مقدمه

به استناد بند 1 مادّه 3 اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان و در اجرای اقدام‌های ملّی 1ـ1ـ1، 1ـ1ـ4 و 4ـ2ـ2 سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با توجه به اینکه جشنواره‌ها، مسابقه‌ها و المپیادهای رقابتی در زمره رویدادهایی برای شناسایی اجتماعات یا فعالیت‌های نخبگانی هستند، این آیین‌نامه با هدف شناسایی این رویدادها و پشتیبانی از برگزیدگان آنها تصویب می‌شود.

مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین­نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. رویداد: منظور هر یک از رخدادهای رقابتی تخصصی با شرایط مذکور در مادّه 2 این آیین‌نامه است.
ج. نهاد تخصصی ـ حرفه‌ای: منظور هر یک از نهادهای حرفه‌ای در موضوعی تخصصی شامل: انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی، نهادها و دستگاه‌های تخصصی است.

مادّه 2: شرایط رویداد نخبگانی
رویدادهای نخبگانی، رخدادهایی تحول‌آفرین در حوزه‌ای از علم، فنّاوری و فرهنگ هستندکه برگزاری آنها می‌تواند بنیاد را در شناسایی آحاد اجتماعات نخبگانی یا انواع فعالیت‌های نخبگانی یاری دهد. این رویدادها باید واجد همه ویژگی‌های زیر باشند:
الف. در سطح ملّی یا بین‌المللی و به شکل رقابتی برگزار شده باشد.
ب. برگزارکننده آن یکی از نهادهای تخصصی ـ حرفه‌ای در سطح ملّی یا بین‌المللی باشد.
ج. شرایط یکسان برای شرکت همه مخاطبان رویداد وجود داشته باشد.
د. مقررات و فرایندهای شرکت، داوری وگزینش برترین‌های رویداد، مدوّن و مکتوب بوده، از قبل به اطلاع عموم رسیده باشد.
هـ . فرایند برگزاریِ آن متناوب (دست‌کم سالانه) بوده، حداقل سه دوره آن برگزار شده باشد.
و. بنا به تشخیص بنیاد تأثیری تحول‌آفرین بر پیشبرد اهداف توسعه کشور در زمینه‌های علمی، فنّاورانه یا فرهنگی داشته باشد.

تبصره: بنیاد موظف است مصادیق این رخدادها را بر اساس شرایط فوق و کیفیت و سطح برگزاری آنها به طور سالانه تعیین و به تصویب نهایی کمیسیون دائمی هیئت‌امنا برساند.

مادّه 3 : پشتیبانی از برگزیدگان
هدف بنیاد از پشتیبانی از برگزیدگانِ رویدادها، تکمیل فرایند توانمندسازی اجتماعات نخبگانیِ شناسایی شده در آن است. به همین دلیل برگزیدگان هر رویداد متناسب با موضوع رویداد و سطح آن، مشمول تسهیلات زیر می‌شوند:
الف. پشتیبانی از طرح برگزیده
چنانچه نتیجه رویداد نخبگانی، گزینش طرح یا فعالیت نخبگانیِ خاصی باشد، پشتیبانی از آن با هدف «توسعه طرح برگزیده» و در قالب تسهیلات توانمندسازی تجاری یا تسهیلات توسعه علمی و فنّاورانه صورت می‌پذیرد.
ب. پشتیبانی از فرد برگزیده
چنانچه نتیجه رویداد نخبگانی، انتخاب فردی خاص بر اساس فعالیت‌های نخبگانیِ وی باشد، پشتیبانی از طریق اعطای تسهیلات «توانمندسازی و تأثیرگذاری فرد برگزیده» صورت می پذیرد.

تبصره 1: چگونگی اعطای تسهیلات مذکور در این مادّه بر اساس بودجه بنیاد و مبتنی بر شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.
تبصره 2: بنیاد مجاز است در صورت نیاز، علاوه بر پشتیبانی از برگزیدگان، از برگزاری رویدادهای نخبگانی نیز در چارچوب بودجه خود حمایت کند.
تبصره 3: برگزیدگان رویدادها حداکثر تا دو سال پس از اعلام نتایج برگزیدگی، مجازند از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

مادّه 4: تصویب و اجرا
این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، چهار مادّه و چهار تبصره در تاریخ 30/10/1393 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسه پنجم هیئت‌امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه‌کمیسیون دائمی) در تاریخ 14/11/1393 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامه شرایط موردنیاز جشنواره‌ها برای حمایت بنیاد ملّی نخبگان از برگزیدگان آنها»، (موضوع مصوبه جلسه سی‌ام کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 30/10/1387)، «آیین‌نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات ملّی و بین‌المللی مهارت» (موضوع مصوبه جلسه سی‌وسوم ‌کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 25/3/1388) و «مادّه واحده اعطای جایزه عمره مفرده» (موضوع مصوبه جلسه سی‌ام‌کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 30/10/1387) می‌شود و از تاریخ 1/1/1394 لازم­الاجراست.
دانلود فایل آئین نامه