باسمه تعالی

شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد

مقدمه

به استناد تبصره 2 بند 3ـ2 از مادّه 3 و تبصره مادّه 4 آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت‌علمی برگزیده دانشگاهی» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد، این شیوه‌نامه به منظور تدوین فرایند شناسایی و چگونگی پشتیبانی از استادان سرآمد دانشگاهی تدوین و تصویب می‌شود:

مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. مؤسسۀ علمی: منظور هریک از دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فنّاورانۀکشوراست‌که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول هستند.
ج. نهاد تخصصی ـ حرفه‌ای: منظور هر یک از نهادهای حرفه‌ای در موضوعی تخصصی از قبیل انجمن‌های علمی و فرهنگستان‌های تخصصی است.
د.آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیئت‌علمی برگزیده دانشگاهی مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 29/7/1394 است.
هـ . معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
و. استاد سرآمد: منظور هر یک از برگزیدگان آیین‌نامه مطابق مادّه 2 این شیوه‌‌نامه است‌که در دو سطح ملّی و منطقه‌ای و در یکی از ساحت‌های «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوری و نوآوری» و «فرهنگ و خدمت» درگروه‌های علمی انتخاب می‌شود.
ز.گروه علمی: منظور هر یک ازگروه‌های علمی هفت‌گانه شامل: «علوم انسانی و اجتماعی»، «علوم پایه»، «علوم پزشکی»، «علوم‌کشاورزی‏ و‏ دام‌پروری»، «علوم مهندسی»، «هنر و معماری» و «میان‌رشته‌ای» است.
ح.کرسی: منظور هر یک از جایزه‌های اعطایی بنیاد به برگزیدگان مطابق مادّه 4 آیین‌نامه است‌که براساس مادّۀ 5 این شیوه‌نامه تعریف می‌شود.
ط. منطقه: منظور یک یا چند استان‌کشور به تشخیص بنیاد است.

مادّه 2: شرایط استادان سرآمد
استادان سرآمد از میان اعضای هیئت‌علمی شاغل در مؤسسه‌های علمی،که متخلق به اخلاق اسلامی و مشهور به سجایای معلمی باشند، بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانیِ آنان در یکی از چهار ساحت زیر شناسایی می‌شوند:

الف. استاد سرآمد آموزش: برحسب‌کسب بیشترین امتیاز از جدول 1 در میان متقاضیان در دوره زمانیِ بررسی، شناسایی می‌شود. دریافت دست‌کم 200 امتیاز از این جدول برای سرآمدان آموزش ضروری است.
ب. استاد سرآمد پژوهش: برحسب‌کسب بیشترین امتیاز از جدول 2 در میان متقاضیان در دوره زمانیِ بررسی، شناسایی می‌شود. دریافت دست‌کم 200 امتیاز از این جدول برای سرآمدان پژوهش ضروری است.
ج. استاد سرآمد فنّاوری و نوآوری: برحسب کسب بیشترین امتیاز از جدول 3 در میان متقاضیان در دوره زمانیِ بررسی، شناسایی می‌شود. دریافت دست‌کم 200 امتیاز از این جدول برای سرآمدان فنّاوری و نوآوری ضروری است.
د. استاد سرآمد فرهنگ و خدمت: بر حسب کسب بیشترین امتیاز از جدول 4 در میان متقاضیان در دوره زمانیِ بررسی، شناسایی می‌شود. دریافت دست‌کم 200 امتیاز از این جدول برای سرآمدان فرهنگ و خدمت ضروری است.

تبصره 1: برای انتخاب استادان سرآمد در هر ساحت، فعالیت‌های هفت سال اخیر استاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
تبصره 2: استادان سرآمد منتخب منطقه‌ای و ملّی حداقل پس ازهفت سال از آخرین برگزیدگی در هر ساحت، مجازند دوباره در فرایند ارزیابی شرکت کنند.
تبصره 3: هر یک از اعضای هیئت‌علمی در هر دوره بررسی صرفاً مجاز است در یک ساحت به عنوان استاد سرآمد برگزیده شود.
مادّه 3: نهادهای شناسایی استادان سرآمد

به منظور دریافت تقاضاها و تطبیق شرایط متقاضیان با مقررات، نهادهای زیر در سطوح ملّی و منطقه‌ای تشکیل می‌شود:
3ـ1. شورای شناسایی سرآمدان دانشگاهی
برای شناسایی نهایی استادان سرآمد، «شورای شناسایی سرآمدان دانشگاهی» در بنیاد ملّی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف. معاون برنامه‌ریزی (رئیس شورا)
ب. معاون فرهنگی نخبگان بنیاد
ج. تا دو تن از اعضای هیئت‌علمیِ برجسته‌کشور به ازای هر یک ازگروه‌های علمی
د. یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (به انتخاب معاون برنامه‌ریزی به عنوان دبیر شورا)
هـ . یکی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی بنیاد (به انتخاب معاون فرهنگی نخبگان)

تبصره 1: اعضای بند «ج» با پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی بنیاد و با تأیید و حکم رئیس بنیاد به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2: دبیرخانه شورا در معاونت برنامه‌ریزی تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت و پردازش درخواست‌ها، تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها‌ و ابلاغ و پیگیری مصوّبه‌های شورا را بر عهده دارد.

3ـ2.کمیسیون‌های تخصصی
برای بررسی تخصصی پروندۀ متقاضیان، «کمیسیون تخصصی شناسایی سرآمدان» متناسب با گروه‏های علمی و با ترکیب زیر در بنیاد ملّی تشکیل می‏شود:

الف. دبیر شورای شناسایی (رئیس‌کارگروه)
ب. یکی از مدیران معاونت فرهنگی نخبگان بنیاد (با انتخاب معاون ذی‌ربط)
ج. تا سه تن از اعضای هیئت‌علمی برجسته به ازای هریک ازگروه‌های علمی (بنا به موضوع‌کارگروه)

تبصره 3: اعضای‌کمیسیون با حکم رئیس شورای شناسایی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 4: اعضای بند «ج» بر اساس گروه‌های علمیِ هفت‌گانه انتخاب می‌شوند و در هر جلسه به تناسبِ پرونده‌های مورد بررسی، اعضای مرتبط در جلسه شرکت می‌کنند.
تبصره5: دبیرخانهکمیسیون در دفتر رئیس‌ کمیسیون تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت درخواست‌ها، ارزیابی اولیه آنها، تطبیق مدارک با مقررات و ارائه نتایج به شورای شناسایی را بر عهده دارد.

3ـ3.کارگروه‌های منطقه‌ای شناسایی سرآمدان
برای بررسی اولیه پرونده متقاضیان در استان‌های کشور، «کارگروه منطقه‌ای شناسایی سرآمدان» در سطح هر یک از پهنه‌های جغرافیایی بنیاد ملّی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف. رئیسان بنیادهای نخبگان استانی در آن پهنه
ب. هفت‌ تن از اعضای هیئت‌علمی برجسته پهنه

تبصره 6: یکی از رئیسان بنیادهای نخبگان استانی در هر پهنه با پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و تأیید و حکم رئیس بنیاد ملّی به عنوان رئیس‌کارگروه برگزیده می‌شود.
تبصره 7: اعضای بند «ب» با رعایت تخصص در هر گروهِ علمی به پیشنهاد رئیس کارگروه و با تأیید و حکم معاون برنامه‌ریزی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 8: دبیرخانه کارگروه در دفتر رئیس کارگروه تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت و پردازش اولیه تقاضاها، تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها و پیگیری مصوبه‌های کارگروه را بر عهده دارد.

مادّه 4: فرایند شناسایی
الف. پس از انتشار فراخوان، متقاضیان، پیشینه مربوط به فعالیت‏های نخبگانیِ خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد ملّی وارد می‏کنند.
ب. کارگروه منطقه‌ای، استادان برتر پهنه خود را در هرگروه علمی و هر ساحت، از میان واجدان شرایط‌ مادّه 2 و حائز بیشترین امتیاز از شاخص‌های مرتبط در جدول‌های 1 تا 4، انتخاب و به شورای شناسایی پیشنهاد می‌کند.
ج. شورای شناسایی از طریق کمیسیون‌های تخصصی، پروندۀ متقاضیان را بررسی و سرآمدان ملّی و منطقه‌ای در هر گروه‏ علمی و هر ساحت را از میان واجدان شرایطی‌که دارای بالاترین امتیاز از شاخص‌های مرتبط در جدول‌های 1 تا 4 هستند، انتخاب و به رئیس بنیاد معرفی می‌کند.
د. رئیس بنیاد بر اساس ظرفیت اعلام شده، استادان سرآمد منطقه‌ای و ملّی را در هر یک از ساحت‏ها تعیین می‌کند.
هـ . برگزیدگان طیّ مراسمی معرفی و از تسهیلات‌کرسی‌های بنیاد بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 1: متقاضیان از طریق معرفی نهادهای تخصصی ـ حرفه‌ای یا به صورت فردی می‌توانند در این فرایند وارد شوند.
تبصره 2: بنیاد ملّی مجاز است به طور مستقیم نیز از طریق شورای شناسایی و کمیسیون‌های تخصصی، پرونده‌های استادان سرآمد در سطح ملّی را بررسی کند.
تبصره 3: تعداد استادان سرآمد در هر یک از ساحت‌ها و در سطوح ملّی و منطقه‌ای سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.

مادّه 5: تسهیلات اعطایی
بنیاد به منظور تکریم برگزیدگان و ایجاد محیطی مناسب برای توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان، تسهیلاتی را در قالب «کرسی آموزش»، «کرسی پژوهش»، «کرسی فنّاوری و نوآوری» و «کرسی فرهنگ و خدمت» به شرح جدول‌های 5 تا 8 به برگزیدگان هر یک از ساحت‌های مرتبط اعطا می‌کند.
تبصره: اعتبار ریالی هرکرسی با توجه به بودجۀ سالیانۀ بنیاد و بنا به تشخیص رئیس بنیاد تعیین می‌شود.

مادّه 6: تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و این معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصادیق دیگری از سنجه‌ها، امتیاز و تسهیلات اعطایی را با رعایت مفاد آیین‌نامه، به طور آزمایشی و در مدت اجرای شیوه‌نامه لحاظ‌کند تا در صورت نهایی شدن، به طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ‌گردد.

مادّه 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و پانزده تبصره در تاریخ 1/5/1395 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و تا پایان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال می‌شود.


جدول 1: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت آموزش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة

امتیاز

توضیحات

1

آفرینش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین­المللی

·حوزة‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/ مرجعِ درسی)

·تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·تعداد درسنامه‌های الکترونیکی منتشر شده

·به ازای هرکتاب عمومی منتشر شده در سطح ملّی تا 50 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 75 امتیاز؛ مرجع درسی (آموزش و پرورش/ دانشگاهی) در سطح ملّی تا 75 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 90 امتیاز

(برای کتاب‌های با تعداد تجدید چاپ بیش از پنج بار و شمارگان بیش از ده‌هزار جلد تا 50 درصد به امتیاز مذکور اضافه می‌شود)

·به ازای هر درس‌نامة الکترونیکیِ مرجع‌که مبتنی براستانداردهای معتبر بین‌المللی تولید و منتشر شده باشد تا50 امتیاز

250

·کتاب‌ها باید نگارشی یا تصنیفی و در زمینة تخصص فرد باشد.

2

نوآوری‏های آموزشی

ارائة طرح‌های جدید در زمینة شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·تعداد نوآوری­های آموزشیِ ثبت شده به عنوان اختراع

·تعداد نوآوری­های آموزشیِ منتشرشده در نشریه‌های معتبر علمی

·به ازای هر نوآوری داوری و ثبت شده به عنوان اختراع در مراجع معتبر ملّی تا 20 امتیاز و در مراجع معتبر بین‌المللی تا 30 امتیاز

·به ازای هر نوآوری منتشر شده در مجلات پژوهشی معتبر ملّی تا 10 امتیاز و در مجلات معتبر بین‌المللی تا 15 امتیاز

 

100

·در صورتی‌که طرح موردنظر اجرایی شده باشد اما منتشر یا ثبت نشده باشد سنجش از طریق تکمیل‌کاربرگ داوری طرح با تکیه بر: «اصالت نوآوری»، «میزان صرفه‌جویی هزینه پس از اجرای نوآوری»، «سهولت اجرای نوآوری»، «موفقیت و اثربخشی» و «وسعت اجرای نوآوری»، صورت می‌پذیرد.

·نوآوری‌ها باید مرتبط با حوزة آموزش باشد.

3

نظریه‌پردازی آموزشی

توسعة چارچوب‌های نظری در حوزة تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمینة‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزة آموزش و یادگیری/ ارائة الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزة تعلیم و تربیت

·تعداد نظریه­های آموزشی منتشر شده در نشریه‌های معتبر علمی

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی در زمینة آموزش

·به ازای هر نظریة منتشرشده در مجلات پژوهشی معتبر ملّی تا 20 امتیاز و در مجلات معتبر بین‌المللی تا 25 امتیاز

·برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی تا 30 امتیاز

 

100

ــــ

ادامة جدول1

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة

امتیاز

توضیحات

4

شاگردپروری

تربیت دانش‌آموخته‌ای‌که فرد، راهنماییِ وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختة برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهای آموزشی/ پژوهشی/فنّاورانه/ مدیریتی‌کشور باشد.

ج. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینه‌های آموزش شده باشد.

·تعداد دانش آموختگان مبرّز

·به ازای هر دانش‌آموخته اگر مطابق ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموختۀ برتر انتخاب شده است تا 10 امتیاز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی کشور باشد تا 15 امتیاز، اگر به عنوان عضو هیئت‌علمی برجسته یا پژوهشگری معتبر برگزیده شده باشد تا 20 امتیاز، اگر موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینة آموزش شده باشد تا 20 امتیاز

60

ــــ

5

ترویج علم

اشاعه و عمومی‌سازی علم و فنّاوری بین آحاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفکر و فرهنگ علمی

·تعداد مقالات ترویجی منتشر شده در زمینة آموزش در زمینه‌ای خاص در علم و فنّاوری

·تعدادکارگاه­های آموزشی برگزار شده در زمینة ترویج علم

·تعداد سمینارها و سخنرانی در انجمن‌های علمی

·تعداد برنامه­های ترویجی برگزار شده در رسانه­های عمومی

·هرکارگاه­ آموزشی حداکثر تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·هر سمینار و سخنرانی تخصصی در انجمن های علمی تا 10 امتیاز (بر اساس موضوع و مخاطب)

·هر مقالة منتشرشده در مجلات ترویجی معتبر تا 5 امتیاز

·هر برنامة ترویجی در رسانه­های عمومی تا 3 امتیاز

80

·تمامی فعالیت­ها و برنامه‌های ترویجی باید مرتبط با زمینۀ تخصصی فرد باشد.

ادامة جدول1

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة

امتیاز

توضیحات

6

 

توسعة برنامه‏های آموزشی

ایده پردازی، طراحی و توسعة برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملّی/ طراحی و توسعة برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی

·تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

·تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

·میزان مشارکت در توسعة مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

·هر برنامة آموزشی طراحی شده یا باز نگری شدة مصوّب تا 15 امتیاز

·طراحی و راه اندازی هر دورة آموزش عالی مشترک بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با دانشگاه های سایر کشورها تا 15 امتیاز

60

 

·فقط به برنامه‌ها و دوره­های آموزشی امتیاز تعلق می‌گیرد که توسط مراجع ذی‌ربط مصوّب و اجرا شده است.

7

تأسیس نهادهای آموزشی

ایجاد سازمان هایی با مأموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای آموزشی در سطح دستگاه، استان، ملّی و بین‌المللی

·موضوع فعالیت نهاد آموزشی تأسیس شده (عمومی/ مهارتی/ آموزش عالی)

·تأسیس(یا مشارکت درتأسیس) هر نهاد آموزش عالی در سطح: دستگاه تا 7، استان تا 10 ، ملّی تا 15، بین‏المللی تا 20 امتیاز

·تأسیس (یا مشارکت درتأسیس) هر نهاد آموزشی مهارتی در سطح: دستگاه تا 5، استان تا 7 ، ملّی تا 10، بین‏المللی تا 15امتیاز

·تأسیس(یا مشارکت درتأسیس) هر نهاد آموزشی عمومی در سطح: دستگاه تا 3، استان تا 5، ملّی تا 7، بین‏المللی تا 10امتیاز

60

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

اشتهار آموزشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های آموزشیِ‌کسب شده در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعوّ در همایش‌های آموزشی

·هر جایزه/ مدال/ لوح استانی یا ملّی: تا 10 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 15 امتیاز

·برگزیدة استاد آموزشی در سطح مؤسسة علمی یا ملّی تا 15 امتیاز

·هر سخنرانی اصلی/کلیدی/ مدعو در کنفرانس های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا15 امتیاز

60

ــــ

جدول 2: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت پژوهش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

1

اجرای طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌که در سطوح مختلف‌ کوچک تاکلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرمای ذی‌ربط قرارگیرد.

·تعداد طرح‌های پژوهشی در سطوح مختلف

·میزان موفقیت نتایج طرح

·حجم مالی و تعداد همکاران طرح

·طرح­هایی‌که اعتبار مالی آن کمتر از یک میلیارد ریال باشد طرح پژوهشی با اندازه کوچک، بین یک تا پنج میلیارد ریال طرح پژوهشی متوسط، بین پنج تا ده میلیارد ریال بزرگ و بیش از ده میلیارد ریال طرح‌کلان محسوب می­شود

·به ازای هر طرح پژوهشیِ خاتمه یافته در اندازۀ کوچک تا 20 امتیاز، متوسط تا 40امتیاز،بزرگ تا 60 امتیاز وکلان تا 100 امتیاز

در صورتی­که اجرای طرح با مشارکت بیش از سه نفر از اعضای هیئت‌علمی داخلی یا خارجی انجام پذیرد امتیازکل تا 5/1 برابر افزایش یافته و به نسبت سهم بین آنها تقسیم می‌شود.

 

300

·ارائة مدارک مبنی بر اتمام موفق طرح از سوی کارفرما ضروری است.

2

بروندادهای پژوهشی

چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینة تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب.

·تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملّی/ بین‌المللی

·میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

·تعداد کتاب‌های تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملّی / بین المللی

·به ازای هر مقاله منتشرشده در مجلات معتبر بین‏المللی تا 7 امتیاز، هر مقاله منتشر شده در مجلات پژوهشی معتبر ملّی تا 4 امتیاز

·نگارش هر کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی با داوری وچاپ در انتشارات معتبر ملّی تا 15 امتیاز و بین‌المللی تا 20 امتیاز

·شاخص اچ در پایگاه اسکاپوس (به میزان دو برابر شاخص اچ به عنوان امتیاز لحاظ می‏گردد.)

200

·تنها برونداد‏های مرتبط با تخصص فرد لحاظ می‏شود.

·در صورتی‌که دستاوردهای منتشر شده با همکاری چند نویسنده انجام پذیرد امتیاز مرتبط با توجه به جایگاه فرد محاسبه می‌شود.

3

ارائه نظریه علمی

مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف وگزاره‌های به هم مرتبط‌که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعی علمی را ارائه می‌کند و به تأیید مراجع معتبر بین‌المللی رسیده باشد.

·تعداد نظریه­های معتبر علمی (ارائة نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشریه‌های معتبر بین‌المللی

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

·هر نظریة علمیِ منتشر شده در نشریات معتبر بین‏المللی تا 30 امتیاز

·برگزاری‌کرسی نظریه­پردازی در حوزۀ نظریه تا 20 امتیاز

100

·نظریه باید در زمینة تخصص فرد باشد.

ادامۀ جدول 2

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

4

اشتهار پژوهشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعو در همایش‌های پژوهشی

·هر جایزه/ مدال/ لوح استانی یا ملّی: تا 10 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین‌المللی: تا 15 امتیاز

·برگزیدة استاد پژوهشی در سطح مؤسسة علمی یا ملّی تا 15 امتیاز

·هر سخنرانی اصلی/کلیدی/ مدعو در کنفرانس‌های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا 15 امتیاز

60

ـــ

5

تأسیس نهادهای پژوهشی

ایجاد سازمان‌هایی با مأموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌که حداقل دو‌سال از فعالیت آنها سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاهی، استانی، ملّی یا بین‌المللی

·موضوع فعالیت نهاد پژوهشیِ تأسیس شده

·به ازای تأسیس (یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد پژوهشی در سطح : دستگاه تا 7 امتیاز، استان تا 10 امتیاز، ملّی تا 15 امتیاز، بین‏المللی تا 20 امتیاز

·میزان اهمیت حوزة فعالیت نهاد پژوهشی مرتبط با اولویت‌های علم و فنّاوری کشور تا 20 امتیاز

 

60

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

6

پژوهشگر پروری

تربیت پژوهشگری که عضو هیئت علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. به عنوان دانش‌آموختة برتر بنیاد ملّی انتخاب شده باشد.

ب. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین المللی در حوزه‌های پژوهشی شده باشد.

ج. دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرایی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد.

د. جزء پژوهشگران برترکشور باشد.

·تعداد پژوهشگران مبرّز

·به ازای هر پژوهشگر اگر موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی شده باشد تا 8امتیاز، اگر به عنوان دانش‌آموختة برتر برگزیده شده باشد تا 10 امتیاز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد تا 15 امتیاز، اگر جزء پژوهشگران برترکشور باشد تا 20 امتیاز

60

ــــ

جدول 3: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فنّاوری و نوآوری

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

1

اجرای طرح‏های فنّاورانه

اجرای‌ طرح فنّاورانه‌ای‌که بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف دستگاهی، استانی، ملّی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائة خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرما قرار می‌گیرد.

·تعداد طرح­های فنّاورانه

·میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (دستگاهی‌/ استانی/ ملّی/ بین‌المللی)

·تعداد فنّاوران دخیل در اجرای طرح

·در صورتی‌که طرح به تولید یک محصول صنعتی (تولید انبوه) منجر شده باشد، به ازای هر طرح بین‏المللی‌که محصولات آن در بازارهای بین‏المللی ارائه شده باشد تا 100 امتیاز؛ در بازارهای ملّی ارائه شده باشد تا 80 امتیاز؛ هر طرح استانی تا 60 امتیاز و در صورتی‌که منجر به تولید محصول نمونه (پایلوت) شده باشد به ازای هر طرح ملّی تا 50 امتیاز؛ هر طرح استانی تا 30 و دستگاهی تا 20 امتیاز

·در صورتی‌که طرح منجر به تولید خدمتی ویژه شده باشد، به ازای هر طرح بین‌المللی تا 50 امتیاز؛ ملّی تا40 امتیاز و هر طرح استانی تا 30 امتیاز

300

·در صورتی‌که اجرای طرح با مشارکت بیش از سه نفر از اعضای هیئت علمی داخلی یا خارجی انجام پذیرد امتیازکل طرح مورد نظر تا 2 برابر افزایش یافته که به نسبت سهم آنها تقسیم می‌شود.

2

تجاری سازی طرح‏های فنّاورانه

میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فنّاورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دورة ارزیابی

·میزان فروش دانش، محصولات فنّاورانه و خدمات طرح

·در صورت فروش در طیّ دورة ارزیابی تا 1 میلیارد ریال تا 30 امتیاز؛1 تا 5 میلیارد ریال تا 50 امتیاز؛5 تا 10 میلیارد ریال تا 70 امتیاز؛بیش از 10 میلیارد ریال تاا100 امتیاز

200

·دورة ارزیابی هفت سال گذشته است.

3

کارآفرینی و اشتغال‌زایی در زمینه‌های فنّاورانه

میزان ایجاد اشتغال مولّد و دانش‌بنیاد در زمینه‌های فنّاورانه در طی دورة ارزیابی

·تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فنّاورانه و دانش‌بنیان

·ایجاد اشتغال برای 5 تا 10 نفر کارکنان دانشی تا 30 امتیاز؛بین 10 تا 30 نفر تا 50 امتیاز؛ 30 تا 60 نفر تا 70 امتیاز ؛ 60 تا 100 نفر تا 100 امتیاز؛ بیش از 100 نفر به ازای هر 20 نفر اضافه تا 30 امتیازِ اضافه

200

ـــــــــ

4

انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های کلیدی

مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی از مبدأ خارجی به داخل‌کشورکه بر اساس نیازکشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تأییدکارفرما شده است.

·میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی

·سطح اهمیّت فنّاوری انتقال‌یافته درکشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

·به ازای هر فنّاوری بومی‌سازی شده با توجه به اهمیّت آن فنّاوری حداکثر تا 50 امتیاز

100

·منظور از بومی‌سازی، تولید محصولی متناسب با نیازها و شرایط بومی‌کشور است.

ادامۀ جدول 3

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

5

ثبت اختراع و اکتشاف

ثبت و تأیید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملّی یا بین‌المللی

·تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

·تعداد اختراعات ملّی تأییدشدة بنیاد

·به ازای ثبت موفقیت‌آمیز هر اختراع در سطح بین المللی تا 30 امتیاز، در سطح ملّی تا 20 امتیاز

100

·اختراع‌های داخلی باید برگزیدة بنیاد ملّی باشد.

6

اشتهار فنّاورانه

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فنّاورانه و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین المللی

·تعداد جایزههای فنّاوری در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/مهمان در همایش‌های فنّاورانه

·هر جایزه/ مدال/ لوح استانی یا ملّی: تا 10 امتیاز

·هر جایزه / مدال/ لوح بین المللی: تا 15 امتیاز

·برگزیدة فنّاور یا نوآور در سطح مؤسسة علمی یا ملّی تا 15 امتیاز

·هر سخنرانی اصلی/کلیدی/ مدعو در کنفرانس‌های معتبر ملّی تا 10 و بین‏المللی تا 15 امتیاز

60

ــــ

7

تأسیس نهادهای فنّاورانه

ایجاد شرکت/ سازمانی با مأموریت‌های فنّاورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی‌که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس نهادهای فنّاور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی

·میزان مشارکت در تأسیس یا عضو هیئت‌مدیرة نهادهای فنّاورانة معتبر

·به ازای تأسیس(یا مشارکت در تأسیس) هر نهاد فنّاورانه در سطح سازمانی (شبیه تأسیس شرکت های دانش‌بنیان) تا 10 امتیاز ، در سطح ملّی(شبیه تأسیس انجمن های فنّاورانه یا عضو هیئت‌مؤسس، هیئت‌مدیره یاکمیته‌های تخصصی انجمن‌های فنّاورانه) تا 15 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 20 امتیاز

60

·در صورت مشارکت در تأسیس، امتیاز بر مبنای درصد مشارکت محاسبه می‏شود.

8

فنّاورپروری

تربیت فنّاوری‌که فرد، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به کسب عنوان دانش‌آموختة برتر بنیاد ملّی شده باشد.

ب. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینه‌های فنّاوری شده باشد.

ج‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌کشور باشد.

·تعداد فنّاوران مبرّز

·به ازای هر فنّاور اگر موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‏المللی شده باشد تا 8 امتیاز، اگر به عنوان دانش‌آموختة برتر بنیاد برگزیده شده باشد تا 10 امتیاز، اگر دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانة‌‌کشور باشد حداکثر تا 20 امتیاز

60

ــــ

جدول4: شاخص‌ها و سنجه‌های فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فرهنگ و خدمت

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

بیشینة امتیاز

توضیحات

1

خدمت رسانی تخصصی

·ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·تأسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·ارائة خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد

·تصدی مسؤولیت اجرایی ملّی در سطح استانی یا ملّی شامل مدیریت سازمان‌ها و مؤسسات علمی، اجرایی و صنعتی‌کشور و مدیریت مراکز تخصصی مرتبط با حوزة فعالیت فرد مانند: مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی، بنگاه‌های صنعتی و ...

·تصدی مسؤولیت اجرایی بین‌المللی‌که موجب انجام خدمات مؤثر برای‌کشور شود.

·ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملّی

·طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملّی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

·ارائة خدمات مؤثر در زمینۀ توسعة ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

·دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی

·به ازای هر سال مدیریت مؤثر در سطح استانی حداکثر تا 20 امتیاز، در سطح ملّی تا 40 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 60 امتیاز

·به ازای تأسیس هر نهاد علمی و خدماتی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری شده باشد در سطح استانی تا 30 امتیاز و در سطح ملّی تا 50 امتیاز

·به ازای هر بستة خدمت‌رسانی تخصصی اجرا شده (از قبیل اجرای طرح‌ ارتقای سلامت) در سطح استان تا 20 امتیاز، در سطح ملّی تا 30 امتیاز و در سطح بین‏المللی تا 50 امتیاز

·سایر اقدامات یا دستاوردهای برجسته در زمینة خدمت‌رسانی تخصصی از طریق داوری تخصصی قابل ارزیابی و امتیازدهی است.

300

·خدمات باید مرتبط با تخصص فرد و مورد تأیید مراجع ذی‌ربط باشد.

2

فرهنگ

·طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

·تأسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملّی

·مدیریت موفق مؤسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملّی

·تأسیس مراکز فرهنگی مؤثر در سطح استانی یا ملّی

·تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، آیسسکو و ...)

·اجرای طرح‌های توسعة ارتباطات نظام آموزشی با حوزه‌های علمیه

·دستاوردهای برجستة فرهنگی

·به ازای هر طرح فرهنگی اجرا شده در سطح استان تا 15 امتیازو در سطحملّی تا 20 امتیاز

·به ازای هر سال مدیریت مستمر و موثر مؤسسات فرهنگی در سطح استانی تا 20 امتیاز و در سطح ملّی تا 40 امتیاز

·به ازای تأسیس هر مرکز فرهنگی‌که حداقل سه سال از عملکرد موفق آن سپری‌ شده است در سطح استانی تا 30 امتیاز و در سطح ملّی تا 50 امتیاز

·سایر اقدامات یا دستاوردهای برجستة فرهنگی از طریق داوری‌های تخصصی قابل ارزیابی و امتیازدهی است.

300

·فعالیت فرهنگی باید در راستای رفع نیازهای فرهنگی استان یاکشور و مبتنی بر سیاست‌های توسعة فرهنگی‌کشورو مورد تأیید مراجع ذی‌ربط باشد.

جدول 5. کرسی آموزش

ردیف

تسهیلات اعطایی

اعتبار

توضیحات

منطقه‌ای

ملّی

1

اعطای لوح سپاس و جایزة نقدی

50 میلیون ریال

120 میلیون ریال

ـــ

2

اعطای اعتبار آموزشی

200 میلیون ریال

700 میلیون ریال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

3

پذیرش آموزش‌یار

پرداخت‌کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت‌کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

4

پذیرش پژوهشگر پسادکتری

پرداخت کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

5

معرفی دانش‌آموخته برای استفاده از جایزة دکترکاظمی آشتیانی/ تسهیلات نظام‌وظیفة تخصصی

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

6

معرفی دانش‌آموخته برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی/ جایزة شهید تهرانی‌مقدم

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

7

پرداخت کمک هزینة سفرهای زیارتی/گردش‌گری ملّی برای خود و یکی از اعضای خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

8

تسهیلات رفاهی (وام مسکن/ وام خودرو/ وام ضروری و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

 

* اعتبار آموزشی در موارد زیر قابل هزینه‌کردن است:

1. پرداخت هزینۀ چاپ کتاب، مقالات و پدیدآوری محتوای آموزشی الکترونیکی

2. کمک‌هزینۀ شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی معتبر

3. پرداخت کمک‌هزینة توانمندسازی دانشجویان برای شرکت در دوره‌های آموزشی/ همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط

4. کمک‌هزینه به پژوهش‌یاران/ فن‌یاران مطابق مقررات بنیاد ملّی

5. کمک‌هزینة میزبانی از پژوهشگران ایرانیِ غیرمقیم/ همکار علمی از سایرکشورها

6. کمک‌هزینة برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی

7. خرید کتاب و نرم‌افزارهای تخصصی

8. خرید تجهیزات/ مواد برای آزمایشگاه‌ و استفاده از تسهیلات شبکه‌های آزمایشگاهی‌کشور

9. پرداخت حق عضویت در انجمن‌های علمی، اشتراک نشریه‌ها و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی تخصصی

10. کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی

11. کمک‌هزینة راه‌اندازی نهادهای آموزشی و ترویجی


جدول 6. کرسی پژوهش

ردیف

تسهیلات اعطایی

اعتبار

توضیحات

منطقه‌ای

ملّی

1

اعطای لوح سپاس و جایزة نقدی

50 میلیون ریال

120 میلیون ریال

ـــ

2

اعطای اعتبار پژوهشی

200 میلیون ریال

700 میلیون ریال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

3

پذیرش پژوهش‌یار

پرداخت کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

4

پذیرش پژوهشگر پسادکتری

پرداخت کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

5

معرفی دانش‌آموخته برای استفاده از جایزة دکترکاظمی آشتیانی/ تسهیلات نظام‌وظیفة تخصصی

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

6

معرفی دانش‌آموخته برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی/ جایزة شهید تهرانی مقدم

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

7

پرداخت کمک هزینة سفرهای زیارتی/گردش‌گری ملّی برای خود و یکی از اعضای خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

8

تسهیلات رفاهی (وام مسکن/ وام خودرو/ وام ضروری و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

 

* اعتبار پژوهشی در موارد زیر قابل هزینه‌کردن است:

1. پرداخت هزینۀ چاپ‌کتاب، مقالات و پدیدآوری محتوای آموزشی الکترونیکی

2. کمک‌هزینۀ شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی معتبر

3. پرداخت کمک‌هزینة توانمندسازی دانشجویان برای شرکت در دوره‌های آموزشی/ همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط

4. خرید کتاب و نرم‌افزارهای تخصصی

5. خرید تجهیزات/ مواد برای آزمایشگاه‌ و استفاده از تسهیلات شبکه‌های آزمایشگاهی‌کشور

6. پرداخت حق عضویت در انجمن‌های علمی، اشتراک نشریه‌ها و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی تخصصی

7. کمک‌هزینه به آموزش‌یاران/فن‌یاران مطابق مقررات بنیاد

8. کمک‌هزینة میزبانی از پژوهشگران ایرانیِ غیرمقیم/ همکار پژوهشی از سایرکشورها

9. کمک‌هزینة برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی

10. کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی

11. کمک‌هزینة راه‌اندازی نهادهای پژوهشی (مانند‌گروه پژوهشی)


جدول 7.کرسی فنّاوری و نوآوری

ردیف

تسهیلات اعطایی

اعتبار

توضیحات

منطقه‌ای

ملّی

1

اعطای لوح سپاس و جایزة نقدی

50 میلیون ریال

120 میلیون ریال

ـــ

2

اعطای اعتبار نوآوری

200 میلیون ریال

700 میلیون ریال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

3

پذیرش فن‌یار

پرداخت کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

4

پذیرش پژوهشگر پسادکتری

پرداخت کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

5

معرفی دانش‌آموخته برای استفاده از جایزة شهید تهرانی مقدم/تسهیلات نظام‌وظیفة تخصصی

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

6

معرفی دانش‌آموخته برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی / جایزة شهید تهرانی مقدم

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

8

پرداخت کمک هزینة سفرهای زیارتی/گردش‌گری ملّی برای خود و یکی از اعضای خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

9

تسهیلات رفاهی (وام مسکن/ وام خودرو/ وام ضروری و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

 

* اعتبار نوآوری در موارد زیر قابل هزینه‌کردن است:

1. پرداخت هزینۀ چاپ‌کتاب، مقالات و پدیدآوری محتوای آموزشی الکترونیکی

2. کمک‌هزینۀ شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی معتبر

3. پرداخت کمک‌هزینة توانمندسازی دانشجویان برای شرکت در دوره‌های آموزشی/ همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط

4. خرید کتاب و نرم‌افزارهای تخصصی

5. خرید تجهیزات/ مواد برای آزمایشگاه‌ و استفاده از تسهیلات شبکه‌های آزمایشگاهی‌کشور

6. پرداخت حق عضویت در انجمن‌های علمی، اشتراک نشریه‌ها و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی تخصصی

7. کمک‌هزینه به آموزش‌یاران/ پژوهش‌یاران مطابق مقررات بنیاد ملّی

8. کمک‌هزینة میزبانی از فنّاوران ایرانیِ غیرمقیم/ همکار فنّاورانه از سایرکشورها

9. پرداخت هزینة ثبت اختراع، ارتقای اختراع و توسعة شرکت دانش‌بنیان

10. کمک‌هزینة برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی

11. کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی

12. کمک‌هزینة راه‌اندازی نهادهای فنّاورانه (مانند شرکت دانش‌بنیان)

جدول 8.کرسی فرهنگ و خدمت

ردیف

تسهیلات اعطایی

اعتبار

توضیحات

منطقه‌ای

ملّی

1

اعطای لوح سپاس و جایزة نقدی

50 میلیون ریال

120 میلیون ریال

ـــ

2

اعطای اعتبار خدمت

200 میلیون ریال

700 میلیون ریال

باید در مدت هفت سال در موارد مجاز هزینه شود.*

4

پذیرش پژوهشگر پسادکتری

پرداخت کارمزد

(سالیانه یک نفر)

پرداخت کارمزد

(سالیانه تا دو نفر)

مطابق مقررات بنیاد ملّی

5

معرفی دانش‌آموخته برای استفاده از جایزة جذب در دستگاه اجرایی / تسهیلات نظام‌وظیفة تخصصی

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

6

معرفی دانش‌آموخته برای بهره‌مندی از جایزة شهید احدی / جایزة شهید تهرانی‌مقدم

سالیانه یک نفر

سالیانه دو نفر

برای هفت سال

7

پرداخت کمک هزینة سفرهای زیارتی/گردش‌گری ملّی برای خود و یکی از اعضای خانواده

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

8

تسهیلات رفاهی (وام مسکن/ وام خودرو/ وام ضروری و ...)

ü

ü

مطابق مقررات بنیاد ملّی

 

* اعتبار خدمت در موارد زیر قابل هزینه‌کردن است:

1. پرداخت هزینۀ چاپ‌کتاب، مقالات و پدیدآوری محتوای آموزشی الکترونیکی

2. کمک‌هزینۀ شرکت در همایش‌ها و مجامع علمی معتبر

3. پرداخت‌کمک‌هزینة توانمندسازی دانشجویان برای شرکت در دوره‌های آموزشی/ همایش‌های داخلی و خارجی مرتبط

4. خرید کتاب و نرم‌افزارهای تخصصی

5. خرید تجهیزات موردنیاز برای فعالیت‌های فرهنگی، مدیریتی و خدمات‌رسانی تخصصی

6. کمک‌هزینة برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی

7. کمک‌هزینه به آموزش‌یاران/ پژوهش‌یاران/ فن‌یاران مطابق مقررات بنیاد ملّی

8. کمک‌هزینة میزبانی از مدیران ایرانیِ غیرمقیم/همکار از سایرکشورها

9. کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی

10. پرداخت هزینۀ اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگی و خدمات‌رسانی تخصصی


11. کمک‌هزینة راه‌اندازی نهادهای فرهنگی و خدمات‌رسانی تخصصی

دانلود فایل شیوه نامه