بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

مصوب جلسات 552، 553، 554،555 ،556 ،557 ،558 ،559، 560، 561، 562 مورخ 24/9/83 ،22/10/83 ، 6/11/83 ، 20/11/83 ، 4/12/83 ، 18/12/83 ، 16/1/84 ،30/1/84 ، 13/2/84 ، 27/2/84 و 10/3/84

شورای عالی انقلاب فرهنگی
مقدمه
نظر به تأکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم‌افزاری در جلسه دیدار برخی از نخبگان علمی کشور با ایشان در مهر ماه 1383، بنیاد ملی نخبگان کشور با اساسنامه‌ای به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:

فصل اول: کلیات
ماده 1- نام
نام بنیاد عبارت است از "بنیاد ملی نخبگان کشور" که از این پس در این اساسنامه به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.
ماده 2- هدف
هدف از تأسیس بنیاد، عبارت است از برنامه‌ریزی وسیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به‌کارگیری وپشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور واحراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انداز کشوردرافق 1404.
ماده 3- وظایف
1ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای:
الف ـپشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور
ب ـ شناسایی، هدایت و حمایت نخبگان به منظور ارتقاء تولید علم در کشور
ج ـ کشف، جذب و پرورش استعدادها و حمایت ازشخصیت‌های جامع الشرایط علمی
د ـ حمایت از نخبگان برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و کارآفرینی
2ـ ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بانخبگان و نظارت بر فعالیت های مربوط به آنان در جهت اجرای سیاست ها و برنامه‌های مصوب
3ـ کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان به تحقیقات جهانی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور در راستای تحقق اهداف توسعه علمی ومتوازن کشور
4ـ کمک به فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای حضور نخبگان درهمایش‌های علمی در داخل و خارج کشور
5ـ تشکیل شبکه جهانی ویژه نخبگان ایرانی درداخل و خارج از کشور
ماده 4- تعریف نخبه و احراز نخبگی
نخبه به فردبرجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثر گذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشورمحسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور گردد. احراز نخبگی افرادبراساس آیین نامه پیشنهادی هیات امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهدبود.
ماده 5- شکل حقوقی
بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت مؤسسه دولتی و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه تحت نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. رئیس بنیاد معاون رئیس جمهور است.[1]

فصل دوم: ارکان
ماده 6- ارکان
بنیاد دارای ارکان زیرمی‌باشد:
1ـ هیأت امناء
2ـ رییس بنیاد
3ـ شورای نخبگان
ماده 7- هیات امناء
هیأت امناء عالیترین مرجع بنیاد در زمینه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ودارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور آن می‌باشد.ریاست هیات امناء با رئیس جمهوری‌اسلامی ایران می‌باشد.
ماده 8- ترکیب هیاتامناء[2]
الف: اعضای حقوقی
1ـ رئیس جمهور (رئیس هیات امناء)
2ـ معاون اول رئیس جمهور
3- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد
3ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
4ـ وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
5ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6ـ وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی
7ـ وزیر آموزش و پرورش
8ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
9ـ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
10ـ رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
11ـ رئیس جهاد دانشگاهی
12ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
تبصره 1ـ برای پیشبرد اهداف بنیاد، قائم مقام رئیس بنیادطبق ضوابط تصویب شده توسط هیات امناء و با رعایت شرایط مندرج در ماده 10 اساسنامه منصوب می‌شود.
تبصره 2ـاحکام اعضای فوق الذکر توسط رئیس هیات امناء صادر خواهدشد.
ب : اعضای حقیقی[3]
نه نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی که دو نفر از آنها ازعلمای برجسته حوزه‌های علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و دو نفر ازبانوان نخبه علمی کشور می‌باشند.
تبصره 3ـاحکام اعضای فوق الذکر به پیشنهاد رئیس بنیاد و با حکم رئیس هیات امناء صادرخواهد شد.