شیوه‌نامه بهره‌‌­مندی دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم
از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی

مقدمه
به استناد تبصره­‌های مواد 3 و 4 آیین­‌نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی»، مصوّب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394 و به منظور اجرایی­‌سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­‌نامه و با هدف استفاده بهینه از توانایی‌های دانش‌آموختگان‌برتر ایرانیِ خارج از کشور در توسعه فعالیت‌های علمی، فنّاورانه و فرهنگی کشور، دانش‌آموختگان‌برترِ ایرانیِ غیرمقیم طبق شرایط این شیوه‌­نامه می­‌توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­‌مند شوند.

مادّه 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه‌­نامه رعایت می­‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

ج. دفتر امور بین‌الملل: منظور دفتر امور بین‌الملل بنیاد است.

د. مؤسسۀ علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ خارج ازکشور است­ که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ه‍. دانش‌­آموخته: منظور هر یک از دانش­‌آموختگان مؤسسه‌های علمی، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­‌نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌­آموختگان برترِ دانشگاهی» است.

مادّه 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور درصورت احراز شرایط زیر می‌توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­‌مند ‌شوند:

الف.بیش‌­از شش سال از تاریخ دانش­‌آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد.

ب.کسب دست‌کم 300 امتیاز در دوره دکتری تخصصی و 180 امتیاز در دوره کارشناسی‌ارشد از جدول 1

تبصره 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص» مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

تبصره 2: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، پرونده او در فرایند وارد می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی درباره اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروه موضوع مادّه 4 بستگی دارد.

تبصره 3: در دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته و مجاز نیست به تحصیل اشتغال داشته باشد.

تبصره 4: در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفه تخصصی و در دوره تحصیلی دیگر، بهره‌مندی از مزایای این مادّه در پایان دوره بعد، منوط به احراز شرایط مذکور در این شیوه‌نامه برای‌ مقطع جدید خواهد بود.

مادّه 3: تسهیلات
مشمولان این تسهیلات با معرفی بنیاد، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را، مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

تبصره 1: موضوع و مکان اجرای طرح­‌های این بند، بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلّح تعیین می‌شود.

تبصره 2: زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.

تبصره 3: مشمولان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.

تبصره 4: پرداخت حقوق دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق با مقررات ستادکلّ نیروهای مسلّح صورت می‌پذیرد.

مادّه 4: فرایند اجرا

فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:

الف. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد (دفتر امور بین‌الملل) بارگذاری می­‌کند.

ب. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات در دفتر امور بین‌الملل، «کارگروه نظام وظیفه غیرمقیم» متشکل از یکی از مدیران حوزه معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه)، نماینده دفتر امور بین‌الملل، یک تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی و نماینده اداره کلّ حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

ج. دفتر امور بین‌الملل اسامی برگزیدگان را پس از حضور آنان در ایران و تکمیل کاربرگ «اطلاعات فردی دانش‌آموخته ‌برتر»، از طریق مبادی ذی‌ربط به ستادکلّ نیروهای مسلّح معرفی می‌کند. 

تبصره 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.

تبصره 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدوده دوره مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

تبصره 3: دبیرخانه کارگروه در دفتر امور بین‌الملل تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت درخواست‌ها، بررسی پرونده متقاضیان، تشکیل جلسه‌های کارگروه، تنظیم صورت جلسه و تدوین گزارش دوره‌ای از اجرای شیوه‌نامه را برعهده دارد.

مادّه 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه 6 : تصویب و اجرا

این شیوه­‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دوازده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و و اجرای آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می­‌شود.

نکات عملیاتی در محاسبه امتیاز فعالیت‌های نخبگانی

الف. دانشگاه‌هایی که براساس رتبه‌بندی کلی دانشگاه جزء 400 دانشگاه‌ برتر جهان هستند در نظر گرفته شوند.

ب. باتوجه به اینکه نمره‌دهی در دانشگاه‌های کشورهای مختلف متفاوت است، برای محاسبه امتیاز میانگین کل، ‌باید امتیاز نهایی دانش‌آموخته به مقیاس 1 تا 20 تبدیل شود و برآن اساس امتیازها به‌طور دقیق محاسبه شود.

ج. مقاله

ج-1. مقرر شد در محاسبه امتیاز مقالات، معیار ضریب تاثیرگذاری(Impact Factor) نشریات دارای نمایه معتبر بین‌المللی نیز در نظر گرفته شود.

ج-2. مقرر شد در بررسی مقاله‌های دانش‌آموختگان دوره دکتری، مواردی لحاظ شود که حداکثر شش سال از زمان چاپ آنها (نسبت به‌زمان تقاضا) گذشته باشد. این بازه برای دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد حداکثر 3 سال است.

ج-3. مقاله‌ها برحسب اعتبار نشریه، امتیاز‌بندی شوند.

ج-4. چنانچه مقاله‌ای در کنفرانس ارائه و بعد در نشریه‌های بین‌المللی نمایه شده باشد، می‌باید امتیاز مقاله کنفرانسی برای آن در نظر گرفته شود.

ج-5. امتیاز مقاله‌ها براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محاسبه شود.

ج-6. نشریه‌ای که مقاله‌ در آن منتشر شده، بررسی شود و چنانچه نشریه مربوطه در فهرست نشریه‌های غیرمجاز باشد، امتیاز آن مقاله محاسبه نمی‌شود. مقاله های منتشر شده در نشریه‌هایی که در فهرست نشریه‌های پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم/ بهداشت قرار دارند به عنوان مقاله‌های معتبر در نشریه‌های فارسی و مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های دارای نمایه ISI یا SCOPUS به عنوان مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی مورد تأیید است.

د. امتیاز «دستیار آموزشی/ پژهشی در دانشگاه‌های خارجی» با در نظرگرفتن مدت زمان فعالیت و رتبه‌بندی دانشگاه محاسبه شود.

ه‍. متقاضیانی که دارای اختراع ثبت شده هستند چنانچه از سوی بنیاد به‌عنوان مخترع سطح 2،1 و 3 انتخاب شوند می‌توانند امتیاز این فعالیت را کسب کنند.

و. مدرک تحصیلی متقاضیان باید حسب مورد از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت ارزشیابی شده و به تأیید آنان رسیده باشد.

جدول1:فعالیت‌های نخبگانی برای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی(دانش‌آموختگان‌برتر ایرانیِ غیرمقیم)
ردیف فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز توضیحات
کارشناسی‌ارشد دکتری
1 فعالیت‌های آموزشی دانشگاه محل تحصیل در دورۀ کارشناسی از 100 تا صفر امتیاز از 100 تا صفر امتیاز جزء 400 دانشگاه‌ برتر جهان
درجه (میانگین کل ) دوره کارشناسی از 100 تا صفر امتیاز از 100 تا صفر امتیاز معدل بالای 16 (یا معادل آن)
دانشگاه محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد از 100 تا صفر امتیاز از 100 تا صفر امتیاز جزء 400 دانشگاه‌برتر جهان
درجه (میانگین کل ) دوره کارشناسی ارشد از 100 تا صفر امتیاز از 100 تا صفر امتیاز معدل بالای 17 (یا معادل آن)
دانشگاه محل تحصیل در دوره دکتری تخصصی - از 200 تا صفر امتیاز جزء 400 دانشگاه‌ برتر جهان
درجه (میانگین کل ) دوره دکتری تخصصی - از 100 تا صفر امتیاز معدل بالای 17 (یا معادل آن)
ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد معادل رتبه 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد -
2 فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی هر مقاله تا 50 امتیاز هر مقاله تا 50 امتیاز امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و شش سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی- پژوهشی داخلی هر مقاله تا 20 امتیاز هر مقاله تا 20 امتیاز امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و شش سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
مقاله‌های کامل منتشر شده در کنفرانس های معتبر هر مقاله تا 10 امتیاز هر مقاله تا 10 امتیاز امتیاز مقاله‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و شش سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
کتاب‌های منتشر شده بین‌المللی هر کتاب تا 100 امتیاز هر کتاب تا 100 امتیاز بر اساس اعتبار ناشر و ضرایب آیین‌نامه ارتقا
نگارش فصل کتاب بین‌المللی هر فصل تا 20 امتیاز هر فصل تا 20 امتیاز امتیاز براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
اخذ پیشنهاد همکاری از مراکز علمی- پژوهشی/ صنعتی معتبر داخلی تا 60 امتیاز تا 100 امتیاز براساس اعتبار مرکز
دستیار آموزشی/ پژوهشی در دانشگاه خارجی از 100 تا 20 امتیاز از 100 تا 20 امتیاز برحسب رتبه دانشگاه و میزان فعالیت
گذراندن دوره پسادکتری در دانشگاه خارجی - از 50 تا 10 امتیاز برحسب رتبه دانشگاه و میزان فعالیت
فعالیت پژوهشی در موسسات و شرکت‌های معتبر خارجی تا 10 امتیاز تا 25 امتیاز به‌ازای هر سال و حداکثر 4 سال برای کارشناسی‌ارشد و 5 سال برای دکتری تخصصی
اخذ پژوهانه از 100 تا 10 امتیاز از 100 تا 10 امتیاز به ازای هر 10 هزار دلار امریکا 10 امتیاز
اخذ بورسیه تحصیلی از 40 تا 20 امتیاز از 40 تا 20 امتیاز برحسب نوع بورسیه
3 فعالیت‌های فنّاورانه پروانۀ اختراع های ثبت شدۀ بین المللی هر اختراع ثبت شده تا 200 امتیاز هر اختراع ثبت شده تا 200 امتیاز امتیاز براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
اختراع‌های برگزیده داخلی هر اختراع 70 امتیاز هر اختراع 70 امتیاز امتیاز براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
اختراع های فروخته شده هر اختراع فروخته شده 300 امتیاز هر اختراع فروخته شده 300 امتیاز امتیاز براساس ضرایب آیین‌نامه ارتقا محاسبه می‌شود
مدیرعامل شرکت صنعتی/ تجاری داخلی و خارجی تا 75 امتیاز تا 75 امتیاز به‌ازای هر سال
عضویت در هیئت مدیره شرکت صنعتی/ تجاری خارجی تا 60 امتیاز تا 60 امتیاز به‌ازای هر سال
فعالیت تمام وقت در شرکت صنعتی/ تجاری خارجی تا 20 امتیاز تا 50 امتیاز به‌ازای هر سال و حداکثر 4 سال برای کارشناسی‌ارشد و 5 سال برای دکتری تخصصی
همکاری در طرح های فنّاورانه/ نوآورانه خارجی از 50 تا 10 امتیاز از 50 تا 10 امتیاز برحسب میزان فعالیت
4 موفقیت های علمی اخذ جایزه های آموزشی، پژوهشی و فنّاورانه تا 100 امتیاز تا 100 امتیاز برحسب نوع جایزه
دانشجوی نمونه کشوری تا 50 امتیاز تا 50 امتیاز -
5 برگزیده آزمون‌ها/ المپیادهای علمی رتبه در آزمون کارشناسی
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتیاز از 150 تا صفر امتیاز تا رتبه 1000
رتبه در آزمون کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از75 تا صفر امتیاز از75 تا صفر امتیاز تا رتبه 30

کسب رتبه در المپیادها و جشنواره‌های علمی (ملّی و بین المللی) از 150 تا 50 امتیاز از 150 تا 50 امتیاز برحسب نوع المپیاد
6 عضویت در مجامع تخصصی عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن های علمی تا 10 امتیاز تا 10 امتیاز به ازای هر سال برحسب اعتبار انجمن
عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن های حرفه ای/ صنفی تا 10 امتیاز تا 10 امتیاز به ازای هر سال برحسب اعتبار انجمن
مدیر مسؤول/ سردبیر نشریه‌های علمی تا 150 امتیاز تا 150 امتیاز برحسب سابقه
عضو هیئت تحریریه / هیئت مشاوران نشریه‌های علمی تا 50 امتیاز تا 50 امتیاز برحسب سابقه

دانلود فایل شیوه نامه