعضاي بند «ز» از ميان اعضاي هيئت‌علمي حوزه‌هاي مختلف ادبيات و نيز اديبان برجستة‌كشور با پيشنهاد فرهنگستان و تأييد بنياد به مدّت دو سال منصوب مي‌شوند. انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 3: دبيرخانة شورا در حوزة معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد تشكيل مي‌شود و يكي از مديران اين معاونت، وظيفة دبيري جلسه‌هاي شورا را بر عهده دارد.

تبصرة 4: دبيرخانة شورا وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پيگيري اجرايي آن را بر عهده دارد.مادّة 4:كارگروه‏ تخصصي ادبي

براي بررسي تخصصي درخواست‌هاي دريافتي در حوزه‌هاي مختلف ادبيات، «كارگروه تخصصي ادبي» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. دبير شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي (رئيس‌كارگروه)

ب. نمايندة فرهنگستان (به انتخاب معاون علمي و پژوهشي فرهنگستان)

ج. نمايندة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورا)

د. دو تن از صاحب‌نظران ادبيات بنا به موضوع مورد بررسي دركارگروه (به انتخاب بنياد)تبصرة 1: اعضاي كارگروه با حكم رئيس شوراي شناسايي براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 2: دبيرخانةكارگروه در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، ارزيابي اولية آنها، تطبيق مدارك با مقررات و ارائة نتايج به شورا را بر عهده دارد.

تبصرة 3: اعضاي بند «د» بر اساس حوزه‌هاي ادبي (در مجموع شش نفر) انتخاب و منصوب مي‌شوند و براي شركت در هر جلسه، به تناسب پرونده‌هاي مورد بررسي، از اعضاي متناظر دعوت مي‌شود.مادّة 5: فرايند شناسايي

5 ـ1. رئيس بنياد هر ساله تعداد برگزيدگان ادبي را در دو ردة «مستعد برتر ادبي» و «سرآمد ادبي» اعلام مي‌كند.

5 ـ2. پس از اعلام فراخوان، بنياد اطلاعات مربوط به متقاضيان را گردآوري و سامان‌دهي مي‌كند.

5 ـ3. كارگروه‏ تخصصي ادبي، مستندات دريافتي را با مقررات تطبيق و امتياز هر يك از متقاضيان را تعيين و به شوراي شناسايي اعلام مي‌كند.

5 ـ4. شوراي شناسايي، پس از بررسي نتايج، برگزيدگان را تعيين و به رئيس بنياد اعلام مي‌كند.

5 ـ5. رئيس بنياد بر اساس ظرفيت سالانه، برگزيدگان نهايي را تعيين مي‌كند.تبصرة 1: متقاضيان از طريق معرفي نهادهاي ادبي يا به صورت فردي مي‌توانند در اين فرايند وارد شوند.

تبصرة 2: برگزيدگان پس از دست‌كم هفت سال از آخرين انتخاب، مي‌توانند دوباره در فرايند ارزيابي شركت كنند. براي اين افراد، به‌جز پيشينة تحصيلي و تخصص‌هاي علمي در زمينة ادبيات، تنها فعاليت‌هاي جديدشان مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.مادّه 6: پشتیبانی

6ـ1. پشتيباني از مستعدان برتر ادبی: به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای آنان، تسهیلات زیر در قالب «جایزۀ قیصر»، به‌گرامی­داشت شأن ادبي «مرحوم قیصر امین­پور»، به آنان اعطا می­شود:

الف. تسهیلات مادّی برای بهره­مندی از محضر استادان رشتۀ تخصصی ادبی

ب. اعتبار ادبي براي‌ تأمين‌كمك‌هزينة «اشتراك نشريات ادبي داخلي‌وخارجي»، «عضويت در مجامع ادبي داخلي و خارجي»، «خريد آثار ادبي»، «شركت در مجامع ادبي داخلي» و ساير موارد مشابه

ج. درنظرگرفتن امتیاز در جدول جایزه­های تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر

د . درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی

هـ . تسهیلات فرهنگی و رفاهي­: شامل هدية ازدواج،کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي، گردش‌گري ملّي و مشابه آن6ـ2. پشتيباني از سرآمدان ادبی: به‌منظور تکریم سرآمدان ادبی و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر در قالب «جایزۀ بيهقي»، به گرامی‌داشت شأن ادبی «مرحوم ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي»، به آنان اعطا می­شود:

الف. اعتبار ادبی: به‌منظور ارتقای فعالیت­های ادب‌پژوهی، انتشار آثار، سفرهای پژوهشی، اشتراك نشريات ادبي داخلي و خارجي، عضويت در مجامع ادبي داخلي و خارجي، خريد آثار ادبي و موارد مشابه

ب. امکان پذیرش سالانه سه ادب­آموز يا سه پژوهشگر پسادکتری با استفاده از اعتبارات بنیاد

ج. اعتبار مالي براي شركت در مجامع ادبي داخلي و خارجي

د . تسهیلات فرهنگی­ و رفاهي: شامل کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي،گرش‌گري ملّي، تسهيلات مسكن، بيمه و مشابه آن

هـ . اعطای تسهيلات برای استفاده از امکانات ادبی، فرهنگي و هنري در سطح کشور

و. تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت­های سرآمد ادبي در مجامع عمومی (از طریق انتشار کتاب یادمان، تهیة فیلم، مصاحبه و ...)تبصره: سقف ریالی تسهیلات این مادّه، ساليانه از سوی رئيس بنیاد تعیین و با کمک نهادهای مرتبط با موضوع آیین‌نامه اعطا می­شود.مادّه 7: تفسير مفاد

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحي نظام اجرايي شيوه‌نامه و نظارت بر اجراي صحيح آيين‌نامه و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است و لازم است در هر سال، گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه و ارائه كند.مادّه 8: تصويب و اجرا

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هشت مادّه و دوازده تبصره پس از تأييد شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.

جدول 1: معيارها و سنجه‌هاي شناسايي مستعدان برتر ادبي

رديف

معيار

سنجه

بيشينة امتياز

توضيح

1

پيشينة تحصيلي

·برگزيدة آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها شامل:

دورة كارشناسي (حداكثر 10 امتياز)

دورة كارشناسي ارشد (حداكثر 10 امتياز)

دورة دكتري (حداكثر 10 امتياز)

30

در آزمون دورة كارشناسي حداكثر 100 نفر اول و در آزمون‌هاي ديگر حداكثر 10 نفر اول لحاظ مي‌شوند.

·برگزيدة كشوري المپياد ادبي دانش‌آموزي (حداكثر 20 امتياز)

·برگزيدة كشوري المپياد ادبي دانشجويي (حداكثر 20 امتياز)

40

رتبه‌هاي اول تا سوم فردي

·دريافت جايزة تحصيلي بنياد (به ازاي هر سال 10 امتياز)

60

در رشته‌هاي علوم انساني

·دانش‌آموختة برتر مطابق ضوابط بنياد (حداكثر 20 امتياز در هر دورة تحصيلي)

60

در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات خارجي يا زبان‌شناسي

·دارا بودن دانشنامة دكتري تخصصي/سطح 4 حوزة علميه/نشان درجة 1 هنري (30 امتياز)

·دارا بودن دانشنامة كارشناسي ارشد/سطح 3 حوزة علميه/نشان درجة 2 هنري (20 امتياز)

·دارا بودن دانشنامة كارشناسي/سطح 2 حوزة علميه/ نشان درجة 3 هنري (15 امتياز)

30

·دانشنامه دريكي از رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات خارجي و زبان‌شناسي لحاظ مي‌شود.

·نشان هنري در حوزة ادبيات داستاني و شعر لحاظ مي‌شود.

2

فعاليت‌هاي ادبي

شعر

·نگارش‌ ديوان شعر با مضامين عالي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي (هر مورد حداكثر 25 امتياز)

·تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها) (حداكثر 15 امتياز)

·عضويت در مجامع معتبر ادبي ملّي و بين‌المللي (حداكثر 5 امتياز)

200

·همگي فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

 

·امتياز تأليف، تصنيف و تصحيح انتقادي، مطابق ضوابط ارتقاي مرتبة اعضاي هيئت علمي محاسبه مي‌شود.

 

·تشخيص كيفيت فعاليت‌ها بر عهدة كارگروه است.

 

·اعتبار مجامع ادبي (ملّي و بين‌المللي) بايد به تأييد بنياد رسيده باشد.

داستان

·نگارش كتاب فاخر داستاني (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز )

·نگارش كتاب فاخر داستانيِ بلند (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 100 امتياز)

·برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي (هر مورد حداكثر 25 امتياز)

·تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها) (حداكثر 15 امتياز)

·عضويت در مجامع معتبر ادبي ملّي و بين‌المللي (حداكثر 5 امتياز)

تخصص‌هاي زباني و ادبي

·تصنيف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني‌ وادبي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·تصحيح انتقادي كتاب‌هاي ادبي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·تأليف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني و ادبي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

·ترجمة‌كتاب فاخر ادبي به زبان فارسي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

·سرپرستي يا داشتن نقش مؤثر در اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي ادبي كه موفقيت اجراي آن به تأييدكارفرما رسيده باشد(هر مورد تا 15 امتياز)

·انتشار مقاله در مجلات معتبر پژوهشي در حوزة ادبيات(هر مورد تا 5 امتياز ـ حداكثر 30 امتياز)

·سرپرستي، نويسندگي و ويراستاري مقالات در دانشنامه‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها(هر مورد تا 15 امتياز ـ حداكثر 30 امتياز)

·برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي(هر رويداد حداكثر 25 امتياز)

·تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها)(حداكثر 15 امتياز)

·عضويت در مجامع ادبي ملّي و بين‌المللي معتبر(حداكثر 5 امتياز)

 

توضيح

بيشينة امتياز

سنجه

معيار

رديف

·آثار تخصصي بايد در حوزة داستان، شعر، ويرايش، نقد ادبي، پژوهش‌هاي زباني‌و ادبي، ترجمه و آموزش زبان باشد.

 

·امتياز تأليف، تصنيف و تصحيح انتقادي، مطابق ضوابط ارتقاي مرتبة اعضاي هيئت‌علمي تعريف مي‌شود.

 

·تشخيص‌كيفيت فعاليت‌ها بر عهدة‌كارگروه است.

300

 

·نگارش‌ ديوان شعر با مضامين عالي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 80 امتياز)

شعر

آفرينش آثار ادبي

1

 

·نگارش كتاب فاخر داستانيِ بلند (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 150 امتياز)

·نگارش كتاب فاخر داستاني (به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 80 امتياز)

داستان

·تصنيف‌كتاب درزمينة تخصص‌هاي زباني و ادبي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·تصحيح انتقادي‌كتاب‌هاي ادبي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 50 امتياز)

·تأليف‌كتاب در زمينة تخصص‌هاي زباني و ادبي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 40 امتياز)

·ترجمة‌كتاب فاخر ادبي به زبان فارسي(به ازاي هر 1000 نسخة چاپ شده تا 400 امتياز)

تخصص‌هاي زباني و ادبي

·همة فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

 

250

·ترجمه و انتشار آثار فرد به زبان غيرفارسي در خارج ازكشور(هر اثر حداكثر 50 امتياز)

·برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي(هر رويداد حداكثر 25 امتياز)

·داوري يا عضويت در كميته‌هاي تخصصي رويدادهاي معتبر ادبي(هر مورد تا 10 امتياز)

·سخنراني‌ اصلي/كليدي/ مدعوّ در مجامع معتبر ادبي داخلي و خارجي(هر مورد تا 10 امتياز)

·نقد و تحليل آثار فرد به صورت‌كتاب مستقل(هر مورد تا 5 امتياز)

·پايان‌نامه دربارة فرد يا آثار وي(هر مورد 5 امتياز)

·نقد و تحليل آثار فرد در مطبوعات(هر مورد 2 امتياز)

·چاپ اثر در كتاب‌هاي درسي(هر مورد 10 امتياز)

·ساخت فيلم يا مجموعه‌هاي نمايشي از آثار فرد(هر مورد تا 10 امتياز)

·برگزاري نكوداشت، چاپ يادنامه، جشن‌نامه، ساخت فيلم يا مجموعه‌هاي نمايشي دربارة فرد(هر مورد تا 100 امتياز)

اشتهار ادبي

2

·همة فعاليت‌ها بايد در حوزة ادبيات باشد.

80

·توجه به ارزش‌هاي اسلامي، انقلابي و ايراني در آثار(تا 20 امتياز)

·تأسيس و مديريتِ نهادهاي ادبي داخلي/ خارجي(هر مورد تا 15 امتياز)

·همكاري مؤثر با نهادهاي مرتبط با زبان فارسي (فرهنگستان زبان و ادب فارسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش ، رايزني‌هاي فرهنگي در خارج از كشور و مشابه آنها)(هر مورد تا 5 امتياز ـ حداكثر 20 امتياز)

·همكاريِ مؤثر و تخصصي در برگزاري رويدادهاي معتبر ادبي(هر مورد تا 10 امتياز)

·تلاش براي پاسداشت زبان فارسي (از طريق نشريات و روزنامه‌ها ، سازمان‌هاي انتشاراتي، رسانه‌هاي عمومي، شبكه‌ها و رسانه‌هاي الكترونيكي و مشابه آنها)(حداكثر 15 امتياز)

تلاش براي ترويج و ارتقاي زبان فارسي

3