باسمه تعالی

آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی‌کشور

مقدمه
با توجه به فرمایش رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «مدیریت تحولات‌کشور باید در دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی قرارگیرد» و در اجرای اقدام‌های ملّی 1ـ1ـ1، 2ـ2ـ4 و 5ـ1ـ4 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان (مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 11/7/1391) و به منظور شناسایی اجتماعات نخبگانی در حوزه‌های علمیه کشور، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:

مادّه1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌آیین‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. اجتماع حوزوی: منظور مجموعه افرادی شامل طلبه‌ها و مدرّسان حوزه‌های علمیه است‌که در یکی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌کشور دارای پرونده هستند.
ج. فعالیت حوزوی: منظور هر یک از فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه مشتمل بر ساحت‌های پنج‌گانه «آموزش»، «پژوهش»، «اخلاق‌وتربیت»، «تبلیغ و امور فرهنگی» و «مدیریت» است.
د. رویداد حوزوی: منظور هر یک از جشنواره‌ها و مسابقه‌های معتبر در زمینه فعالیت‌های حوزوی است‌که به تأیید کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسیده باشد.

مادّه2: برگزیدگان حوزوی
بنیاد هر ساله از میان اعضای اجتماع حوزوی و با در نظرگرفتن فعالیت‌های نخبگانی آنان در ساحت‌های پنج‌گانه فعالیت حوزوی، برگزیدگان حوزوی را در دو رده «مستعد برتر حوزوی» و «سرآمد حوزوی» شناسایی و از فعالیت‌های آنها پشتیبانی می‌کند.

2ـ1. مستعد برترحوزوی: فردی است‌که در یکی از ساحت‌های فعالیت حوزوی، دارای استعداد ویژه‌ای در مقایسه با سایرآحاد اجتماع حوزوی است ولی لازم است این استعداد به مدد لطف الهی، تلاش فردی و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط، هرچه بیشتر از قوّه به فعل درآید تا به «سرآمد حوزوی» تبدیل شود. مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی مستعدان برتر حوزوی عبارت است از:
الف. دارا بودن حداکثر 40 سال
ب. دارا بودن انگیزه، اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی و باورمندی به هویت روحانیت
ج. اهتمام به امور عبادی، فضایل اخلاقی، رعایت زیّ طلبگی و حُسن خلق
د. دارا بودن تعادل شخصیتی، فکری و سیاسی، نظم و انضباط
هـ . دارا بودن خلاقیت و نوآوری در ساحت‌های پنج‌گانه فعالیت‌های حوزوی

2ـ2. سرآمد حوزوی: فردی است برجسته از اجتماع حوزوی‌که اثرگذاری وی در فعالیت‌های نخبگانی مرتبط محسوس باشد و تلاش‌های وی در یکی از ساحت‌های فعالیت‌های حوزوی موجب سرعت بخشیدن به رشد فضایل اخلاقی، دینی و علمی در حوزه‌های علمیه و جامعه می‌شود. مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی سرآمدان حوزوی عبارت است از:
الف. دارا بودن حداقل 40 سال
ب. تلبس دائمی درکسوت روحانیت و رعایت زیّ روحانیت
ج. عالم بودن در حد اجتهاد در فقه یا صاحب‌نظر بودن در یکی از رشته‌های علمی برای ساحت‌های آموزش و پژوهش یا عالم بودن در سطح 4 برای سایر ساحت‌های فعالیت حوزوی
د. دارا بودن وزانت فکری، اعتدال شخصیتی، باورمندی به هویت روحانیت و اشتهار به حُسن اخلاق و رعایت موازین شرعی

تبصره 1: معیارهای شناسایی «مستعدان برتر» و «سرآمدان» حوزوی بر اساس جدولی است که با پیشنهاد شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی (موضوع مادّه 3)، به تصویب کمیسیون دائمی هیئت‌امنا می‌رسد.
تبصره 2: تعداد برگزیدگان حوزوی و سنجه‌های ارزیابی معیارهای مذکور در تبصره 1، بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

مادّه3: شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی
برای تدوین شیوه‌نامه شناسایی سرآمدان و مستعدان برتر حوزوی و انطباق ویژگی‌های نامزدهای انتخابی با شرایط مذکور در آیین‌نامه، «شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد (رئیس شورا)
ب. معاون فرهنگی نخبگان بنیاد
ج. رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه
د. دو تن از صاحب‌نظران حوزوی

تبصره 1: اعضای موضوع این مادّه با حکم رئیس بنیاد منصوب می‌شوند.
تبصره 2: اعضای بند «د» با پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و تأیید بنیاد برای مدّت دو سال منصوب می‌شوند. انتخاب و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 3: حدود وظایف، اختیارات و فرایندکاری شورا بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.
تبصره 4: دبیرخانه شورا در بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفه تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

مادّه4: پشتیبانی
به منظور تسهیل مسیر فعالیت‌های نخبگانی برگزیدگان حوزوی، بنیاد با همکاری نهادهای ذی‌ربط، تسهیلاتی را به منظور زمینه‌سازی برای «رشد مستعدان برتر حوزوی» و «اثرگذاری و الگوسازی از سرآمدان حوزوی» اعطا می‌کند.

تبصره: شرح تفصیلی و اعتبار هر یک از جایزه‌ها بر اساس بودجه سالانه بنیاد و مطابق شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

مادّه 5: تصویب و اجرا
این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، پنج مادّه و هفت تبصره در تاریخ 24/4/1394 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئت امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ 7/5/1394 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و از تاریخ 1/7/1394 لازم‌الاجراست.

دانلود فایل آئین نامه