باسمه تعالی

شیوه‌نامة بهره‌­مندی دانش­آموختگان فنّاور

از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی
پی دی اف شیوه‌نامه + جداول

مقدمه

در راستای افزایش اثر بخشی خدمت سربازی و به استناد تبصره­های مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی»، مصوّب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394، و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف پشتیبانی از فعالیت­های نوآورانۀ دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فنّاورانه، دانش­آموختگان برترِ فنّاور، طبق شرایط این شیوه­نامه، در چارچوب قوانین و مقررات کشور،  می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

ج. مرکز: منظور مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری است.

د. نهادهای توسعه فنّاوری‌ و نوآوری:  منظور ستادهای توسعه فناوری­های راهبردی، شتاب­دهنده­های کسب و کار دارای مجوز از مرکز شتاب­دهی نوآوری، صندوق­های سرمایه­گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی، شرکت­های سرمایه گذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی صندوق­ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر است.

ه. شرکت: منظور  شرکت‌های فعال در حوزة فنّاوری از جمله شرکت­ها و مؤسسه­های دانش­بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری، شرکت‌های خلاق و شرکت‌های معرفی شده از سوی نهادهای توسعة فنّاوری و نوآوری که از سوی مرکز تأیید می‌شود، است.

 

و. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان مؤسسه‌های علمی، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» است.

مادّة 2: شرایط مشمولان

چنانچه دانش­آموختۀ دانشگاهی در هریک از مقاطع کارشناسی،کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از شرکت­ها به فعالیت مشغول باشد، با شرایط زیر مجاز است از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند ‌شود.

تبصرة 1: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

الف. شرایط شرکت

شرکت  بنا به بررسی و تأیید  مرکز، باید دارای شرایط زیر باشد:

الف-1. دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.

الف-2. کالاها و خدمات خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.

ب. شرایط دانش­آموختۀ برترِ فنّاور

ب-1. دانش‌آموختگان برترِ دورة کارشناسی

ب-1-1. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­ آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموختة مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

ب-1-2. یکی از اعضای مؤسس شرکت (عضو اولین دورة هیئت مدیرة شرکت) یا حداقل سه ماه مدیرعامل آن باشد.

ب-1-3. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکتِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم سه­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-1-4. دارای امتیاز مذکور در جدول 1 باشد.

ب-2. دانش‌آموختگان برترِ دورة کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی

ب-2-1. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضی دانش‌آموختة مؤسسه‌ای خارج ازکشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا می‌یابد.

 

ب-2-2. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکتِ مورد نظر، به فعالیت مشغول باشد و برای دست­کم  سه ­ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.

ب-2-3. دارای امتیاز مذکور در جدول 1 باشد.

تبصرة 2: چنانچه فرد در حین گذراندن دورة خدمت نظام‌وظیفه باشد، سابقة بیمة پرداختی تا قبل از تاریخ شروعِ ‌خدمت وی در نظرگرفته می‌شود.

جدول 1: حد نصاب امتیازهای مورد نیاز

مقطع دانش‌آموختگی

فعالیت‌های فنّاورانه

مجموع امتیاز مورد نیاز

کارشناسی

دست‌کم 60 امتیاز

دست‌کم100

کارشناسی‌ارشد

دست‌کم 60 امتیاز

دست‌کم 110

دکتری تخصصی

دست‌کم 60 امتیاز

دست‌کم 120

تبصرة 3: ملاک محاسبة امتیازهای جدول1، فعالیت‌های نخبگانیِ مذکور در جدول 2 است. حداقل امتیازات حاصل از فعالیت‌های علمی صفر منظور می‌شود.

تبصرة 4: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، نیز مشمول مزایای این شیوه­نامه می­شوند و ‌باید امتیاز جدول 1 را مشابه دانش‌آموختگانِ دورة دکتری کسب کنند.

تبصرة 5: در دورة خدمت نظام‌وظیفة تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد و هرگونه خروج از کشور تنها با مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح امکان پذیر است.

تبصرة 6: مشمولان، همزمان با انجام خدمت نظام‌وظیفة تخصصی مجاز نیستند  (مگر در دورة گذراندن رسالة دکتری) به تحصیل اشتغال داشته باشند. در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظیفة تخصصی در دورة تحصیلیِ دیگر، بهره‌مندی از این تسهیلات در پایان دورة بعد، منوط به احراز شرایط این شیوه‌نامه برای‌ مقطع جدید خواهد بود.

تبصره 7: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از مجموع امتیاز جدول 1 را کسب کرده باشد، پروندة او در فرایند وارد می‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وی، به نظرکارگروه موضوع مادّة 5 بستگی دارد.

 

مادّة 3: سهمیۀ شرکت­ها

 

هر یک از شرکت­های مشمول بند «الف» مادّۀ 2، می­تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالیانه ( براساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر کارشناس شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را با شرایط مذکور در بند «ب» مادّۀ 2 معرفی کند.

تبصره: سهمیۀ مذکور برای مدت یک­سال (و بر اساس سال مالیِ شرکت) تعیین می­شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.

 

مادّة 4: تسهیلات

مشمولان این جایزه با معرفی بنیاد، دورة خدمت نظام‌وظیفة خود را، مشتمل‌بر « دورة آموزش نظامی» و « اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی وکارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

تبصرة 1: موضوع و مکان اجرای طرح­های این بند بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود. بنیاد می‌تواند شرکت‌ها و مؤسسات مجاز براساس تفاهم‌نامه فیمابین را به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد دهد.

تبصرة 2: زمان دورة خدمت نظام‌وظیفة تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام‌وظیفة سایر مشمولان هم‌تراز پس از کسر خدمت‌های قانونی دیگر است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.

تبصرة 3: مشمولان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دورة آموزش نظامی، در دستگاه‌های غیر نظامی به استخدام درآیند.

تبصرة 4: پرداخت حقوق دورة نظام‌وظیفة تخصصی، حداقل مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.

 

مادّة 5: فرایند اجرا

فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:

الف. شرکت بر اساس سهمیۀ تخصیص‌یافته از سوی مرکز و مطابق مفاد این شیوه­نامه، افراد متقاضی را به  مرکز معرفی می­کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­کند.

ج. پس از تأیید اطلاعات شرکتِ متقاضی از سوی مرکز، افرادی که 90 درصد حد نصاب مجموع امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان برگزیدة اولیه انتخاب می‌شوند.

د. پس از راستی آزمایی اطلاعات برگزیدگان اولیه به کمک بنیادهای نخبگان استانِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی و محاسبة امتیاز متقاضیان، چنانچه متقاضی شرایط مادّة 2 را احراز کرده‌ باشد، به عنوان برگزیده نهایی انتخاب می‌شود. در غیر این‌صورت و در موارد خاص «کارگروه نظام وظیفة فنّاور» متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت یا  یکی از مدیران حوزة

 

معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه)، نمایندة  مرکز، دست‌کم دو نفر از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی و نمایندة ادارة کلّ حراست بنیاد، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

ه. پس از تکمیل کاربرگ «اطلاعات فردی دانش‌آموختة برتر» از سوی برگزیدگان و تأیید معاونت برنامه‌ریزی، بنیاد مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.

تبصرة 1: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود یک‌بار دیگر (در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری درخواست‌های  دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی  امکان پذیر است.

تبصرة 3: دریافت درخواست‌ها و بررسی فعالیت‌های فنّاورانه در مرکز انجام می‌شود و بررسی پروندة علمی متقاضیان، تشکیل جلسه‌های کارگروه،‌ تنظیم صورت‌جلسه و تدوین گزارش دوره‌ای از اجرای شیوه‌نامه را معاونت برنامه‌ریزی برعهده دارد.

مادّة 6: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و با تأیید رئیس بنیاد در جدول 2 اعمال کند.

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و شانزده تبصره در تاریخ 7/11/96 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ 1/12/96 لازم است. 


پی دی اف شیوه‌نامه + جداول