باسمه تعاليشيوه‌نامة شناسايي و تكريم استادان شامخمقدمه

به استناد مفاد مادّة 3، تبصرة 2 بند 3ـ2 از مادّة 3 و تبصرة مادّة 4 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي» مصوّب هيئت‌امناي بنياد در تاريخ 29/7/1394، اين شيوه‌نامه به منظور شناسايي استادان شامخ و تكريم آنان تدوين مي‌شود:مادّة 1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب.آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي مصوّب 29/7/1394 هيئت‌امناي بنياد است.

ج. شوراي نخبگان: منظور شوراي علمي نخبگان بنياد است.مادّة 2: شرايط استادان شامخ

استادان شامخ از ميان اعضاي هيئت‌علمي شاغل و بازنشستة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور،كه متخلق به اخلاق اسلامي و مشهور به سجاياي معلمي باشند، بر اساس ويژگي‌هاي زير شناسايي مي‌شوند:

الف. داراي مرتبة استادي باشند.

ب. برگزيده از ميان استادان ممتاز، نمونة‌كشوري يا برگزيدة جشنواره‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي (به تشخيص بنياد) باشند.

ج. دست‌كم 1500 امتياز از مجموع امتیاز جدول‌هاي 1 تا 4 را در دورة بررسي‌كسب‌كرده و در ميان متقاضيان آن دوره بيشترين امتياز را دارا باشد.تبصرة 1: هر استاد در طول عمر خود بر اساس مجموع فعاليت‌هاي نخبگانيِ مذكور در جدول‌هاي 1 تا 4، صرفاً يك‌بار مجاز است به عنوان «استاد شامخ» برگزيده شود.

تبصرة 2: چنانچه فردي داراي ويژگي‌هاي خاص علمي باشد ليكن شرايط بندهاي «الف» يا «ب» را دارا نباشد، موضوع براي تصميم‌گيري به شوراي نخبگان ارجاع داده مي‌شود.مادّة 3: فرايند شناسايي

الف. پس از انتشار فراخوان، متقاضيان اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي نخبگاني خود را در سامانة بنياد وارد مي‌كنند. متقاضيان مي‌توانند به شكل فردي يا با معرفي نهادهاي علمي (دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، انجمن‌هاي علمي و ...) و يا معرفي سرآمدان آن رشته درخواست خود را ارائه‌كنند.

ب. شوراي نخبگان، پروندة فعاليت‌هاي نخبگانيِ متقاضيان را بررسي و مطابق مفاد مادّة 2 شيوه‌نامه و بر اساس بيشترين امتياز حاصل از مجموع امتياز جدول‌هاي 1 تا 4، واجدان شرايط را انتخاب و به رئيس بنياد معرفي مي‌كند.

ج. رئيس بنياد بر اساس ظرفيت تعيين‌شده، استادان شامخ را تعيين مي‌كند.

د. برگزيدگان طيّ مراسمي معرفي و از تسهيلات بنياد بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره: تعداد استادان شامخ در هر سال حداكثر ده تن است. افزايش تعداد با تأييد رئيس بنياد امكان‌پذير است.مادّة 4: تسهيلات اعطايي

بنياد به منظور تكريم برگزيدگان و الگوسازي از آنان و ايجاد محيطي مناسب براي توسعة فعاليت‌هاي نخبگاني آنان، تسهيلاتي را در قالب «جايزة علامه‌طباطبايي» به شرح جدول‌ 5 به برگزيدگان اعطا مي‌كند.تبصره: اعتبار رياليِ كرسي با توجه به بودجۀ ساليانۀ بنیاد و بنا به تشخيص رئيس بنياد تعيين مي‌شود.

مادّة 5: تصويب و اجرا

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، پنج مادّه و چهار تبصره به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.

جدول 1: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت آموزش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

آفرينش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین‌المللی

·حوزة‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/ مرجعِ درسی)

·تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·تعداد درسنامه‌هاي الکترونیکی منتشر شده

·به ازای کتابي كه به عنوان كتاب سال برگزيده شده باشد تا 100 امتياز

·به ازاي كتابي كه در سطح بين‌المللي منتشر شده باشد تا 100 امتياز

 

·برای کتاب‌های با تعداد تجدید چاپ بیش از 5 بار و شمارگان بیش از ده‌هزار جلد تا 50 درصد به امتیاز مذکور اضافه می‌شود.

2

نوآوری‏های آموزشی

ارائة طرح‌های جدید در زمینة شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·تعداد نوآوری­های آموزشيِ ثبت شده به عنوان اختراع

·تعداد نوآوری­های آموزشيِ منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر علمي

·به ازای هر نوآوری داوری و ثبت شده به عنوان اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی تا 50 امتیاز

·به ازاي هر اختراع آموزشي تجاري شده تا 100 امتياز

 

ــــ

3

نظریه‌پردازی آموزشی

توسعة چهارچوب های نظری در حوزة تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمينة‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزة آموزش و یادگیری/ ارائه الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزة تعلیم و تربیت

·تعداد نظریه­های آموزشي منتشر شده در نشريه‌هاي معتبر علمي

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

·به ازای هر نظریة منتشرشده در مجلات معتبر پژوهشی ملّی تا 10 امتیاز و در مجلات معتبر بین‌المللی تا 30 امتیاز

·برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی در حوزۀ آموزش تا 20 امتیاز

 

ــــ

ادامة جدول1

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

4

شاگرد پروري

تربیت دانش‌آموخته‌ای‌که عضو هیئت‌علمی، راهنماییِ وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختة برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهاي آموزشي/ پژوهشي/فنّاورانه/ مديريتي‌کشور باشد.

ج. موفق به دريافت جايزه‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي در زمينه‌هاي آموزش شده باشد.

·تعداد دانش آموختگان مبرّز

·به ازای هر دانش‌آموخته، اگر مطابق ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختۀ برتر انتخاب شده باشد تا 20 امتياز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح علمي اجرایی عالی/ ارشد يا صنايع نوين كشور باشد تا 40 امتیاز

ــــ

5

ترویج علم

اشاعه و عمومی‌سازی علم و فنّاوری بین آحاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفكر و فرهنگ علمی

·تعداد مقالات ترويجي منتشر شده در زمینة آموزش در زمينه‌اي خاص در علم و فنّاوری

·تعدادكارگاه­هاي آموزشي برگزار شده در زمينة ترویج علم

·تعداد سمينارها و سخنراني در انجمن‌های علمی

·تعداد برنامه­هاي ترویجی برگزار شده در رسانه­های عمومی

·تأسيس/همكاري در تأسيس موزه‌هاي تخصصي/ نمايشگاه‌هاي دائمي تخصصي تا 100 امتياز

·هركارگاه­ آموزشي حداکثر تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·برای هر سمينار و سخنراني تخصصی در انجمن های علمی تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·هر برنامة ترویجی در رسانه­های عمومی تا 5 امتیاز

·هر مقاله منتشرشده در مجلات ترویجی معتبر تا 5 امتیاز

·لازم است‌ تمامي فعالیت­ها و برنامه­های ترویجی در زمینۀ تخصصی استاد باشد.

ادامة جدول1

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

6

 

توسعة برنامه‏های آموزشی

ایده پردازی، طراحی و توسعة برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملّی/ طراحی و توسعة برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی

·تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

·تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

·میزان مشارکت در توسعة مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

·طراحی و راه اندازی هر دورة آموزش عالی مشترک بين دانشگاه‌هاي كشوريا با دانشگاه‌های سایر کشورها تا 30 امتیاز

·طراحي برنامه‌هاي درسي جديد آموزش عالي با تأكيد بر دوره‌هاي ميان‌رشته‌اي و نيازهاي جامعه تا 30 امتياز

·فقط به برنامه‌ها و دوره­های آموزشی امتیاز تعلق می­گیرد که توسط مراجع ذی‌ربط تصويب و اجرا شده باشد.

7

تأسیس نهادهای آموزشی

ایجاد سازمان هایی با مأموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای آموزشی در سطح استان، ملّي و بين‌المللي

·تأسیس(یا مشارکت درتأسیس) هر نهاد آموزش عالی در سطح: ملّی تا 80 امتيازو در سطح بین‏المللی تا 130 امتیاز

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

اشتهار آموزشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های آموزشیِ‌كسب شده در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنراني‌هاي اصلي/كليدي/ مدعوّ در همايش‌هاي آموزشي

·هر جایزه/ مدال/ لوح ملی: تا 20 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 35 امتیاز

·هر سخنرانی اصلي/کلیدی/مدعو در کنفرانس‌های معتبر بین‏المللی داخلي و خارجي تا15 امتیاز

·تأييدية چند استاد سرآمد آموزشي

·جوايز بايد در حوزة آموزش باشد.

جدول 2: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت پژوهش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

اجرای طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌که توسط کارفرمایان در سطوح مختلف‌کوچک تاکلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرمای ذی‌ربط قرارگیرد.

·تعداد طرح‌هاي پژوهشي در سطوح مختلف

·میزان موفقیت نتایج طرح

·حجم مالي و تعداد همكاران طرح

 

·به ازای هر طرح پژوهشی موفق خاتمه یافته و اثرگذار در اندازۀ متوسط تا 40امتياز،بزرگ تا 80 امتياز و کلان تا 130 امتیاز

در صورتي­كه اجراي طرح با مشاركت بيش از سه نفر از اعضاي هيئت‌علمي داخلی یا خارجی انجام پذيرد امتيازكل طرح مورد نظر تا 2 برابر افزايش يافته كه به نسبت سهم آنها تقسيم مي‌شود.

 

·طرح­هایی‌که اعتبار مالی آن بین یک تا پنج میلیارد ریال باشد طرح پژوهشی متوسط، بین پنج تا ده میلیارد ریال بزرگ و بیش از ده میلیارد ریال طرح‌کلان محسوب می‌شود.

 

·ارائة مدارک مبنی بر اتمام موفق طرح از سوی کارفرما ضروری است.

2

بروندادهاي پژوهشی

چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینة تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب.

·تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملّي/ بین‌المللی

·میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

·تعداد کتاب‌هاي تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملّی / بین المللی

 

·به ازای هر مقالة منتشرشده در مجلات پژوهشي معتبر بين‏المللي تا 30 امتياز و منتشر شده در مجلات معتبر علمي‌ ـ پژوهشي ملّی تا 10 امتياز

·نگارش هر كتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی با داوري وچاپ در انتشارات معتبر ملّی تا 70 امتياز وبین المللی تا 100 امتياز

(كتاب‌هاي حاصل از طرح هاي پژوهشي مشترك بين‌المللي با ضريب 5/1 لحاظ مي‌شود).

·شاخص اچ (به ميزان دو برابر شاخص اچ به عنوان امتياز لحاظ مي‏گردد.)

 

·تنها برونداد‏های مرتبط با تخصص استاد لحاظ می‏شود.

 

·در صورتی‌که دستاوردهای منتشر شده با همکاری چند نویسنده انجام پذیرد امتیاز مرتبط با توجه به جایگاه فرد تقسیم می‌گردد.

3

ارائه نظریه علمی

مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف وگزاره‌های به هم مرتبط‌که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعي علمي را ارائه می‌کند و به تأييد مراجع معتبر بین‌المللی رسيده باشد.

·تعداد نظریه­های معتبر علمی (ارائة نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر بين‌المللي

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

·هر نظرية علمي مستخرج از فعاليت‌هاي پژوهشي فرد و منتشر شده در نشریات معتبر بین‏المللی تا 30 امتياز

·برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی در حوزۀ تخصصي تا 20 امتیاز

·ارائه نظریه بايد در زمينة تخصص استاد باشد.

ادامۀ جدول 2

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

4

اشتهار پژوهشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلي/کلیدی/ مدعو در همايش‌هاي پژوهشي

·هر جایزه/ مدال/ لوح ملی: تا 20 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین‌المللی: تا 35 امتیاز

·هر سخنرانی اصلي/کلیدی/ مدعو در کنفرانس های معتبر بین‏المللی داخلي و خارجي تا 15 امتیاز

·تأييدية چند استاد سرآمد پژوهشي

·جوايز بايد در حوزة فعاليت‌هاي پژوهشي فرد باشد.

5

تأسیس نهادهای پژوهشی

ایجاد سازمان‌هایی با مأموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌که حداقل دو‌سال از فعالیت آنها سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاه، استان، ملّي يا بين‌المللي

·موضوع فعاليت نهاد پژوهشيِ تأسيس شده

·به ازای تأسیس (یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد پژوهشی در سطح ملّی تا 80 امتياز و بین‏المللی تا 130 امتياز

 

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

6

پژوهشگر پروري

تربیت پژوهشگری که عضو هیئت علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دريافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین‌المللی در حوزه‌های پژوهشی شده باشد.

ب‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرايي مدیریتي نهادهای پژوهشی کشور باشد.

ج‌.جزء پژوهشگران برتركشور باشد.

·تعداد پژوهشگران مبرّز

·اگر موفق به دریافت جایزه‌هاي معتبر پژوهشي در سطح ملّي یا بین‌المللی شده باشد تا 20 امتياز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد تا 30 امتیاز

ــــ

جدول 3: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت فنّاوری و نوآوری

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

اجرای طرح‏های فنّاورانه

اجرای‌ طرح فنّاورانه‌اي‌كه بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف سازمانی، استانی، ملّی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائة خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرما قرار می‌گیرد.

·تعداد طرح­های فنّاورانه

·میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (سازمانی‌/ استانی/ ملّی/ بین‌المللی)

·تعداد فنّاوران دخیل در اجرای طرح

·در صورتي‌كه طرح منجر به توليد يك محصول صنعتي (توليد انبوه) شده باشد، به ازاي هر طرح ‌که محصولات آن در بازارهای بین‏المللی عرضه شده باشد تا 150 امتياز؛ در بازارهای ملّي عرضه شده باشد تا 100 امتياز؛ در صورتي‌كه منجر به توليد محصول نمونه (پايلوت) شده باشد به ازاي هر طرح ملّي تا 60 امتیاز

·در صورتي‌كه منجر به توليد يك خدمت ویژه شده باشد، به ازاي هر خدمت بین­المللی تا 150 امتياز و ملّي تا 100 امتیاز

·در صورتي‌كه اجراي طرح با مشاركت بيش از سه نفر از اعضاي هيئت علمي داخلی یا خارجی انجام پذيرد امتيازكل طرح مورد نظر تا 2 برابر افزايش يافته كه به نسبت سهم آنها تقسيم مي‌شود.

2

تجاری سازی طرح‏های فنّاورانه

میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فنّاورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دورة ارزیابی

·میزان فروش دانش، محصولات فنّاورانه و خدمات طرح

·در صورت فروش تا 1 میلیارد ریال 50 امتیاز؛1 تا 5 میلیارد ریال70 امتیاز؛5 تا 10 میلیارد ریال 100 امتیاز؛بیش از 10 میلیارد ریال 1500 امتیاز

·دورۀ ارزیابی اين بند پنج ساله است.

3

کارآفرینی و اشتغال‌زایی در زمینه‌های فنّاورانه

میزان ایجاد اشتغال مولّد و دانش‌بنیان در زمینه‌های فنّاورانه در طی دورة ارزیابی

·تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فنّاورانه و دانش‌بنیان

·ايجاد اشتغال براي 5 تا 10 نفر كاركنان دانشي 100 امتياز؛بين 10 تا 30 نفر 200 امتياز ؛ 30 تا 60 نفر 300 امتياز ؛ بيش از 60نفر 350 امتياز

4

انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های کلیدی

مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌هاي‌کلیدی از مبدأ خارجی به داخل‌کشورکه بر اساس نیازکشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تأییدکارفرما شده است.

·میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی

·سطح اهمیّت فنّاوری انتقال‌یافته درکشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

·به ازاي هر فنّاوري بومی‌سازی شده با توجه به اهمیّت آن فنّاوری حداكثر تا 150 امتياز

·منظور از بومی‌سازی تولید محصولی متناسب با نیازها و شرایط بومی‌کشور است.

ادامۀ جدول 3

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

5

ثبت اختراع و اکتشاف

ثبت و تأیید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملّی یا بین‌المللی

·تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

·تعداد اختراعات ملّي تأييدشدة بنياد

·به ازاي هر ثبت و تأیید اختراع بین المللی تا 60 امتياز

·به ازاي هر اختراع تجاري‌ شده تا 100 امتياز

ــــ

6

اشتهار فنّاورانه

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فنّاورانه و دريافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین المللی

·تعداد جایزههای فنّاوری در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنراني‌هاي اصلي/كليدي/مهمان در همايش‌هاي فنّاورانه

·هر جایزه/ مدال/ لوح ملی: تا 20 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 35 امتیاز

·هر سخنرانی اصلي/کلیدی/مدعو در کنفرانس های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا 15 امتیاز

·تأييدية چند استاد سرآمد فنّاوري

·جوايز بايد در حوزة فعاليت‌هاي فنّاورانة فرد باشد.

7

تأسیس نهادهای فنّاورانه

ایجاد شركت/ سازمانی با مأموریت‌های فنّاورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی‌که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس نهادهای فنّاور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی

·میزان مشارکت در تأسیس یا عضو هیئت‌مديرة نهادهای فنّاورانة معتبر

·به ازای تأسیس(یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد فنّاورانه در سطح ملّی (شبیه تأسیس انجمن های فنّاورانه یا عضو هيئت‌مؤسس، هيئت‌مدیره یاکمیته‌های تخصصی شركت) تا80 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 130 امتیاز

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

فنّاورپروري

تربیت فنّاوری‌که عضو هیئت علمی، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دريافت جایزه‌هاي معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمينه‌هاي فنّاوری شده باشد.

ب‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌کشور باشد.

·تعداد فنّاوران مبرّز

·اگر موفق به دریافت جایزه‌هاي معتبر فنّاورانه در سطح ملّی یا بین‏المللی باشد تا 20 امتياز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌‌کشور باشد تا 30 امتیاز

ــــ

جدول4: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت فرهنگ و خدمت

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

خدمت رسانی تخصصی

·ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·تأسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·تصدي مسؤوليت اجرايي ملّي در سطح استانی یا ملّی شامل مديريت سازمان‌ها و مؤسسات علمي، اجرايي و صنعتي‌كشور و مديريت مراكز تخصصي مرتبط با حوزة فعاليت فرد مانند: مديريت مراكز بهداشتي و درماني، بنگاه‌هاي صنعتي و ...

·تصدی مسؤولیت اجرایی بین‌المللی‌که موجب انجام خدمات مؤثر برای‌کشور شود.

·ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملّی

·طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملّی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

·ارائة خدمات مؤثر در زمینۀ توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

·دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی

·به ازاي هر سال مديريت مستمر و مؤثر در سطح استانی حداكثر تا 10 امتياز ـ در سطح ملّی تا 25 امتیاز در سطح بین‏المللی تا 70 امتیاز

·به ازای تأسیس هر نهاد علمی و خدماتی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری شده است در سطح استانی تا 10 امتياز و در سطح ملّی تا 25 امتیاز

·به ازای هر بسته خدمات‌رسانی تخصصی اجرا شده در سطح استان (شبیه طراحی و اجرای یک طرح‌کوتاه مدت ارتقای سلامت در استان) با تأیید مراجع ذی‌ربط تا 20 امتیاز، ملّی تا 35 امتیاز و بین‏المللی تا 60 امتیاز

·ارائه خدمات بايد مرتبط با تخصص استاد باشد.

·سایر اقدامات یا دستاوردهای برجسته در زمینة خدمات‌رسانی تخصصی از طریق داوری کمیته‌های‌کارشناسی قابل ارزیابی و امتیازدهی است.

2

فرهنگ

·طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

·تأسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملّی

·مدیریت موفق مؤسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملّی

·تأسیس مراکز فرهنگی مؤثر در سطح استانی یا ملّی

·تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، آيسسكو و ...)

·اجرای طرح‌های توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با حوزه‌های علمیه

·دستاوردهای برجستة فرهنگی

·به ازای هر طرح فرهنگی اجرا شده در سطح استان تا 25 امتیاز،ملّی تا 40 امتیاز و بين‌المللي تا 80 امتياز

 

·به ازای تأسیس هر مرکز فرهنگی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری‌ شده است در سطح استانی تا 20، در سطح ملّی تا 30 امتیاز و در سطح بين‌المللي تا 60 امتياز

·در راستای نیازهای فرهنگی استان یاکشور و مبتنی بر سیاست‌های توسعه فرهنگی‌کشور

جدول 5. جايزة علامه طباطبايي

رديف

تسهيلات اعطايي

اعتبار

توضيحات

1

اعطاي لوح سپاس و جايزة نقدي

500 ميليون ريال

ـــ

2

اعطاي اعتبار علمي

200 ميليون ريال

باید در مدت سه سال در موارد علمي موردنظر استاد هزينه شود.

3

نشر تمبر يادبود/ انتشار يادمان

ـــــ

ــــــــــ

4

معرفي دانشجو براي بهره‌مندي از جايزة شهيد احدي/ نظام‌وظيفة تخصصي

ساليانه دو نفر

براي پنج سال

5

ميزباني پژوهشگر پسادكتري

چهار نفر

براي پنج سال

6

پرداخت هزینۀ بیمۀ تکمیلی

تا پانزده سال

مطابق مقررات بنياد

7

پرداخت كمك هزينة سفرهاي زيارتي/گردش‌گري ملّي براي خود و يكي از اعضاي خانواده

ü

مطابق مقررات معاونت فرهنگي بنياد

8

تسهيلات وام مسكن/ وام خودرو/ وام ضروري و موارد مشابه

ü

مطابق مقررات بنياد

دانلود فایل شیوه نامه