باسمه تعالی


شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم


مقدمه

به استناد تبصره مادّه 2، تبصره 4 مادّه 3 و تبصره مادّه 4 آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی»؛ مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394؛ و نیز «شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی برگزیدگان قرآنی در حوزه‌های «حفظ» و «قرائت»»؛ مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 9/4/1395؛ و به منظور تدوین فرایند شناسایی و چگونگی پشتیبانی از برگزیدگان حوزه‌های «حفظ» و «قرائت» قرآن کریم، این شیوه‌نامه تدوین و تصویب می‌شود:


مادّه1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی، موضوع مصوّبه هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394 است.

ج.گفتمان قرآنی: منظور مجموعه فعالیت‌هایی در زمینه‌های حفظ، قرائت، تفسیر، تربیت منابع انسانی، آموزش، پژوهش، تبلیغ، فرهنگ‌سازی و ترویج قرآن و معارف اهل بیت علیهم‌السّلام است‌که به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام، تقویت ایمان و انس به قرآن درآحاد جامعه صورت می‌پذیرد.
د. شورای شناسایی: منظور شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی، مطابق مفاد مادّه 3 آیین‌نامه است.
هـ . رویدادهای قرآنی: منظور هریک از مسابقه‌ها و جشنواره‌های معتبر در حوزه‌گفتمان قرآنی است‌که به تأیید کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسیده باشد.

مادّه2: شناسایی برگزیدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم

برگزیدگان حوزه‌های «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم در دو دسته «مستعدان برتر قرآنی» و «سرآمدان قرآنی» بر اساس شاخص‌های مادّه 2 آیین‌نامه و مطابق «شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی برگزیدگان قرآنی در حوزه‌های «حفظ» و «قرائت»»، برحسب کسب بیشترین امتیاز از ستون متناظر در جدول 1 شناسایی می‌شوند.


تبصره 1: دریافت دست‌کم 150 و 250 امتیاز از جدول 1 به ترتیب برای مستعدان برتر و سرآمدان قرآنی ضروری است.
تبصره 2: دارا بودن حداکثر 35 سال برای مستعدان قرآنی و حداقل 35 سال برای سرآمدان قرآنی ضروری است.
تبصره 3: برگزیدگان پس از دست کم 7 سال از آخرین انتخاب، می­توانند دوباره در فرایند ارزیابی شرکت کنند. برای این افراد، به جز پیشینه تحصیلی و تخصص علمی در زمینه علوم قرآن و عترت، تنها فعالیت­های جدید آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تبصره 4: شورای شناسایی مجاز است سایر مصادیق مربوط به فعالیت نخبگانی ‌قرآنی را شناسایی و برای لحاظ در جدول‌های ذی‌ربط به بنیاد پیشنهاد کند.
مادّه 3: شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی

به منظور انطباق ویژگی‌های متقاضیان با شرایط مذکور در آیین‌نامه، «شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی» مطابق مادّه 3 آیین‌نامه و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف. معاون فرهنگی بنیاد (رئیس شورا)
ب. یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتخاب وزیر ذی‌ربط
ج. یکی از معاونان سازمان تبلیغات اسلامی با انتخاب رئیس سازمان
د. یکی از معاونان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با انتخاب رئیس مرکز
هـ . دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
و. دو تن از صاحب‌نظران گفتمان قرآنی

تبصره 1: اعضای موضوع این مادّه با حکم رئیس بنیاد منصوب می‌شوند.
تبصره 2: مسؤولان موضوع بندهای «ب» تا «د» باید مرتبط با موضوع گفتمان قرآنی باشند.
تبصره 3: اعضای بند «و» از میان قرآن شناسان و قرآن‌پژوهان برجسته‌کشور با انتخاب بنیاد برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 4: دبیرخانه شورا در حوزه معاونت فرهنگی نخبگان بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفه تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد. یکی از مدیران این معاونت، وظیفه دبیری جلسه‌های شورا را بر عهده دارد.


مادّه 4: کارگروه تخصصی قرآنی

برای بررسی تخصصی درخواست‌های دریافتی در حوزه‌های مختلف علوم قرآنی و معارف عترت علیهم‌السّلام، «کارگروه تخصصی قرآنی» با ترکیب زیر در بنیاد تشکیل می‌شود:
الف. دبیر شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی (رئیس کارگروه)
ب. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورای شناسایی)
ج. نماینده شورای توسعه فرهنگی قرآنی (به انتخاب دبیر شورای توسعه)
د. نماینده سازمان تبلیغات اسلامی (به انتخاب عضو متناظرِ سازمان در شورای شناسایی)
هـ . نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (به انتخاب عضو متناظرِ مرکز در شورای شناسایی)
و. دوتن از صاحب‌نظران قرآنی (به انتخاب رئیس شورای شناسایی)

تبصره 1: اعضای کارگروه با حکم رئیس شورای شناسایی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2: دبیرخانه کارگروه در حوزه معاونت فرهنگی نخبگان تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت درخواست‌ها، ارزیابی اولیه آنها، تطبیق مدارک با مقررات و ارائه نتایج به شورا را بر عهده دارد.


مادّه 5: فرایند شناسایی

5ـ1. رئیس بنیاد هرساله تعداد برگزیدگان مشمول آیین‌نامه در زمینه‌های «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم را در دو رده «سرآمد قرآنی» و «مستعد برتر قرآنی» اعلام می‌کند.
5ـ2. متقاضیان مدارک خود را برای بررسی به بنیاد ارسال می‌کنند.
5ـ3. کارگروه تخصصی قرآنی، مستندات دریافتی را با مقررات تطبیق و امتیاز هریک از متقاضیان را تعیین و طی گزارشی به شورای شناسایی ارسال می‌کند.
5ـ4. شورای شناسایی، پس از بررسی نتایج، واجدان شرایط را تعیین و به رئیس بنیاد اعلام می‌کند.
5ـ5. بنیاد بر اساس ظرفیت اعلام شده، برگزیدگان نهایی را تعیین و معرفی می‌کند.

تبصره: متقاضیان از طریق معرفی نهادهای ذی‌ربط قرآنی (از قبیل دبیرخانه جشنواره‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و ...) یا به صورت فردی می‌توانند در این فرایند وارد شوند.

مادّه 6: پشتیبانی
6ـ1. پشتیبانی از مستعدان برتر قرآنی: به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای آنان، تسهیلات زیر به آنان اعطا می­شود:

الف. تسهیلات مادّی برای بهره­مندی از محضر استادان علوم قرآنی، سفرهای تبلیغی و ترویجی و موارد مشابه
ب. درنظرگرفتن امتیاز در جدول جایزه­های تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر
ج. درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برتر دانشگاهی
د. تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی­: شامل کمک هزینۀ سفرهای زیارتی، گردش‌گری ملّی، تسهیلات بیمه و مشابه آن

6ـ2. پشتیبانی از سرآمدان قرآنی: به‌منظور تکریم سرآمدان قرآنی و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر به آنان اعطا می­شود:

الف. اعتبار فعالیت‌های قرآنی: به‌منظور ارتقای فعالیت­های تبلیغی، ترویجی و پژوهشی، انتشار آثار، سفرهای پژوهشی، سفرهای تبلیغی و ترویجی و موارد مشابه
ب. جایزۀ نقدی: برای پشتیبانی از تربیت قرآن‌آموزان و قرآن‌پژوهان
ج. تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی­­: شامل کمک هزینۀ سفرهای زیارتی،گردش‌گری ملّی، تسهیلات مسکن و بیمه و مشابه آن
د. اعطای کارت اعتباری (پاس­داشت قرآنی) برای استفاده از امکانات قرآنی، فرهنگی و هنری در سطح کشور
هـ . تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت­های سرآمد قرآنی در مجامع عمومی (از طریق انتشار کتاب یادمان، تهیه فیلم، مصاحبه و ...)

تبصره: میزان تسهیلاتِ ریالی این مادّه، سالانه از سوی رئیس بنیاد تعیین و با کمک نهادهای مرتبط با موضوع آیین‌نامه، اعطا می­شود.

مادّه 7: تصویب و اجرا
این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و دوازده تبصره پس از تأیید شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان فعالیت‌های قرآنی» (موضوع مصوبه شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 18/4/1392) و «کارگروه ویژه نخبگان و استعدادهای برتر قرآنی» (موضوع مصوبه شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 24/2/1392) می‌شود و تا پایان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال می‌شود.


جدول1: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی برگزیدگان قرآنی در حوزه‌های «حفظ» و «قرائت»

 

ردیف

شاخص

سنجه

بیشینه امتیاز

مستعد

سرآمد

1

برگزیده شدن در رویدادهای قرآنی

·کسب موفقیت در رویدادهای معتبر قرآنی بر اساس جدول 2

120

200

2

اشتهار قرآنی

·داوری مسابقات معتبر قرآنی(هر مسابقه تا 2 امتیاز)

·انتشار آثار متقاضی به زبان غیر فارسی در خارج از کشور(هر اثر تا 5 امتیاز)

10

15

3

آفرینش آثار اصیل

·نگارش کتاب مرتبط با تفسیر قرآن‌کریم(هر کتاب تا 10 امتیاز)

·نگارش ترجمه قرآن کریم(هر مورد تا 5 امتیاز)

·تصنیف/تألیف کتاب‌های تخصصی قرآنی(هر مورد تا 5 امتیاز، حداکثر 15 امتیاز)

20

40

4

فعالیت‌های برجسته قرآنی

·تربیت شاگردان مبرّز قرآنی(هر مورد تا 5 امتیاز)

·همکاری مؤثر در برگزاری رویدادهای معتبر قرآنی(هر مورد تا 1 امتیاز، حداکثر 5 امتیاز)

·سخنرانی اصلی/کلیدی/مهمان در مجامع معتبر قرآنی(هر مورد تا 1 امتیاز، حداکثر 5 امتیاز)

·همکاری در اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی قرآنی(هر مورد تا 2 امتیاز، حداکثر 8 امتیاز)

·سردبیر نشریه معتبر داخلی/خارجی مرتبط با حوزه قرآنی(هر مورد تا 2 امتیاز، حداکثر 4 امتیاز)

·همکاری در تدوین معجم‌، دانشنامه و فرهنگ‌نامه قرآنی(هر مورد تا 1 امتیاز، حداکثر 5 امتیاز)

·نگارش و انتشار مقاله اصیل پژوهشی مرتبط با حوزه قرآن و عترت(هر مورد تا 1 امتیاز، حداکثر 5 امتیاز)

15

30

5

تلاش برای گسترش فرهنگ قرآن‌کریم و اهل بیت

·تأسیس یا مدیریت در نهادها و انجمن‌های قرآنی(هر مورد تا 2 امتیاز، حداکثر 4 امتیاز)

·همکاری مؤثر با نهادهای مرتبط با علوم قرآنی (وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، رایزنی‌های فرهنگی در خارج از کشور و مشابه آنها)(هر مورد تا 1 امتیاز، حداکثر 5 امتیاز)

·همکاری مؤثر در فعالیت‌های انتشاراتی ناشران قرآنی(هر مورد تا 1 امتیاز، حداکثر 5 امتیاز)

·تولید آثار بدیع هنری از قبیل نگارش فیلم‌نامه، نمایش‌نامه یا طراحی بازی رایانه‌ای برجسته قرآنی(هر مورد تا 5 امتیاز، حداکثر 10 امتیاز)

15

15

6

آخرین مدرک تحصیلی وآخرین مدرک تخصصی مرتبط با علوم قرآن‌کریم و عترت*

·دانش‌آموخته مقطع دکتری / سطح 4 حوزه(20 امتیاز)

·دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد / سطح 3 حوزه(10 امتیاز)

·دانش‌آموخته مقطع کارشناسی / سطح 2 حوزه(5 امتیاز)

·دانش‌آموخته برتر دانشگاهی مطابق ضوابط بنیاد(برای هر مقطع10 امتیاز)

·مدرک تخصصی درجه یک حفظ، قرائت یا مدرّسان قرآن کریم(30 امتیاز)

·مدرک تخصصی درجه دو حفظ، قرائت یا مدرّسان قرآن کریم(15 امتیاز)

50


 

* امتیاز مربوط به دانش­آموختگان رشته­های نامرتبط با علوم قرآن و عترت، به میزان 50 درصد امتیازات هر مقطع محاسبه می‌شود.

 

بین‌المللی

داخلی

ایران

مالزی

عربستان

مصر

امارات متحده عربی

لیبی

اندونزی

تونس

سودان

دانشجویان

اوقاف (بزرگسالان سراسری)

اوقاف (شکوفه‌ها سراسری)

جشنواره ملی دانشجویان

کشوری دانشجویان (وزارت علوم و بهداشت)

اوقاف (بزرگسالان استانی)

اوقاف (شکوفه‌ها استانی)

 

حفظ کل

100

-

100

100

100

40

40

40

20

35

40

18

18

12

8

5

 

حفظ 20 جزء

85

-

85

85

-

30

30

30

15

-

30

16

16

10

6

4

 

حفظ 10 جزء

70

-

70

70

-

20

20

20

10

-

20

12

12

8

4

3

 

حفظ 5 جزء

0

-

10

7

5

-

2

حداکثر امتیاز رشته‌های حفظ

200

50

50

25

25

20

20

7

قرائت

100

100

30

100

-

30

30

30

-

30

40

18

18

12

8

5

 

ترتیل

0

20

10

10

8

4

2

حداکثر امتیاز رشته‌های قرائت و ترتیل

200

50

50

25

25

20

20

7

تفسیر

80

0

30

0

حداکثر امتیاز رشته تفسیر

100

0

50

0

یادآوری 1: در هر مسابقه، حائزان رتبه اول 100%، رتبه دوم 85% و رتبه سوم 70% امتیازات جدول را دریافت می‌کنند.

یادآوری 2: کسانی که در هر دو حوزه «قرائت» و «حفظ» حائز رتبه شوند، صرفاً امتیاز کمتر با ضریب 5/1 ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

دانلود فایل شیوه نامه