بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دکتر حسینعلی قبادی

                                                                                                                                     

معرفی استاد: دکتر حسینعلی قبادی متولد 1337 در شهرستان آمل هستند. ایشان دیپلم ادبی خود را در سال 1356 از آمل دریافت کردند. مدرک کارشناسی خود را در سال 1364 از دانشگاه تربیت معلم در رشته ادبیات فارسی بدست آوردند. ایشان در سال های به 1369 و 1375 به ترتیب کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کردند. ایشان در حال حاضر استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس هستند.

مسئولیت های مدیریتی: مدیر بخش ارتباطات شورای بازنگری متون علوم انسانی دانشگاهها ـ ستاد انقلاب فرهنگی (1360-1363)،  بنیانگذار و رئیس پژوهشکده ی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ( ١٣٨٦-١٣٧٣)، مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس ( ١٣٨٧-١٣٧٦)، رئیس گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها از سال( ١٣٩٢-١٣٧٥)، قائم مقام رئیس و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392-1394)،رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( ١٣٩٩-١٣٩٤).

حیطه های هفتگانه فعالیت استاد: آموزش مقاطع مختلف دانشجویان، انجامفعالیت های اجرایی دانشگاهی و کشوری ، ایفای نقش درامور صنفی دانشگاهی و پژوهشگاه های علوم انسانی ، مشارکت درامور  فرهنگی و  اجتماعی  دانشگاهی و پژوهشگاهی

فعالیت های علمی: رئیس گروه ادبیات کمیته علوم اجتماعی شورای پژوهشهای علمی کشور، داور مجله مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شاهد، تربیت معلم، شیراز،کرمان و مشهد، داور جشنواره آل احمد و خوارزمی، عضو هیات تحریریه مجله نظریه های ادبی.

دستاوردها: رتبه اول مجله پژوهش زبان و ادبیات فارســـی در ســـامانه الکترونیکی نشریات ISC (١٣٨٨)، دریافت لوح قلم زرین نویسندگان ایران (١٣٨٧).

جوایز:

برنده جشنواره جلال آل احمد ( ١٣٨٨ )، برنده جایزه کتاب فصل( ١٣٨٧)، دریافت لوح تقدیر از ریاســت جمهوری (١٣٧٢ )، دریافت لوح تقدیر مشـــترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جهاد دانشـــگاهی به عنوان اســـتاد راهنمای برگزیده (١٣٨٤)، دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاسـت جمهوری بابت کسـب رتبه سـوم پایاننامه مقطع دکتری، دریافت تقدیرنامه از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دریافت لوح تقدیر از فرماندهی نیروی مقاومت بسیج ، دریافت لوح تقدیر از معاون فرهنگی و رئیس بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس، کسب رتبه سوم در جشنواره خوارزمی، استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس (١٣٨٥)، پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس( ١٣٨٥).

نقش استاد در تصمیمات سازمانی: معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم (1363-1365)، رئیس کمیسیون برنامه ریزی جامع دانشگاه تربیت مدرس ( ١٣٨٦-١٣٨٠).

جمع بندی توصیف منزلت استاد:  استاد حسینعلی قبادی نویسنده ای توانا، پژوهشگر و در سیره زندگی ایشان مسئولیت پذیری، تلا ش و سخت کوشی، امید، عشق به خدمت و داشتن هدف، متبلور است.امید است نسل جوان با سرلوحه قرار دادن الگوهای موفقی مانند دکتر قبادی بتوانند در حفظ میراث و آموزش مناسب نسل آینده گامی موثر بردارند.