باسمه تعالی

آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

مقدمه
به منظور توسعه فرهنگ قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام و با هدف شناسایی اجتماعات نخبگانی در زمینه فعالیت‌های قرآنی و در اجرای اقدام ملّی 1ـ1ـ5 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:

مادّه1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌آیین‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. گفتمان قرآنی: منظور مجموعه فعالیت‌هایی در زمینه‌های حفظ، قرائت، تفسیر، تربیت منابع انسانی، آموزش، پژوهش، تبلیغ، فرهنگ‌سازی و ترویج قرآن و معارف اهل بیت علیهم‌السّلام است‌که به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام، تقویت ایمان و انس به قرآن درآحاد جامعه صورت می‌پذیرد.
ج. شورای شناسایی: منظور شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی (مادّه 3) است.
د. رویدادهای قرآنی: منظور هریک از مسابقه‌ها و جشنواره‌های معتبر در حوزه گفتمان قرآنی است‌که به تأیید کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسیده باشد.

مادّه2: شناسایی برگزیدگان قرآنی
برگزیدگان قرآنی در زمینه‌های مرتبط با گفتمان قرآنی بر اساس شاخص‌های زیر در دو رده «سرآمد قرآنی» و «مستعد برتر قرآنی» تعریف می‌شوند:
الف. داشتن اشتهار قرآنی وکسب موفقیت در رویدادهای قرآنی شامل: مسابقه‌های ملّی و بین‌المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام
ب. آفرینش آثار اصیل‌ درحوزه‌گفتمان قرآنی
ج. داشتن فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، ترویجی، تبلیغی و شاگردپروری درحوزه گفتمان قرآنی
د. داشتن پیشینه تحصیلی‌وتخصص علمی در زمینه‌های مرتبط با قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام

تبصره: سنجه‌های شناسایی برگزیدگان قرآنی بر اساس مفاد این مادّه مطابق شیوه‌نامه‌ای تعیین می‌شودکه به تصویب شورای شناسایی می‌رسد.

مادّه3: شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی
به منظور انطباق ویژگی‌های متقاضیان با شرایط مذکور در آیین‌نامه، «شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف. معاون فرهنگی بنیاد (رئیس شورا)
ب. یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتخاب وزیر ذی‌ربط
ج. یکی از معاونان سازمان تبلیغات اسلامی با انتخاب رئیس سازمان
د. یکی از معاونان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با انتخاب رئیس مرکز
هـ . دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
و. دو تن از صاحب‌نظران گفتمان قرآنی

تبصره 1: اعضای موضوع این مادّه با حکم رئیس بنیاد منصوب می‌شوند.
تبصره 2: مسؤولان موضوع بندهای «ب» تا «د» باید مرتبط با موضوع گفتمان قرآنی باشند.
تبصره 3: اعضای بند «و» از میان قرآن شناسان و قرآن‌پژوهان برجسته‌کشور با انتخاب بنیاد برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 4: حدود وظایف، اختیارات و فرایندکاری شورا بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب بنیاد می‌رسد.
تبصره 5: دبیرخانه شورا در بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفه تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را برعهده دارد.

مادّه4: پشتیبانی
به منظور تسهیل فعالیت‌ نخبگانی برگزیدگان قرآنی، بنیاد با همکاری نهادهای ذی‌ربط، تسهیلاتی را در قالب «جایزه رشد مستعدان برتر قرآنی» و «جایزه اثر‌گذاری و الگوسازی سرآمدان قرآنی» اعطا می‌کند.
تبصره: شرح تفصیلی و اعتبار هر یک از جایزه‌ها بر اساس بودجه سالانه بنیاد و مطابق شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب بنیاد می‌رسد.

مادّه 5 : تصویب و اجرا
این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، پنج مادّه و هفت تبصره در تاریخ 30/2/1394 به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیئت امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ 13/3/1394 به تصویب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان فعالیت‌های قرآنی» (موضوع مصوبه جلسه پنجاه‌ونهم کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 5/4/1392)، می‌شود و از تاریخ 1/5/1394 لازم‌الاجراست.

دانلود فایل آئین نامه