بسمه تعالی

شیوه‌نامه پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

مقدمه
در اجرای تبصره مادّه 2 آیین‌نامه «پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی»، موضوع مصوّبه هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 29/7/1394 این شیوه‌نامه تصویب می‌شود.

مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ج. مؤسسۀ: منظور هریک از دانشگاه‌ها، ‌پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی‌کشور است‌که براساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.
د‍. پایان‌نامه: منظور هریک از پایان‌نامه‌های دوره‌کارشناسی‌ارشد یا رساله‌های دوره دکتری تخصصی دانشجویان مؤسسه است.

مادّه2: زمینه‌های پشتیبانی
بنیاد براساس نیازهای خود، موضوع‌های پژوهش‌های قابل پشتیبانی را تعیین می‌کند. زمینه‌های مرتبط با مأموریت‌های بنیاد به‌شرح زیر است:
2ـ1. اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ پایش، بهبود و تکامل سند
2ـ2. شناسایی و پایش مطلوب‌تر اجتماعات نخبگانی در سطوح و حوزه‌های مختلف
2ـ3. طراحی نظام تربیتی و هدایتی اجتماعات نخبگانی درسطوح و حوزه‌های مختلف
2ـ4. تبیین اخلاق نخبگی و الگوسازی از نخبگان
2ـ5. طراحی نظام نخبگانی متناسب با نیازهای‌کشور

تبصره: مصادیق مرتبط با زمینه‌های فوق به‌طور سالانه از طریق معاونت برنامه‌ریزی بنیاد احصا و اعلام می‌شود.
مادّه3: اعتبار پژوهانه

اعتبار پژوهانه برای پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی‌ارشد معادل با سی‌میلیون ریال و برای دوره دکتری تخصصی معادل با شصت میلیون ریال است که به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
3-1. از اعتبار پژوهانه 75 درصد به دانشجو و 25 درصد به استاد(ان) راهنمای دانشجو اختصاص می‌یابد.
3-2. پژوهانه دانشجو در دو قسط، 50 درصد پس از دریافت طرح‌نامه مصوّب پایان‌نامه و 50 درصد پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو، پرداخت می‌شود.
3-3. پژوهانه استاد پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو پرداخت می‌شود.

تبصره : مبالغ این مادّه مربوط به سال تحصیلی 95-1394 است و برای سال‌های بعد درصورت نیاز بنا به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و تأیید رئیس بنیاد اصلاح می‌شود.

مادّه4: فرایند پشتیبانی
4-1. مؤسسه پس از تصویب طرح‌نامه پایان‌نامه دانشجو، نسخه‌ای از آن را به بنیاد ارسال می‌کند.
4-2. در معاونت برنامه‌ریزی موضوع و محتوای طرح‌نامه پایان‌نامه، با زمینه‌ها و مصادیق اولویت‌دار بنیاد تطبیق داده می‌شود.
4-3. درصورت تأیید موضوع و محتوای طرح‌نامه، بنیاد طیّ قراردادی با مؤسسه،‌ پشتیبانی از پایان‌نامه را تعهد می‌کند.
4-4. پرداخت اعتبار پژوهانه مطابق مفاد مادّه 3 صورت می‌پذیرد.
4-5. مؤسسه موظف است پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو، نسخه‌ای از پایان‌نامه را (در قالب کاغذی و الکترونیکی) به بنیاد تحویل دهد.

مادّه 5: تفسیر مفاد
شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی بنیاد است و لازم است هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه و ارائه کند.

مادّه 6: تصویب و اجرا
این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دو تبصره در تاریخ 1/9/1394 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری در زمینه پژوهش‌های مرتبط با امور نخبگان» (موضوع مصوبه شورای معاونان بنیاد در تاریخ 17/1/1389) می‌شود و اجرای آن از تاریخ تصویب الزامی است.

دانلود فایل شیوه نامه