باسمه تعالی

 

شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از مستعدان برترِ حوزوی‌کشور

در زمینه‌های «آموزش»،«پژوهش» و «تبلیغ و امور فرهنگی»

 

مقدمه

به استناد تبصره‌های مواد 2، 3 و4 از آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی‌کشور» و به منظور تدوین فرایند شناسایی و چگونگی پشتیبانی از مستعدان برترِ حوزوی در ساحت‌های «آموزش»، «پژوهش»، «تبلیغ و امور فرهنگی» این شیوه‌نامه تدوین و تصویب می‌شود:

 

مادّة1: تعریف‌ها

برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. آیین‌نامه:منظور آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی‌کشور» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 7/5/1394 است.

ج. مراکز: منظورمرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه (قم) و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزة علمیة خراسان است.

د. اجتماع حوزوی: منظور مجموعه افرادی شامل طلبه‌ها، مدرّسان، محققان، مبلغان، متخلقان و مدیران حوزه‌های علمیه است‌که در یکی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیة‌کشور دارای پرونده هستند.

هـ . فعالیت حوزوی: منظور هر یک از فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه مشتمل بر ساحت‌های «آموزش»، «پژوهش» و «تبلیغ و امور فرهنگی» است.

و. رویداد حوزوی:منظور هر یک از جشنواره‌ها و مسابقه‌های معتبر در زمینة فعالیت‌های حوزوی است‌که به تأییدکمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسیده باشد.

ی. شورای شناسایی: منظور شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی، مطابق مفاد مادّة 3 آیین‌‌نامه است.

 

مادّة2: شناسایی

مستعدان برتر حوزوی در سه ساحت «آموزش»، «پژوهش» ، «تبلیغ و امور فرهنگی» بر اساس شاخص‌های بند 2ـ1 مادّة 2 آیین نامه ، شرایط عمومیِ بند 2ـ1، شرایط اختصاصیِ بند 2ـ2، مصاحبة بند 2ـ3 ،شاخص ها و سنجه های مصوب شناسایی برگزیدگان حوزوی و نیز کسب بیشترین امتیازحاصل از جدول‌های2 تا 5 شناسایی می‌شوند:

 

                                                                          

 

2ـ1. شرایط عمومی

شرایط عمومی مستعدان برتر حوزوی به شرح زیر است:

الف. دارا بودن انگیزه، اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی و باورمندی به هویت روحانیت

ب. اهتمام به امور عبادی، فضایل اخلاقی، رعایت زیّ طلبگی و حُسن خلق

ج. دارا بودن تعادل شخصیتی، فکری و سیاسی، نظم و انضباط

د. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و برخورداری از روحیة انقلابی

هـ . دارا بودن خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های حوزوی

 

تبصرة 1: ارزیابی این بندها بر اساس سنجه‌هایی است‌که در مراکز طراحی می‌شود وکسب حداقل 60 امتیاز از آن ضروری است.

 

 

2ـ2. شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی مستعدان برتر حوزوی در سطوح تحصیلی مختلف به شرح جدول 1 است.


 

جدول 1: شرایط اختصاصی مستعدان برتر

 

ردیف

سطح تحصیلی

حوزة فعالیت

شرایط اختصاصی

مستعد برترآموزشی

مستعد برتر پژوهشی

مستعد برتر تبلیغی

1

مقدمات

آموزشی

حداقل معدل مقدمات[1] : 19* (سفیران هدایت معدل ترم یک تا ترم پنج: 19)

ــــــــــــ

ــــــــــــ

2

سطح 1

آموزشی

 1. حداقل معدل سطح 1: 18 و (سفیران هدایت معدل ترم‌های 6 تا 10)
 2. حداقل نمرة تحقیق پایانی: 18
 1. حداقل معدل سطح 1: 17
 2. حداقل نمرة تحقیق پایانی: 18
 1. حداقل معدل سطح 1 و سفیران : 17

2.حداقل نمرة تحقیق پایانی : 17

پژوهشی

ــــــــــــ

کسب حداقل 8 امتیاز از جدول فعالیت‌های پژوهشی سطح 1 (به غیر از بندهای 10، 11 و 20)

حداقل یک مقالة علمی

تبلیغی

فقط سفیران هدایت (گذراندن یک دوره مأموریت تبلیغی)

فقط سفیران (گذراندن دورة تبلیغ)

گذراندن دورة تبلیغ وکسب حداقل 35 امتیاز از جدول فعالیت‌های تبلیغی

3

سطح 2

آموزشی

 1. حداقل معدل سطح 2 : 18
 2. حداقل نمرة تحقیق پایانی : 18
 1. حداقل معدل سطح 2 : 17
 2. حداقل نمرة تحقیق پایانی : 18
 1. حداقل معدل سطح 2 : 17
 2. حداقل نمرة تحقیق پایانی : 17

پژوهشی

حداقل یک مقالة علمی

 1. حداقل یک مقالة علمی
 2. کسب حداقل 12 امتیاز از جدول فعالیت‌های پژوهشی سطح 2 (به غیر از بندهای 9، 11، 25 و 30)

حداقل یک مقالة علمی

تبلیغی

حداقل یک مأموریت تبلیغی قابل قبول

حداقل یک مأموریت تبلیغی قابل قبول

کسب حداقل 40 امتیاز از جدول فعالیت‌های تبلیغی

4

سطح 3

آموزشی

 1. حداقل معدل سطح 3 : 18
 2. حداقل نمرة پایان‌نامه : 18
 1. حداقل معدل سطح 3 : 16
 2. حداقل نمرة پایان‌نامه : 18
 1. حداقل معدل سطح 3 : 16
 2. حداقل نمرة پایان‌نامه : 17

پژوهشی

حداقل یک مقالة ترویجی محاسبه نشده[2]

 1. حداقل یک مقالة ترویجی محاسبه نشده
 2. کسب حداقل 15 امتیاز از جدول فعالیت‌های پژوهشی سطح 3 (به غیر از بندهای 7، 9، 21 تا 31)

حداقل یک مقالة ترویجی محاسبه نشده

تبلیغی

حداقل سه مأموریت تبلیغی قابل قبول

حداقل سه مأموریت تبلیغی قابل قبول

کسب حداقل 45 امتیاز از جدول فعالیت‌های تبلیغی

5

سطح 4

آموزشی

 1. حداقل معدل سطح 4 : 17
 2. حداقل نمرة پایان‌نامه : 18
 1. حداقل معدل سطح 4 : 16
 2. حداقل نمرة پایان‌نامه : 18
 1. حداقل معدل سطح 4 : 16
 2. حداقل نمرة پایان‌نامه : 17

پژوهشی

حداقل یک مقالة علمی ـ پژوهشی محاسبه نشده

 1. حداقل دو مقالة علمی ـ پژوهشی محاسبه نشده
 2. کسب حداقل 18 امتیاز از جدول فعالیت‌های پژوهشی سطح 4 (به غیر از بندهای 21، 24، 27 و 31 تا 34)

حداقل دو مقالة علمی ـ پژوهشی محاسبه نشده

تبلیغی

حداقل پنج مأموریت تبلیغی قابل قبول

حداقل چهار مأموریت تبلیغی قابل قبول

کسب حداقل 50 امتیاز از جدول فعالیت‌های تبلیغی


2ـ3. مصاحبة عمومی و تخصصی

الف. مصاحبة عمومی: این سنجش، با هدف شناسایی صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی انجام می‌شود.

ب. مصاحبة تخصصی: این مصاحبه به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

ب‌ـ1. سنجش استعداد برتر آموزشی: این سنجش، با هدف شناسایی صلاحیت‌های علمی آموزشی (تحصیلی و تدریسی) انجام می‌شود.

ب‌ـ2. سنجش استعداد برتر پژوهشی: این سنجش، با هدف شناسایی صلاحیت‌های علمی و توان و مهارت پژوهشی با توجه به فعالیت‌های صورت‌گرفته انجام می‌شود.

ب‌ـ3. سنجش استعداد برتر تبلیغی: این سنجش، با هدف شناسایی صلاحیت‌های علمی و توان و مهارت‌ تبلیغی و فرهنگی با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته انجام می‌شود.

 

 

2ـ4. فعالیت‌های حوزوی

برگزیدگان پس از احراز شرایط عمومیِ بند 2ـ1، شرایط اختصاصیِ بند 2ـ2 و مصاحبة بند 2ـ3، بر حسب کسب بیشترین امتیاز از هر یک از فعالیت‌های حوزوی مطابق جداول 2 تا 5 شناسایی می‌شوند:

 

جدول 2: شاخص‌های سنجش فعالیت‌های آموزشی

 

ردیف

معیار

سنجه

بیشینة امتیاز

1

میانگین کل در هر سال تحصیلی

طبق شرایط معدل مستعد آموزشی (جدول 1)

20

2

تدریس

امتیاز تدریس هر درس در یک سال متناسب سطح تحصیلی مدرس

 

مقطع تدریس

سطح مدرس

 

مقدمات

سطح 1

سطح2

سطح 3

مقدمات

7/2

-

-

-

سطح 1

05/4

05/4

ـ

ـ

سطح 2

4/5

1/8

ـ

ـ

سطح 3

75/6

13/10

5/13

ـ

سطح 4

1/8

15/12

2/16

25/20

3

برگزیدة مسابقه‌های علمی (آموزشی)

نفر اول 10 و به ترتیب نفر دوم 9/9 تا نفربیستم 8

4

حائزان رتبة ممتاز رشته‌های تخصصی حوزه (به ازای هرسال)

نفر اول تا سوم به ترتیب 6، 5 و 4

5

فعالیت‌های مدیریتی آموزشی (به ازای هر سال)

4

 

 

 

 

جدول 3: شاخص‌های سنجش فعالیت‌های پژوهشی

امتیاز

سنجه

ردیف

سطح4

سطح3

سطح2

سطح1

بیشینه

حداقل ـ حداکثر امتیاز هر بند

بیشینه

حداقل ـ حداکثر امتیاز هر بند

بیشینه

حداقل ـ حداکثر امتیاز هر بند

بیشینه

حداقل ـ حداکثرامتیاز هر بند

ــ

5-10

ــ

5-10

ــ

5-10

ــ

5-10

نگارش کتاب پژوهشی

1

42

5/3-7

42

5/3-7

42

5/3-7

42

5/3-7

تصحیح انتقادی کتاب

2

10

2-5

10

2-5

10

2-5

10

2-5

تصحیح غیرانتقادی کتاب

3

5/16

5/2-5/5

5/16

5/2-5/5

5/16

5/2-5/5

5/16

5/2-5/5

نگارش کتاب انتقادی (با محتوای نقد یک اثر علمی)

4

33

5/2-5/5

33

5/2-5/5

33

5/2-5/5

33

5/2-5/5

ترجمة کتاب علمی

5

42

3-7

42

3-7

42

3-7

42

3-7

نگارش کتاب تألیفی

6

5/13

2-5/4

5/13

2-5/4

5/13

2-5/4

5/13

2-5/4

ویرایش محتوایی کتاب علمی

7

0

0

5

5/1-5/2

5

5/1-5/2

تحقیق (مصدریابی) کتاب علمی

8

0

5

1-5/2

5

1-5/2

5

1-5/2

تلخیص کتاب علمی

9

0

0

0

5/2

75/0-25/1

چکیده‌نویسی کتاب علمی

10

0

0

5/7

1-5/1

5/7

1-5/1

نمایه‌سازی کتاب علمی

11

ــ

3-7

0

0

0

کتاب تقریری همراه با پژوهش (تقریرات درس خارج همراه با نظریات پژوهشی مقرر)

12

35

2-5

0

0

0

کتاب تقریری (تقریرات درس خارج)

13

ــ

3-7

ــ

3-7

ــ

3-7

ــ

3-7

نگارش و انتشار مقالة علمی ـ پژوهشی

14

15

5/1-5/2

15

5/1-5/2

15

5/1-5/2

15

5/1-5/2

نگارش و انتشار مقالة انتقادی (با محتوای نقد یک اثر علمی)

15

30

5/1-3

30

5/1-3

30

5/1-3

30

5/1-3

ترجمة مقالة علمی

16

35

5/1-5/3

35

5/1-5/3

35

5/1-5/3

35

5/1-5/3

نگارش و انتشار مقالة علمی ـ ترویجی

17

8

1-2

8

1-2

0

0

مقالة علمی صددرصد مستخرج از رساله و پایان‌نامه

18

0

0

10

5/0-1

10

5/0-1

انتشار مقاله در نشریات علمی ـ اطلاع‌رسانی واحدهای آموزشی (سطح 1 و 2)

19

0

0

0

25/1

25/0

چکیده‌نویسی مقالة علمی

20

21

1-3

21

1-3

21

1-3

21

1-3

ارائة کرسی آزاداندیشی

21

ــ

6-12

0

0

0

ارائة کرسی نوآوری

22

ــ

4-8

ــ

4-8

0

0

ارائة کرسی مناظره

23

ــ

3-6

ــ

3-6

0

0

ارائة کرسی نقد

24

0

0

10

5/0-1

0

راهنمایی تحقیق پایانی سطح 1

25

0

10

5/0-1

0

0

راهنمایی تحقیق پایانی سطح 2

26

10

5/0-1

 

0

0

0

راهنمایی پایان‌نامة سطح 3

27

14

3-7

14

3-7

0

0

پایان‌نامة سطح 3

28

16

4-8

 

0

 

0

0

پایان‌نامة سطح 4

29

ــ

5/0-5/1

ــ

5/0-5/1

ــ

5/0-5/1

ــ

5/0-5/1

عضوهیئت‌تحریریه نشریة معتبر داخلی/خارجی

30

15

1-3

15

1-3

0

0

سردبیر/مدیرمسؤول نشریات علمی (به ازای هر سال)

31

40

2-8

0

0

0

مجری طرح‌های مطالعات پژوهشی

32

25

1-5

0

0

0

تدوین طرح پژوهشی (پروپوزال)

33

5/7

5/0-5/1

0

0

0

گزارش علمی طرح پژوهشی در مجامع علمی معتبر

34

22

2-5

0

0

0

دبیری همایش‌های علمی

35

35

3-7

0

0

0

عضویت در شوراها و نهادهای علمی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری (به ازای هر سال)

36

13

5/0-5/7

13

5/0-5/7

13

5/0-5/7

13

5/0-5/7

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر حوزوی

37


 

تبصرة 2: مقالات مذکور در جدول 3 باید در نشریات علمی معتبر منتشر یا در همایش یا نشست‌های علمی معتبر پذیرفته شده باشد.

 

جدول 4: شاخص‌های سنجش فعالیت‌های تبلیغی و امور فرهنگی

معیار

ردیف

سنجه

ضریب

بیشینة امتیاز

توضیحاتاخلاق در تبلیغ

1

عقلانیت، اعتدال و تدبیر*

3

60

امتیاز بر حسب چهار سطح: عالی (19ـ20)، بسیار خوب (17ـ19)، خوب (14ـ17) و متوسط (10ـ13) محاسبه می‌شود.

 

2

اشتهار به تقوا*

3

60

 

3

صداقت و عمل به گفتار*

3

60


4

اخلاص

2

40

 

5

عزت نفس و استغنا

2

40

 

6

صبر و استقامت در مشکلات عرصة تبلیغ

2

40

 

7

رحمت و محبت نسبت به مردم

2

40

 

8

شرح صدر

2

40

 

9

رعایت زیّ طلبگی

2

40

 

10

نظم و انضباط

2

40

 

11

صیانت از عفت به ویژه در محیط تبلیغی

2

40

 

12

امانتداری

2

40

 

13

شجاعت

2

40

 

14

حریت و عدم وابستگی به اشخاص، احزاب و گروه‌ها

2

40

 

15

زهد و ساده‌زیستی

1

20

 

16

آراستگی ظاهر

1

20

 

17

فروتنی و تواضع

1

20

 

18

خوش‌رویی و حسن خلق

1

20

 

19

ایثار و از خودگذشتگی

1

20

 

20

تبشیر و انذار نسبت به مردم

1

20

 

21

خیرخواهی و نصیحت

1

20

 

22

توجه به نیازمندان و محرومان

1

20

 

مهارت‌های تبلیغی

23

فن خطابه

4

80

 

24

کلاس‌داری

3

60

 

25

بیان تفسیر قرآن

3

60

 

26

بیان احکام

3

60

 

27

نویسندگی

3

60

 

28

استفاده از ادبیات فاخر

2

40

 

29

استفاده مناسب از هنر

2

40

 

30

پاسخ به شبهات و سؤالات

2

40

 

31

مناظره

1

20

 

32

استفاده مناسب از ابزار و فنّاوری جدید

1

20

 

جدول 4 (ادامه)

معیار

ردیف

نوع فعالیت

واحد محاسبة فعالیت

امتیاز فعالیت

ضریب کیفیت

حداکثر امتیاز

بیشینة امتیاز

عالی

خوب

متوسط

هر فعالیت

هر ردیف

فعالیت‌های تبلیغی

33

تبلیغ عمومی

منبر و سخنرانی

یک‌ماه

3

2

5/1

1

6

18

67

اقامة نماز

1

2

5/1

1

2

6

برگزاری کلاس‌های دینی

2

2

5/1

1

4

12

برگزاری جلسات مذهبی و فرهنگی

1

2

5/1

1

2

6

ارتباط با مردم

2

2

5/1

1

4

12

برگزاری جلسات پاسخ به سؤالات و شبهات

یک جلسه

5/0

2

5/1

1

1

12

34

تبلیغ تخصصی

تبلیغ دانشگاهی

سخنرانی

یک‌ماه

5/3

2

5/1

1

7

21

77

اقامة نماز

1

2

5/1

1

2

6

برگزاری کلاس‌های دینی

2

2

5/1

1

4

12

برگزاری جلسات مذهبی و فرهنگی

1

2

5/1

1

2

6

ارتباط با دانشجویان، اساتید وکارکنان

2

2

5/1

1

4

12

برگزاری جلسات پاسخ به سؤالات و شبهات

یک جلسه

1

2

5/1

1

2

20

تبلیغ دانش‌آموزی، جوان، نوجوان و کودک

سخنرانی

یک‌ماه

2

2

5/1

1

4

12

72

اقامة نماز

1

2

5/1

1

2

6

برگزاری کلاس‌های دینی

5/2

2

5/1

1

5

15

برگزاری جلسات مذهبی و فرهنگی

5/2

2

5/1

1

5

15

ارتباط با دانش‌آموزان، معلمان و اولیا

2

2

5/1

1

4

12

برگزاری جلسات پاسخ به سؤالات و شبهات

یک جلسه

5/0

2

5/1

1

1

12

35

مشاوره

10 جلسه

2

2

5/1

1

4

16

16

36

تبلیغ مکتوب

کتاب علمی فرهنگی

یک جلد

8

2

5/1

1

16

48

84

مقاله

یک مقاله

3

2

5/1

1

6

36

37

تبلیغ در رسانه (صداوسیما)

کارشناس مذهبی رسانه

یک برنامه

5/1

2

5/1

1

3

36

66

تولید محصولات (تولید برنامه، محتوا، فیلمنامه و...)

یک محصول

5

2

5/1

1

10

30

38

تبلیغ در فضای مجازی (وبگاه، وبلاگ، تالار گفت‌وگو، نشریات الکترونیکی)

محتوای ارائه شده و روزآمد

6 ماه

4

2

5/1

1

8

32

36

قالب وبگاه یا وبلاگ

2

2

5/1

1

4

4

39

تولید نرم‌افزار رایانه‌ای فرهنگی تبلیغی

یک محصول

4

2

5/1

1

8

32

32

40

مدیریت فرهنگی

مدیریت مسجد (مسجد روستا و بخش، مسجد شهر، مسجد جامع و مسجد مهم شهر)

یک‌سال

6ـ3

2

5/1

1

12

36

140

تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

یک مورد

10ـ5

2

5/1

1

20

40

مسؤولیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

یک سال

6ـ3

2

5/1

1

12

36

مدیریت عالی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

7

2

5/1

1

14

42

مدیریت میانی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

6

2

5/1

1

12

36

مدیریت رده پایین سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی

5

2

5/1

1

10

30

مدیرمسؤول یا سردبیر نشریات فرهنگی دارای مجوز

3ـ1

2

5/1

1

6

18

هیئت‌تحریریة نشریات فرهنگی دارای مجوز

2ـ1

2

5/1

1

4

12

41

سایر فعالیت‌های تبلیغی

خدمات برجسته در عرصة قرآن و عترت

یک‌مورد

10ـ4

2

5/1

1

20

20

60

تعاون در خیر و فعالیت در امور خیریه

یک‌سال

4

2

5/1

1

8

16

یاری نیازمندان و محرومان

3

2

5/1

1

6

12

سایر موارد

حسب مورد

2

2

5/1

1

4

12

42

ابتکار، خلاقیت و نوآوری

یک مورد

6ـ3

2

5/1

1

12

30

30

43

حضور موفق در دوره‌های علمی و علمی ـ مهارتی

حداقل 16 ساعت

5/2

2

5/1

1

5

20

20

44

تأثیرگذاری ویژه

عمق تأثیر

35

50

دامنة تأثیر

15

مجموع

750
 

 

تبصرة 3: حداقل امتیاز هر کدام از موارد ستاره‌دار (*)درجدول 4 ، نباید از حد «خیلی خوب»کمتر و هر یک از شاخص‌ها نیز نباید از «خوب»کمتر باشد.

تبصرة 4: معدل‌کل شاخص‌ها از تقسیم «مجموع امتیاز شاخص‌ها» بر «مجموع ضرایب» هر معیار به دست می‌آید.

تبصرة 5: امتیاز تبلیغ درازمدت و تبلیغ در خارج ازکشور (مخاطبان غیر ایرانی) با 10% اضافه، امتیاز تبلیغ در مناطق خاص (محروم، فرقه‌نشین، مرزی و ...) و اماکن خاص (زندان، کمپ‌های ترک اعتیاد، بیمارستان و ...) با 8% اضافه و تبلیغ جهادی با 5% اضافه منظور خواهد شد.

تبصرة 6: حداقل امتیاز لازم از ردیف‌های 42 و 44در جدول 4، به‌ترتیب 15 و 30 امتیاز است.

تبصرة 7: محاسبة امتیاز نهایی حاصل از فعالیت‌های تبلیغ و امور فرهنگی به شرح زیر است:

 

625/0 × (امتیاز اخلاق در تبلیغ + امتیاز مهارت‌های تبلیغی)+ 10/امتیاز فعالیت‌های تبلیغی = امتیاز نهایی

 

جدول 5: شاخص‌های سنجش فعالیت‌های فرهنگی

ردیف

عنوان فعالیت

امتیاز

1

فعالیت‌های قرآنی

حفظ قرآن

نفر اول تا سوم مسابقات بین‌المللی ایران و عربستان

*

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری (سازمان اوقاف و امور خیریه و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه)

6

به ازای هر جزء

2/0

مفاهیم و تفسیر قرآن

نفر اول تا سوم مسابقات بین‌المللی

*

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری (سازمان اوقاف و امور خیریه و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه)

8

قرائت قرآن

نفر اول تا سوم مسابقات بین‌المللی ایران و مالزی

*

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری (سازمان اوقاف و امور خیریه)

5/1

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه

1

2

حفظ نهج‌البلاغه

کل

5/4

دو سوم

3

یک سوم

5/1

3

تسلط به زبان‌های خارجی (به ازای هر زبان)

حداکثر3

 

 

تبصرة 8: موارد ستاره‌دار (*) در جدول 5، در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و شرط معدل، بعد از قبولی در مصاحبة مراکز، به عنوان استعداد برتر در عرصة تبلیغ و امور فرهنگی انتخاب می‌شوند.

 

 

تبصرة 9: امتیاز نهایی فعالیت‌های مستعدان برتر بر اساس جدول 6 محاسبه می‌شود.

 

جدول6: نحوة محاسبة امتیاز نهایی مستعدان برتر

ساحت

سطح تحصیلی

روش محاسبه

آموزش

مقدمات

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+(30% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة تحقیق پایانی+امتیاز فعالیت‌های آموزشی

سطح 1

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+(35% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة تحقیق پایانی+امتیاز فعالیت‌های آموزشی

سطح 2

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+(40% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة تحقیق پایانی+امتیاز فعالیت‌های آموزشی

سطح 3

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+(50% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة پایان‌نامه+امتیاز فعالیت‌های آموزشی

سطح 4

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+(60% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة پایان‌نامه+امتیاز فعالیت‌های آموزشی

پژوهش

سطح 1

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های پژوهشی+نمرة تحقیق پایانی+(60% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

سطح 2

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های پژوهشی+نمرة تحقیق پایانی+(50% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

سطح 3

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های پژوهشی+نمرة پایان‌نامه+(40% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

سطح 4

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های پژوهشی+نمرة پایان‌نامه+(35% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

تبلیغ و امور فرهنگی

سطح 2

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های تبلیغی و امور فرهنگی+ (40% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة تحقیق پایانی+ (60% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

سطح 3

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های تبلیغی و امور فرهنگی+ (50% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة پایان‌نامه+ (50% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

سطح 4

امتیاز شرایط عمومی+امتیاز مصاحبه+امتیاز فعالیت‌های فرهنگی+ امتیاز فعالیت‌های تبلیغی و امور فرهنگی+ (40% امتیاز فعالیت‌های پژوهشی)+نمرة پایان‌نامه + (40% امتیاز فعالیت‌های آموزشی)

 

یادآوری: در عرصة آموزش، معدل سطح تحصیلیِ مقدمات با ضریب 25/3، سطح 1 با ضریب 75/2، سطح 2 با ضریب 25/2 و سطح 3 و 4 با ضریب 2 محاسبه می‌شود.

 

 

 

 

تبصرة 10: شورای شناسایی مجاز است سایر مصادیق مربوط به فعالیت‌ نخبگانی حوزوی را شناسایی و برای لحاظ در جدول‌های ذی‌ربط به بنیاد پیشنهاد کند.

 

مادّة 3: شورای شناسایی برگزیدگانحوزوی

 

به منظور انطباق ویژگی‌های متقاضی با مقررات بنیاد و تعیین مصادیق برگزیدگان حوزوی، «شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی» مطابق مادّة 3 آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

تبصره: دبیرخانة شورا در حوزة معاونت برنامه‌ریزی و نظارت نخبگان بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفة تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد. یکی از مدیران این معاونت، وظیفة دبیری جلسه‌های شورا را بر عهده دارد.

 

مادّة 4: وظایف شورا

 1. پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی کشور
 2. تطبیق معیارها با افراد معرفی‌شده از سوی مراکز و تعیین مصادیق برگزیدگان حوزوی
 3. تدوین و تصویب فرایندهای اجرایی لازم برای اجرای حمایت‌های مصوّب از برگزیدگان حوزوی
 4. پیشنهاد تعداد برگزیدگان حوزوی به رئیس بنیاد

 

مادّة 5: فرایند شناسایی

 

5ـ1. مراکزمسؤولیت شناسایی واجدان شرایط و ارسال گزارش آن به شورای شناسایی را بر عهده دارند. این شناسایی از طریق گردآوری اطلاعات واجدان شرایط و ساماندهی داده‌های آنها در قالب سامانه‌ای الکترونیکی، تطبیق با مقررات، مصاحبه با برگزیدگان و محاسبة امتیاز آنها حاصل می‌گردد.

5ـ2. شورای شناسایی، پس از بررسی نتایج، واجدان شرایط را تعیین و به رئیس بنیاد اعلام می‌کند.

5ـ3. بنیاد بر اساس ظرفیت سالیانة مورد تأیید رئیس بنیاد، برگزیدگان نهایی را تعیین و معرفی می‌کند.

 

تبصره: واجدان شرایط اولیه مجازند از طریق معرفی مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه به مراکز یا به صورت فردی در فرایند شناسایی وارد می‌شوند.

 

مادّة 6: پشتیبانی

به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای مستعدان برتر، تسهیلات زیر به آنان اعطا می‌شود:

الف. تسهیلات مادّی برای تسهیل مسیر نخبگانی آنان

ب. درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برتر دانشگاهی

ج. تسهیلات فرهنگی­: شامل کمک هزینۀ ازدواج، سفرهای زیارتی، تسهیلات بیمه و مشابه آن

 

 

 

 

 

تبصرة 1: شرح تفصیلی تسهیلات این مادّه و فرایند تخصیص آن به برگزیدگان، بر اساس مقرراتی است که در شورای شناسایی به تصویب می‌رسد.

تبصرة 2: میزان اعتبار مالی این مادّه، سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین و با کمک نهادهای مرتبط با موضوع آیین‌نامه اعطا می‌شود.

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و چهارده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و تا پایان سال 1398 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال می‌شود.

 

 

 [1]. معدل مقطع مقدمات و سطح 1 مطابق رابطة مقابل محاسبه می‌شود:4/(معدل سال سوم مقطع×2)+معدل سال دوم مقطع+معدل سال اول مقطع= معدل

[2]. منظور از مقالة محاسبه نشده، مقالة قابل قبولی است که امتیاز آن در سطوح قبل محاسبه نشده باشد.

* افراد با معدل بین 18 تا 19 که دارای توانمندی‌های خاصی باشند با معرفی دو استاد واحد آموزشی و تأیید مدیر واحد آموزشی، می‌توانند در فرایند شناسایی مستعدان برتر آموزشی وارد شوند.