مقدمه

به استناد تبصره 1 از مادّه 3 آیین‌نامه «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» و به منظور تدوین فرایند شناسایی و چگونگی پشتیبانی از مشمولان آیین‌نامه، این شیوه‌نامه تدوین می‌شود:

مادّه1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» (موضوع مصوّبه هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 14/11/1393) است.
ج. رویداد: منظور هر یک از رخدادهای رقابتی تخصصی با شرایط مذکور در مادّه 2 آیین‌نامه است.
د. نهاد تخصصی ـ حرفه‌ای: منظور هر یک از نهادهای حرفه‌ای در موضوعی تخصصی شامل: انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی، نهادها و دستگاه‌های تخصصی است.
هـ .کمیسیون دائمی: منظورکمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد است.
و. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ز.کارگروه ارزیابی: منظور «کارگروه ارزیابی رویدادهای نخبگانی» بنیاد است.

مادّه 2: شناسایی رویدادهای نخبگانی
هریک از رویدادهای نخبگانی بر اساس شاخص‌های زیر و مبتنی بر ارزیابی اطلاعات جدول 1 شناسایی می‌شوند:
2ـ1. در سطح ملّی یا بین‌المللی و به شکل رقابتی برگزار شده باشد.
2ـ2. برگزارکننده آن یکی از نهادهای تخصصی (در سطح ملّی یا بین‌المللی) باشد.
2ـ3. شرایط یکسان برای شرکت همه مخاطبانِ رویداد وجود داشته باشد.
2ـ4. مقررات و فرایندهای شرکت، داوری وگزینش برترین‌های رویداد، مدوّن و مکتوب بوده، از قبل به اطلاع عموم رسیده باشد.
2ـ5. فرایند برگزاریِ آن متناوب (دست‌کم سالانه) بوده، حداقل سه دوره از آن برگزار شده باشد.
2ـ6. بنا به تشخیص بنیاد تأثیری تحول‌آفرین بر پیشبرد اهداف توسعه کشور در زمینه‌های علمی، فنّاورانه یا فرهنگی داشته باشد.
جدول 1: معیارهای ارزیابی رویدادها

ردیف

معیار

وزن (درصد)

1

سطح و تأثیرگذاری رویداد

30

2

فرایند ارزیابی و داوری

20

3

ضوابط و مقررات برگزاری

15

4

سابقه و توالی برگزاری رویداد

10

5

کیفیت فرایند برگزاری

10

6

شرایط رقابتی در رویداد

5

7

گستره برگزاری رویداد

5

8

شرایط نهاد(های) برگزارکننده

5

مجموع امتیازها

100

 

تبصره: چگونگی امتیازدهی معیارها بر اساس پیوست شیوه‌نامه صورت می‌پذیرد.
مادّه 3: فرایند اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی
3ـ1. نهادهای تخصصیِ برگزارکننده رویداد نخبگانی و حائز شرایط مذکور در مادّه 2، درخواست خود را برای شناسایی و تأیید اعتبار به بنیاد ارسال می‌کنند.
3ـ2.کارگروه ارزیابی (موضوع مادّه 4) پس از بررسی، رویدادها را بر اساس معیارهای جدول 1 امتیازدهی می‌کند.
3ـ3. معاونت برنامه‌ریزی، رویدادهای نخبگانی را برای تأیید نهایی به کمیسیون دائمی معرفی می‌کند.
3ـ4. در صورت تأییدکمیسیون دائمی، رویداد جزء مصادیق معتبر رویدادهای نخبگانی برای دوره زمانی بررسی قرار می‌گیرد.
تبصره: اعتبار رویداد نخبگانی از سال تأیید تا زمان بررسیِ مجدد درکمیسیون پابرجا خواهد ماند.

مادّه 4: ‌کارگروه ارزیابی
به منظور بررسی رویدادهای نخبگانی، «کارگروه ارزیابی رویدادهای نخبگانی» با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف. ترکیب: کارگروه ارزیابی در معاونت برنامه‌ریزی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ1. مدیرکلّ دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندها (رئیس‌کارگروه)
الف ـ2. یکی ازکارشناسان دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندها (دبیرکارگروه)
الف ـ3. دو تا چهار تن از متخصصان و صاحب‌نظران آشنا با رویدادهای نخبگانی و موضوع کارگروه

تبصره 1: اعضای کارگروه‌ها با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
تبصره 2: اعضای بند «الف ـ2» و «الف ـ3» با حکم معاون برنامه‌ریزی به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ب. وظایف: مهم‌ترین وظایف‌کارگروه ارزیابی به شرح زیر است:
ب ـ1. بررسی ویژگی‌های رویدادهای نخبگانیِ برگزار شده و پیشنهاد تأیید آنها به مراجع ذی‌ربط
ب ـ2. تعیین تناسب علمی، تجربی و شغلی برگزیدگان با طرح برگزیده در رویداد نخبگانی
ب ـ3. پیشنهاد تسهیلات اعطایی به رویدادها و برگزیدگان آنها به مراجع ذی‌ربط
ب ـ4. پایش رویدادهای نخبگانی و نظارت عالیه بر عملکرد آنها

مادّه 5: فرایند پشتیبانی از برگزیدگان
5ـ1.کارگروه ارزیابی بر اساس سطح رویداد تأییدشده، تسهیلاتی را مطابق جدول 2 برای برگزیدگان آنها پیشنهاد می‌کند:
جدول2: تسهیلات اعطایی به برگزیدگان رویدادهای معتبر نخبگانی

ردیف

 

 

 

تسهیلات

 

 

 

توضیحات

 

 

 

1

 

 

 

لوح تقدیر

 

 

 

با امضای رئیس/معاونان بنیاد حسب سطح اعتبار بنیاد

 

 

 

2

 

 

 

جایزه نقدی

 

 

 

بر حسب بودجه بنیاد

 

 

 

3

 

 

 

تسهیلات تواناسازی طرح برگزیده

 

 

 

برای ارتقای طرح برگزیده در سطوح مختلف

 

 

 

4

 

 

 

لحاظ امتیاز در آیین‌نامه‌های بنیاد

 

 

 

لحاظ کردن امتیاز در آیین‌نامه‌های مختلف بنیاد برای استفاده از تسهیلات مختلف دانشجویی، دانش‌آموختگان و سایر مقررات بنیاد

 

 

 

5ـ2. تسهیلات پیشنهادی پس از تصویب رئیس بنیاد، به برگزیدگان رویداد اعطا می‌شود.
تبصره 1: انتخاب برگزیدگان هر رویداد، بر اساس میزان مشارکت آنان در طرح برگزیده و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.
تبصره 2: برگزیدگان هر رویداد، حداکثر ظرف مدت سه‌سال از برگزیده شدن مجازند از تسهیلات اعطایی بنیاد بهره‌مند شوند.

مادّه 6: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی بنیاد است و لازم است هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه و ارائه کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر شاخص‌ها و معیارهای شناسایی و اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی را تعیین و به همراه امتیاز آنها در جدول‌ 1 اعمال‌کند تا در صورت نهایی شدن، به طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 7: تصویب و اجرا
این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و هفت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 30/12/1395 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می‌شود.

دانلود فایل شیوه نامه