باسمه تعالی

شیوه‌نامة بهره­مندی دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی

از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی


مقدمه

به استناد تبصره­های مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی»، مصوّب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394، و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف استفادة بهینه از توانایی‌های برگزیدگان دانشگاهی در توسعة علمی، فنّاورانه و فرهنگی کشور، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه ­نامه می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­ شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

ج. مؤسسۀ علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخلِ کشور است­که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

د. نهادهای توسعه فنّاوری‌ و نوآوری: منظور ستادهای توسعه فناوری­های راهبردی، شتاب­دهنده­ های کسب و کار دارای مجوز از مرکز شتاب­دهی نوآوری، صندوق­های سرمایه­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت­های سرمایه گذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق­ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر است.

ه. شرکت: منظور شرکت‌های فعال در حوزة فنّاوری از جمله شرکت­ها و مؤسسه­ های دانش ­بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­ب نیان و تجاری­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی نهادهای توسعة فنّاوری و نوآوری که از سوی مرکز تأیید می‌شود، است.

و. دانش­آموختۀ برتر: منظور هر یک از دانش ­آموختگان مؤسسه‌های علمی، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» است.

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة‌برتر می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند ‌شود:

الف. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد.

ب. دانش‌آموختگان دورة دکتری تخصصی دست‌کم 180 امتیاز و دانش‌آموختگان دورة کارشناسی‌ارشد دست‌کم 130 امتیاز از جدول 1 را کسب کرده باشند.

تبصرة 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

تبصرة 2: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، در صورت کسب دست‌کم 150 امتیاز از جدول 1 مشمول مزایای این شیوه­نامه می­ شوند.

تبصرة 3: چنانچه دانش‌آموختة دورة دکتری تخصصی حداقل 120 امتیاز، دانش‌آموختة دورة کارشناسی‌ارشد حداقل 80 امتیاز و دانشجوی دورة دکتری تخصصی حداقل 100 امتیاز از جدول 1 را کسب کرده باشد، پروندة وی درکارگروه نظام وظیفة دانشگاهی (موضوع مادّة 4) بررسی و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به او، به نظر کارگروه بستگی دارد.

تبصرة 4: در دورة خدمت نظام‌وظیفة تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد. هرگونه خروج از کشور تنها با مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح امکان پذیر است.

تبصرة 5: مشمولان، همزمان با انجام خدمت نظام‌وظیفة تخصصی مجاز نیستند (مگر در دورة گذراندن رسالة دکتری) به تحصیل اشتغال داشته باشند. در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفة تخصصی در دورة تحصیلیِ دیگر، بهره‌مندی از این تسهیلات در پایان دورة بعد، منوط به احراز شرایط این شیوه‌نامه برای‌ مقطع جدید خواهد بود.

تبصره 6: حداقل امتیازات حاصل از جمع فعالیت­های آموزشی، المپیادها، آزمون­های ورودی و آزمون­های علوم پزشکی، صفر منظور می ­شود.

مادّة 3: تسهیلات

مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دورة خدمت نظام‌وظیفة خود را، مشتمل‌بر « دورة آموزش نظامی» و « اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی وکارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

تبصرة 1: موضوع و مکان اجرای طرح­های این بند بر اساس تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می­شود. بنیاد می­تواند شرکت­ها و موسسات علمی را برای انجام پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی نماید.

تبصرة 2: زمان دورة خدمت نظام‌وظیفة تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام‌وظیفة سایر مشمولان هم‌تراز پس از کسر خدمت‌های قانونی دیگر است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.

تبصرة 3: مشمولان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دورة آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.

تبصرة 4: پرداخت حقوق دورة نظام‌وظیفة تخصصی، حداقل مطابق با مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.

مادّة 4: فرایند اجرا

فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:

الف. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­ کند.

ب. افرادی که 90 درصد حد نصاب مجموع امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان برگزیدة اولیه انتخاب می‌شوند.

ج. پس از راستی آزمایی اطلاعات برگزیدگان اولیه به کمک بنیادهای نخبگان استانِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی و محاسبة امتیاز متقاضیان، چنانچه متقاضی شرایط مادّة 2 را احراز کرده‌ باشد، به عنوان برگزیده نهایی انتخاب می‌شود. در غیر این‌صورت و در موارد خاص «کارگروه نظام وظیفة دانشگاهی» متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت یا یکی از مدیران حوزة معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه)، دست‌کم سه نفر از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی و نمایندة ادارة کلّ حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

د. پس از تکمیل کاربرگ «اطلاعات فردی دانش‌آموختة برتر» از سوی برگزیدگان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی، بنیاد مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود یک‌بار دیگر (در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکان پذیر است.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و با تأیید رئیس بنیاد در جدول 1 اعمال کند.

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و سیزده تبصره در تاریخ 10/11/96 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ 1/12/96 لازم است.

پی دی اف جداول