بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دکتر نظام الدین مهدوی امیری

معرفی استاد: نظام الدین مهدوی امیری در سال 1331 در قائمشهر متولد شد. او دارای دکتری علوم ریاضی از دانشگاه جانزهاپکینز در سال ۱۳۶۰ است و در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ استاد علوم کامپیوتر دانشگاه یورک در کانادا بوده است. وی از سال 1369 به دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف پیوست.

مسئولیت های مدیریتی: ریاست افتخاری کنفراس دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در سال 1396، نایب رئیس و اکنون رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ویراستار ارشد بولتن انجمن ریاضی ایران و مجله ایرانی تحقیق در عملیات، سردبیری مجله‌ی فرهنگ و اندیشه ریاضی و مجله ایرانی تحقیق در عملیات.

 

حیطه های هفتگانه فعالیت استاد:آموزش مقاطع مختلف دانشجویان، انجامفعالیت های اجرایی دانشگاهی وکشوری، تحقیقاتارزنده در حیطه عملیات ریاضی و علوم کامپیوتر.

فعالیت های علمی: 180 مقاله داخلی و خارجی

 

جوایز: چهره ماندگار استان مازندران در سال 1386، پژوهشگر برتر در سال های 1387، 1389 و 1391،  استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف در سال 1393 .

نقش استاد در تصمیمات سازمانی: عضو انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، هیئت تحریریه مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی، هیئت تحریریه دو فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، عضو کمیته علمی - هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری در سال 1401، عضو کمیته علمی - هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری در سال 1400.

جمع بندی توصیف منزلت استاد: پرفسور نظام الدین مهدوی امیری فردی معتقد، علمی، محقق، مسئولیت پذیر، پرتلاش و خستگی ناپذیر هستند. امیدواریم نسل جدید با الگوگیری از ایشان بتوانند منشأ خیر و فایده برای جامعه و ایران عزیز باشند.